Search form

2 Corintios 12

Chja nijña cojo Pablo

1Tjin ná xi cuaxë́ndaja sa yojo naha. Hacuaha handasa tsajin mé machjirëhë xi cuitjin sahme ne, peru nguehe cuichjá cojo nuju hacutjin casahmi Nai naja xi cuichja nijñá cojo ná ngu jo ndiya. 2-3Ngahan ne, hvë ngu xihin xi ma ladu rë Jesucristu, hane camateñuju nu jan ne, quijicojo rë cha hisca hiscan majyan ngahnga hisca hiscan tacun Nina. (Xihin xi quijicojo rë ne, hacui Pablo.) Hveen ne, ¿há xi cojo yojo rë cha quiji cha? ne, o ¿há xi hasen ni rë cha xi quiji? ta, suvá Nina ni vëë me hacutjin camá. Mé ta cha xi cuajyihi vë ne, 4quijicojo rë cha ngajan ngahnga ngu cahndë́ ndajyihi xi hmí paraíso, hane ngajan cahndë cha cjua xi hisca sacuiin chuva rë hacutjin cuichja nga cha cojo xuta, hacuaha hisca sacuiin cahndë́ xi cuya cuichja nga cha cjua jan cojo xuta. 5Cuaxë́ndaja xcusun xi casahmi Nina cojo rë cha vëhë, peru hacuiin cuaxë́ndaja yojo naha suva; sa xi cuichjá tsahan ne, cuichjá hacutjin xi yuma hasen ngahan. 6Sa xi meje cuaxë́ndaja sa yojo naha ne, hacuiin sca ná ta, tsëhë xi suvá cjuaquixi xi cuichjá. Peru ha quihndë sahmee sa cuatjin ta, tsëhë xi mijí ná xi ngatsë rë cjua vëhë ne, tsingataha cacun ngu xuta xi jemu ngu cha machjirëhë ngahan. Xi meje ná ne, xi catutsejen xuta jan xcusun xi sahme hacuaha catisiñuju me cjua xi chjá, sehe tsingataha cacun me ne, há machjirëhë ne, o há machjiriin ngahan.

7Hacuaha cojo sa xi hacuiin cuátjutaha xi ndaja tsingátaha cácun tsahan suva ngatsë rë cjuandaja xi casahmi Nina cojo ná xi cuatjin cachja nijñá cojo ná ne, vëhë xi casua me cahndë́ xi Satanás ne, suandya ná sacuatjin suandya naja ngu nahyá xi maji naxenxen, cojo sa xi hacuiin cuátjutaha xi ndaja tsingátaha cácun tsahan suva. 8Jyan ndiya caféhya rë Nai naja xi cuetjuxin cjuandya jan; 9peru cachja me cojo ná cuitjin: “Cjuandaja xi suá ri ne, vëhë yëjë ni xi mameje ri ta, tsëhë xi hiscan xi yuma hasen xuta ne, ngajan xi ma visehen ngahñu naha.” Cuatjin cachja me. Vëhë xi hisca nguñaja cácun xi vaxë́ndaja yojo naha ngatsë rë xi yuma hasen ngahan, cojo sa xi ngahñu rë Jesucristu ne, cuma cuisehen ngajñi rë cjuatacun naha. 10Vëhë xi hisca ndama ná xi jeya ngahan, ndama ná hya xi choho chja xuta tsahan, ndama ná xi vátju ngu cjuandya jyë, ndama ná hya xi vátju cjuañihi, ndama ná hya xi sacuiyiin ná hacutjin cuaxë́tjë yojo naha. Jemu ndama ná xi cuatjin vátju má cjuacjintacun vëhë ngatsë rë Jesucristu ta, tsëhë xi hya xi jemu yuma hasen ngahan ne, hya jemu sacu ná ngahñu rë Nina.

