Search form

1 Corintios 4

Xa rë apóstol

1Meje rë xi nihñucuendun xi ngayin ne, xuta sahmi xa rë Jesucristu má ngayin, hacuaha cachjihinntsin xa xi tihin cumachaya rë xuta tsëhë cjuatahahma xi sehe tisua Nina jimachaya naja. 2Hacuaha jemu sahmi ngujyë xi ngu xuta xi tjin tsjá me xa ne, tsejen tsëhë me xi cuma cumangu tacuun cojo rë me. 3Xi cuma ná ngahan ne, tsajin mé sahmi rë sa xi chjuhunchuvun ná cojo cjuatacun naha, o sa xi cjuahachuva ná xuta ngasunhndë. Hisca ngahan suva ne, fahachuvaan cjuatacun naha. 4Xi má ná ne, tsajin jyë́ naha. Peru hacuiin ngatsë rë vëhë xi hatuxa tsajin jyë́ naha. Nai naja ne, me vëhë xi tsichuva ná me. 5Vëhë xi mijí rë xi yo chjuhunchuvun, xi chaja sa cuechú nixtin xi cuinduva Nai naja ta, tsëhë xi me vëhë cuaxëcaatsejen me yëjë ni cjua xi tsajin yo vëë. Hacuaha cuaxëcaatsejen me yëjë cjuatacun rë xuta. Nixtin hya ne, cuaxëndaja Nina jima ngu xuta sacuatjin vechú chuva rë tsëhë jima ngu me.

6Ngayujun ni ne, cachjá cojo nuju yëjë cjua vëhë tsahan suva cojo tsëhë Apolos, cojo sa xi ndaja tsujun, cojo sa xi cuijnercun mé meje cuichja cjua xi chja cuitjin: “Nihñuchuhun sacuatjin chja cjua xi camahindu.” Cuatjin chja cjua. Cuatjin meje rë cojo sa xi hacuiin nihñu yehe yojo nuju ngatsë rë ngu xi tjengun cjua rë, hane me xi yahnga ne, nitjungun me. 7¿Yo casahmi xi hitsë sa vengui chjí nuju ngayun xi cuma rë me xi yahnga? Hacuaha ¿mé tjin nuju xi hacuiin Nina casua nuju me? Sa xi Nina casua nuju me ne, ¿mé má naxunndujun yojo nuju sacuaha xi tsajin yo xi casua nuju ni?

8¡Sacuaha xi ngayun ne, má nuju xi ha tjin nuju yëjë xi meje rë xahasen nuju, ha jemu nchina camá ngayun! Ha xuta xi matitjun camá ngayun xi má nuju. Hacuaha quihndë tsajin mé xi machaja nuju xi cumatihin nuju. Jemu ndatjin sa xi matitjun jain ngayun, cojo sa xi ngayin ne, hacuaha cojo ngayin cumatitjun tangun ngayin cojo nuju. 9Xi má ná ngahan ne, casahmi Nina xi venguiin chji niji ngayin xi má ngayin apóstol, sacuaha xuta xi cjue cueya me ngatsë rë jyë́ rë me. Tivutsejen yëjë ni xuta cojo yëjë ni ángel hacutjin tivatjin tijima. 10Ngatsë rë xi tjenguin rë Jesucristu ne, má rë xuta sacuaha xi jemu ngarca ngayin. Peru ngayun ne, xi má nuju ne, jemu quicun tacún ngatsë rë xi tjengun rë Jesucristu. Ngayin ne, jemu ndaya tacuín, peru ngayun ne, jemu hñu ngahñu nuju. Ngayun ne, chjahárcun nuju, hane ngayin ne, chjaharcuaain niji. 11Hisca quihndë sa ne, jindya niji tsëhë xi xini xi sihin, hacuiin ndaja tsjian chijín, choho sahmi xuta cojo niji, hacuaha tu nujyihinsin ni. 12Nihñi xa xi hai. Hora xi choho chja xuta cojo niji ne, ndaja nújin cojo rë me. Hora xi tsujyihiya tjengui niji me cojo cjuahngatacun ne, caa niji cojo xcusun xi sahmi me. Tsajin mé nihñi cojo rë me. 13Hora xi choho chja xuta tsijin ne, nindijin cjua cojo rë me. Camá ngayin sacuaha xtë xi tjin ngasunhndë. Hitsë sa chuva vengui chjí niji xi cuma rë yëjë ni xcusun xi tjin. Hisca quihndë ne, cuanitjin vatjin má.

14Xi titsihindu nuju cuitjin ne, hacuiin xi tsisava nuju ta xi suá nuju conseju sacuaha quihndi naha suva xi jemu hmú cacún. 15Handasa tjin nuju të mil xuta xi vicuya nuju cjua xi chja tsëhë Jesucristu ne, peru nahmi nuju ne, ngu ni ngahan, tsëhë xi hya xi casuá camachaya nuju cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu hacuaha cavisuhun ladu rë me ne, hya camá ngahan sacuaha nahmi nuju. 16Vëhë xi ngayujun ni ne, meje ná xi nihñu sacuatjin sahme ngahan.

17Ngatsë rë vëhë ne, titsingátju nuju cha Timoteo, cha vëhë xi sacuaha quihndi naha xi jemu hmú cacún hacuaha jemu ndaja sahmi chihin me xa tsëhë Nai naja. Me vëhë sahmi me xi cuitsjen nuju hacutjin tifë́ cojo ndiya rë Jesucristu, sacuatjin vicuyá rë xuta rë yëjë ni yungun jingujyë ni.

18Quihndë ne, yahnga ngayun ne, canihñu yehe yojo nuju xi cuatjin caningatuhun tacún xi cjueen cjuë́ scútsejen nuju. 19Peru ngahan ne, cuinduva xati scútsejen nuju, sa Nai naja meje rë me. Hane hya cumachaya ná hacuiin sacuatjin xi visiajmi xuta xi cuacun casahmi yehe yojo rë jan ta sacuatjin ngahñu xi tjin rë me. 20Cuatjin sahme ta sacuaha gubiernu xi sahmi Nina ne, hacuiin cojo suvá cjua ni rë me xi sahmi me ta cojo ngahñu xi tjin rë me. 21¿Hacutjin meje nuju xi nduva scútsejen nuju, há xi cojo ngu castigu ne, o há tsajin ne, há cojo ngu cjuahmutacun, cojo cjuandaja cjuajeya?