Search form

Olubereberye 21

Okuzaalibwa kwa Isaaka

1Mukama n'atuukiriza byonna bye yasuubiza Saala.- 2Saala n'aba olubuto, n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi; Ibulayimu ng'akaddiye, mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako.- 3Ibulayimu n'atuuma omwana oyo erinnya Isaaka.+ - 4Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka, ng'awezezza ennaku munaana, nga Katonda bwe yamulagira.- 5Ibulayimu yali awezezza emyaka kikumi (100), omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa.- 6Saala n'ayogera nti, “Katonda ansesezza; buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange.”- 7N'ayogera nti, “Ani oyo eyandigambye Ibulayimu nti Saala aliyonsa abaana be? Naye laba kati, muzaalidde omwana ow'obulenzi ng'ankaddiye.” 8Omwana n'akula, n'ava ku mabeere; Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere.

Agali ne Isimaeri bagobebwa

9Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri, gwe yazaalira Ibulayimu, ng'azannya ne Isaaka.- 10Kyeyava agamba Ibulayimu nti, “Goba omuzaana ono n'omwana we kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange, Isaaka.”- 11N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo eri Ibulayimu olw'omwana we Isimaeri. 12Katonda n'agamba Ibulayimu nti, “Kireme okuba ekizibu gy'oli, olw'omulenzi, n'olw'omuzaana wo. Mu byonna Saala by'anaakubuuliranga, owuliranga eddoboozi lye; kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaamanyirwanga.- 13Era n'omwana w'omuzaana ndimufuula eggwanga, kubanga naye zzadde lyo.”- 14Ibulayimu n'agolokoka enkya ku makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi, n'abiwa Agali, n'abissa ku kibegabega kye, n'omwana, n'amugamba agende. Awo Agali n'agenda, ng'abungeetera mu ddungu ery'e Beeruseba. 15Amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu, n'azazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. 16N'agenda, walako ebbanga ng'akasaale we kagwa; n'atuula wansi ng'amutunuulira, kubanga yayogera nti, “Saagala kulaba omwana wange ng'afa.” N'atuula wansi ng'amutunuulira, n'akaaba n'eddoboozi eddene. 17Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi; era malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba nti, “Obadde ki, Agali? Totya; kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi w'ali. 18Situka ositule omulenzi, omukwate mu mikono gyo; kubanga ndimufuula eggwanga eddene.”- 19Katonda n'azibula amaaso ga Agali, n'alaba oluzzi, n'agenda, n'ajjuza eddiba amazzi, n'anywesa omulenzi.- 20Katonda n'aba wamu n'omulenzi, n'akula; n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale.- 21N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani; ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri.

Ibulayimu akola endagaano ne Abimereki

22Awo mu biro ebyo Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti, “Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola;- 23kale nno, ndayirira wano mu maaso ga Katonda nga tonkuusekuusenga nze, newakubadde omwana wange, newakubadde omwana w'omwana wange; nga nze bwe nkukoledde eby'ekisa, naawe on'onkoleranga bw'otyo nze, n'ensi gy'olimu.”- 24Ibulayimu n'ayogera nti, “Nnaalayira.” 25Ibulayimu neyeemulugunyiza Abimereki olw'oluzzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi.- 26Abimereki n'ayogera nti, “Simumanyi eyakola bw'atyo; so naawe tombuulirangako, era siwulirangako okuggyako leero.” 27Ibulayimu n'awa Abimereki endiga n'ente, ne balagaana endagaano bombi.- 28Ibulayimu n'ayawulako endiga enduusi musanvu ez'omu kisibo n'aziteeka zokka. 29Abimereki n'abuuza Ibulayimu nti, “Endiga ezo enduusi omusanvu z'oyawuddeko awamu zokka, amakulu gakyo ki?” 30N'addamu nti, “Endiga ezo enduusi omusanvu zitwale, zibeere obujulirwa obukakasa nti nze n'asima oluzzi olwo.” 31Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba;+ kubanga eyo gye baalayirira bombi.- 32Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba; Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye lye, ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. 33Ibulayimu n'asimba omuti omumyulira mu Beeruseba, n'asinziza eyo erinnya lya Mukama, Katonda ataggwaawo.- 34Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti.

Revised Luganda Bible

© Bible Society of Uganda

More Info | Version Index