Search form

2 Corintios 11

Chja Pablo tsëhë apóstol ndacha

1Nijyun tacún. Caticaa nuju ndastu ngujo cjuasca xi cuichjá cojo nuju. Handasa hacuiin sca ná peru cuichjá cjuasca ta, 2tsëhë xi jemu chini ngahan tsujun. Nina ne, casua ná me cjuatacun xi cuatjin chini ngahan ta, tsëhë xi ngayujun ni ne, sacuaha ngu quihndi naha xi chjuun xi casuá xi cuixan cojo ngu ni xihin. Cuatjin nuju ngayun. Hane xihin jan ne, hacui Jesucristu. 3Hatsëë ne, chu yë cavindacha chu na Eva cojo cjuatacun tsehen rë chu. Hane hacuaha jemu macjín cácun tsujun ta sá tu cuatjin ningatuhun cumandacha ngayun, hane ha quihndë hacuiin nguñaja tacún cuangunndujun cojo ndiya rë Jesucristu xi tivanguncujun. 4Hya xi fehe ngu cha xi sua cumachaya nuju ngu cjua xi chja tsëhë Jesús xi hacuiin tangun cojo cjua xi cachjá cojo nuju ntsacu cavetsihin ne, ¿mé má cha vëhë xi jemu ndaja caa nuju cojo cjua rë cha? O sa xi chjuhunntsun ngu cjuatacun xi hacjahi, xi hacuiin tangun cojo cjuatacun xi cachjuhunntsun ntsacu cavetsihin ne, ¿mé má cjuatacun vëhë xi jemu ndaja caa nuju cojo? O sa xi fehe ngu cjuandajyihi xi hacjahi, xi hacuiin tangun cojo cjuandajyihi xi cachjuhunntsun ntsacu cavetsihin ne, ¿mé má cjua vëhë xi jemu caa nuju cojo?

5Quihndë ne, nguehe cuetsehen cuichjá cojo nuju cjuasca. Caticaa nuju hitsë ta, tsëhë xi xi má ná ngahan ne, hacuiin tjëngë ngahan xi cuma rë cha xi cuacun nújun xi apóstol yehe cha. 6Handasa cjëë scutaya hacutjin xi jemu ndaja cuma cuichjá cojo xuta, peru jemu cavutaya cjuatacun rë Nina. Hane ngajñi rë yëjë ni xcusun xi canihñi, ngajñi rë yëjë ni cjua xi canújin ne, cahyun suvun hacutjin vechu cjuatacun niji.

7Catsinguíjne suva yojo naha cojo sa xi ngayun ne, cuma yehe cuma hnga ngayun cojo cjuatacun nuju. Hane xi casuá camachaya nuju cjuandajyihi xi chja tsëhë Nina ne, cafaan camahani chjí tsujun. ¿Mé jyë́ quítjen xi cuatjin casahme? 8Ngahan ne, cafahá tujún tsëhë xuta xi matangun yungun xi yahnga. Me vëhë cavechji ná me cojo sa xi cuma cuisécoo nuju ngayun. 9Hora xi camachaja ná hya xi cavitejñataha cojo nuju ne, hisca ngu ngayun ne, casuandyaan nuju xi cuisecun ná ta, ngujo cha xingueen xi canduva cha tsëhë Macedonia ne, cha vëhë casua ná cha mé xi casahmi chaja ná. Hatuxa cavitejña cuidadu xi tsajin camahani mé cjuandya xi suá nuju, hacuaha ha cuanitjin ni sahme nchujunni nguini. 10Jiya cjuaquixi rë Jesucristu cahntsua xahasen naha. Hatuxa cuichjá sa cojo xuta ngajan yëjë ladu tsëhë estadu Acaya hacutjin casuandyaan camahani nuju. 11¿Mé má cuatjin cuichjá sa? ¿Há tsëhë xi mijí ná ngayun? Vëë Nina ta jercu meje ná ngayun.

12Peru sacuatjin xcusun xi ha sahme ne, ha cuatjin cjuë́nduju sa sahme, cojo sa xi tsinguétsun cjua rë cha xi cuacun vanguise chuva rë xi cuichja cha xi xa xi sahmi cha ne, tangun cojo xa xi nihñi. 13Cha vëhë ne, hacuiin apóstol xi cjuaquixi cha. Tu vindacha ni cha xi chja cha xi apóstol tsëhë Jesucristu má cha. 14Peru hacuiin fircun ná xi cuatjin ma vindacha cha ta, hisca Satanás ne, ma vindacha naja xi sahmi yojo rë sacuaha ngu xi catsingatju Nina. 15Vëhë xi cojo cha xi cuacun sahmi xa rë xitsehen vë ne, hacuiin chja ma sahmi cha xi cuma cha sacuaha cha xi sahmi cjuaquixi jain. Peru cha xi cuacun vë ne, ha cuatjin cjuë cha sacuatjin meje rë xcusun xi sahmi cha.