Cjín tsingataha cacun Pablo tsëhë xuta rë yungun Corinto

11Ngahan ne, sacuaha xi sca ná, peru ngayun quitjun jyë́ xi cuitjin tichjá cojo nuju. Xi meje rë ne, ngayun ndaja cuinújun tsahan ta, tsëhë xi handasa chja yahnga xuta ta tsajin mé venguichji ná, peru cumaji cuatjutaha ná cha xi nújun xi apóstol yehe vë. 12Xcusun xi casahme ngajñi nuju ne, casua machaya nuju ta ngu apóstol xi cjuaquixi ngahan. Jemu cacaa ná cojo nuju xi cuatjin cavisécoo nuju hya. Ngayun ne, jemu quijircun nuju hisca carcun xi cahyun cjuarcun xi casahme. 13Tangun casahme ngajñi nuju cojo xi casahme ngajñi rë yëjë xuta rë yungun xi yahnga, cuenda xi casuandyaan nuju xi cuisecun ná tsëhë gastu naha. Sa xi cuaaintjin xi casahme cojo nuju xi má nuju ne, nijyun tacún cojo ná.

Chja Pablo xi cjue me má jyan ndiya nandya Corinto

14Quihndë ne, cuma jyan ndiya xi cjuë́tjëngë nuju ne, hacuaha suandyaan camahani nuju ta, hacuiin xcusun xi tjin nuju xi meje ná ta suvun xi meje ná ngayun. Mijí rë xi nixti cuetjo tujún xi cuisecoo rë xutacha rë ta xutacha rë cuetjo me tujún xi cuisecoo rë nixti rë me. 15Ngahan ne, cojo yëjë ni cjuasua tsicojó tujún naha ngatsë nuju, hisca tsicjë ngahñu naha ngatsë nuju. Xi má ná ne, tucutjin xi hitsë sa vinga ná ngayun ne, ngayun ne, hitsë sa chuva vinga nuju ngahan.

16Cuichja yahnga xuta tsahan ne: “Jéya. Hacuiin casuandya naja cha tsëhë gastu rë cha, peru tsëhë xi jemu quicun cacun cha ne, jemu cavindacha naja cha.” Cuatjin cuichja yahnga xuta tsahan. 17¿Há cavindácha nuju xi catsingátju nuju ngujo cha xi quijitjengui nuju cojo cjua naha? 18Cachjá cojo cha Tito xi cjuetjengui nuju cha, hacuaha catsingátju sa ngu cha xingueen cojo cha Tito. ¿Há cavindacha nuju cha Tito vë? Jéya. Ha ndaja hyun ta cha vëhë ne, hya xi quitaha cha cojo nuju ne, tangun cjuatacun rë cha cojo cjuatacun naha, hacuaha tangun xcusun xi casahmi cha cojo xcusun xi ha casahme ngahan.

19Ngu ngu ngayun ne, ningatuhun tacún xi cojo nuju ngayun titihín cjuaquixi niji. Peru hacuiin cuatjin ta, xcun Nina ne, cuitjin tinújin ngatsë rë xi tjin tangun cjuatacun niji cojo Jesucristu. Peru yëjë ni cjua xi tinújin ne, tinújin ngatsë nuju ngayujun ni, tsan, cojo sa xi cuma yehe sa cjuatacun rë Nina xi tjin nuju. 20Jemu macjín cácun, sá nihñuu tutjin xi meje ná, hacuaha sá sahmee tutjin xi meje nuju, hya xi cjuëhë nangui nuju. Jemu macjín cácun, sá tacun si ngajñi nuju, sá tjin cjuachini ngajñi nuju, sá cjan nuju cojo xingun, sá hnga tacún, sá tjin cjuandesu ngajñi nuju, sá tjin cjuachjataha ngajñi nuju, sá tjin cjuaxta ngajñi nuju, sá tujyë tinihñu. 21Jemu macjín cácun sá sahmi chuva Nina ngahan ngajñi nuju hya xi cjuëhë nga ngundiya nangui nuju; hacuaha jemu macjín cácun, sa choho cuma rë xahasen naha ngatsë rë ngu ngu ngayun xi mijí nindeyun cjuatacun nuju hacuaha hacuiin caviyujunxun cjuatsehen xi nihñu, hacuaha cjuatsehen xi sahmi xuta cojo ngu xi hacuiin chjuun rë me, hacuiin xihin rë me.