Cjuañihi xi vatju apóstol Pablo

16Cuichjá nga cojo nuju ngu ndiya ta, xicaningatuun tacún xi sca ná. O sa tsajin ne, handasa sacuaha xi sca ná má nuju ne, peru tuhun cahndë́ xi hacuaha cojo ngahan ne, cuaxë́ndaja hitsë yojo naha sacuatjin sahmi cha xi vaxëndaja yojo rë vë. 17Xi cuitjin vaxë́ndaja yojo naha ne, hacuiin tichjá sacuatjin chja Nai naja ta tichjá sacuaha xi sca ná. 18Jemu cjín xuta xi vaxëndaja me yojo rë me ngatsë rë xcusun xi cun xi má suvá me hacuaha xi vatju suvá me má, vëhë xi hacuaha cojo ngahan ne, cuatjin cuaxë́ndaja hitsë yojo naha. 19Xi má nuju ngayun ne, jemu quicuntacun. Peru jemu ndaja caa nuju cojo cjua rë xuta sca rë. 20Jemu caa nuju tu yo ni xi vitexa nuju hacuaha xi mosu rë ngayun, sacuaha xi matitjun me tsujun; tu yo ni xi sahmi jyë sahmi hnga suvá yojo rë, tu yo ni xi sahmi chuva nuju. 21Peru savaain camahani ná xi cuichjá cojo nuju xi ngayin ne, sacuaha xi jemu yuma hasen ngayin xi cuatjin nihñi cojo nuju.

Peru sacuatjin vetju cacun cha xi cuacun jan xi vaxëndaja cha yojo rë cha ne, hacuaha ngahan ne, cuatjin vetju cácun xi cuaxë́ndaja yojo naha. Peru sacuaha xi sca ná xi cuitjin tichjá cojo nuju. 22¿Há ma chja cha hne hebreo? Ngahan ne, hacuaha ma chjá. ¿Há xuta tjë rë Israel cha? Ngahan ne, hacuaha xuta tjë rë Israel ngahan. ¿Há tjë rë Abraham cha? Ngahan ne, hacuaha tjë rë Abraham ngahan. 23¿Há sahmi cha xa rë Jesucristu? Sacuaha xi jercu sca ná xi cuitjin chjá, peru ngahan ne, hitsë sa ndaja sahme xa rë Jesucristu. Hitsë sa jercu casahme xa xi cuma rë cha xi cuacun vë. Hitsë sa cjín ndiya cëjë ndavaya. Hitsë sa cjín ndiya casehen ná. Jemu cjín ndiya xi hitsë sa ne, caveya ngahan. 24Xutaxa rë xuta Judea ne, hñú ndiya casahmi ná me castigu xi cavaja ná me can tyjuhun ñuju can tyjuhun ñuju cuarta xi ngu ngundiya. 25Jyan ndiya ne, ya cavaja ná xuta; ngundiya ne, cavetaha ná me ndyojo; jyan ndiya nga ne, quijingahma barcu xi cjuicojo ná; ngundiya tsëhë jyan ndiya vëhë ne, cavitejñaya ngu nixtin cojo ngu nixten ngajñi ndachacun. 26Jercu fë́ camahani ngu nangui; hane xi cuatjin tsujyëhëya ne, hacuaha jemu tsavi xi vátju ndajyë, jemu tsavi tsëhë cha chëjë, jemu tsavi cojo cjuahngatacun xi sahmi xuta nangui naha, hacuaha tsavi cojo cjuahngatacun xi sahmi xutaxín; jemu cojo tsavi xi tejñataha ngu nandya; jemu cojo tsavi xi tejñataha ngu nguijña; jemu tsavi xi vátju ndachacun; jemu tsavi xi tsujyëhëya cojo cha ndacha xi chja cha xi cha ladu naja cha. 27Jemu chja camahani xa xi casahme hacuaha jemu chja cavátju camá; jemu cjín ndiya xi hisca camaji cafáñafë; tjin hora ne, jemu vojo ná, jemu xinda ná; jemu cjín ndiya xi cajinëë niñu; tjin hora xi jemu hnchan ná, hacuaha camachaja tsjian naha.

28Hane tsëhë yëjë ni cjuacjintacun xi cuacun vëhë ne, nchu nchujunni ne, sesuntaha sa ngu: jemu vityanguë cácun tsëhë xuta xi ma tangun me yëjë ni yungun, hacutjin tivatju me tijima. 29Sa xi choho vatju ngu xingueen má ne, ngahan ne, hacuaha choho ma ná. Sa xi yo sahmi xi cjuinenguiya ngu xingueen ngajñi rë cjuatsehen ne, hacuaha ngahan ne, jemu cuma cjan camahani ná. 30Sa xi meje rë xi cuaxë́ndaja yojo naha ne, cuichjá cojo nuju hacutjin yuma hasen ngahan. 31Nina Nahmi rë Nai naja Jesús ne, me vëhë xi hatuxa jyë hnga me yëjë nu yëjë nixtin ne, me vëhë xi vëë jain me ta hacuiin tivindácha xi cuitjin tichjá cojo nuju. 32Ngundiya hya xi cavitejñataha ngajan nandya Damasco hiscan vitexa Aretas ne, ngu xutaxa rë xi catsingatju Aretas ne, caviyujutaha me sindadu tingotjo rë nandya jan xi cjuaha cha ngahan cjuecojo ná cha. 33Peru ngujo xingueen ne, quijicojo ná me xcun ngu ventana tsëhë taha xihndë tsëhë hnchua rë nandya jan, caveya ná me cahntsua ngu changa jyë, sehe catsitujne ná me taha candatsen. Cuatjin camá xi cavétjutjë tsëhë gobernador jan.