Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 10

Jindaya Cornelio Pedru

1Ngajan nandya Cesarea ne, cavéjña ngu xihin xi hmí rë Cornelio. Capitán má me tsëhë sindadu tsëhë nangui Italia. 2Me vëhë ne, jemu ndaja faharcun me Nina cojo yëjë xuta xi siu ndava me, hacuaha jemu sua me cjuandaja cojo xuta tjë rë Israel, hacuaha yëjë ni hora fehya rë me Nina cjuandaja rë me. 3Ngu nixtin jan sacuaha chuva rë fane jyan tsëhë nguinixtin ne, cavëëndaja me xi cafehe ngu ángel rë Nina cachja cojo rë me cuitjin:

―‍Cornelio. ―‍Cuatjin cachja.

4Hane xi cavutsejenndaja sa me ángel jan ne, jemu catsacjun me camá, sehe cachja me cuitjin:

―‍¿Mé jan, Tatá? ―‍Cuatjin cachja me.

Ngajan xi ángel jan ne, cuitjin cafayangui:

―‍Ngatsë rë oración riji cojo ngatsë rë cjuandaja xi jemu tehe ne, Nina ne, hacuaha tsinguitsjen me ngaye. 5Quihndë ne, ningatji ngujo xihin ngajan Jope, chjindaye rë cha Simón, cha xi hacuaha hmí rë Pedru. 6Cha Simón vëhë ne, ngajan tacun cha ndava ngu cha vechjanchuxin, xi hacuaha hmí rë Simón, cha xi tacun ndava tiña ndachacun. ―‍Cuatjin cafayangui ángel jan.

7Hane xi cavatju cafe ángel xi cachja cojo rë me jan ne, sehe cajindaya me jo mosu hndixahan rë me cojo ngu sindadu xi sahmixa ndava me hacuaha faharcun rë Nina. 8Hane xi cafë casuacuenda me yëjë ni cjuacjintacun rë me ne, sehe catsingatju me cjue ngajan Jope.

9Hane xi camá nchujun xi ha jima tiña cha xi cuacun jan nandya Jope ne, sacuaha chuva rë nchisen ne, sehe camiji Pedru ngajan xcun ndihya xi sahmi me oración. 10Hya xi camá ne, camavojo rë me, meje sinë me hitsë tu mé ni xi sinë me. Hane jinguyëjë rë xi tisehenchjine xi sinë me ne, sacuaha xi canduva cachja ngu chini cojo rë me. 11Tivutsejen me xi ngahnga ne, catuxaha, hane nduvajne sacuaha ngu tsjian jyë, quichahahñu rë catsiñuju yuju rë xi nduvajne nangui. 12Cahntsua tsjian jan ne, ngajan hincha yëjë xcusun chu xi tsujyihiya nangui cojo chu xi vitjen ngahnga xi tsavi xi sinë xuta nangui Israel. 13Hya xi camá ne, Pedru ne, cahndë me ngu cjua xi cachja cojo rë me cuitjin:

―‍Pedru, tisatjinhngue. Niquihin ngu chu ne, sehe xini chu. ―‍Cuatjin cachja cjua jan.

14Hane Pedru ne, cuitjin cachja me:

―‍Cumaji, Tatá, ta ngahan ne, cjëë camahani sínë ngu xcusun xi tsavi vë. ―‍Cuatjin cachja me.

15Peru xi ma jo ndiya ne, cuitjin cachja nga cjua jan cojo rë me:

―‍Xi ha Nina cachja me xi hacuiin tsavi ne, xi canujiin ngaye xi tsavi. ―‍Cuatjin cachja cjua jan.

16Jyan ndiya camá xcusun vëhë. Hya xi camá ne, ngutjen ni cavuya quiji nga tsjian jan ngahnga. 17Hane jinguyëjë rë xi titsingataha cacun Pedru mé vijne xcusun xi cavëë me jan ne, tivinenguise cha xi catsingatju Cornelio jan jani xi ndava Simón. Hane xi cafehe cha jan ne, caxinchacun ni cha tingotjo, 18sehe cafinenguise cha há ngajan tacun Simón xi hacuaha hmí rë Pedru. 19Hane jinguyëjë rë xi titsingataha cacun Pedru tsëhë xcusun xi cavëë me jan ne, cuitjin cachja Hasen rë Nina cojo rë me:

―‍Chutsijin ni. Hinchacun jo jyan cha xi tivanguise ri. 20Tihinjni ne, tihin cojo cha. Xicamacjiin tacuin ta cha xi cuacun vë ne, ngahan catsingátju cha. ―‍Cuatjin cachja Hasen rë Nina. 21Hane xi quijijne Pedru hiscan hinchacun cha xi cuacun jan ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngahan xi vinchunsun ná. ¿Mé xa canduvun? ―‍Cuatjin cachja Pedru.

22Ngajan xi cha xi cuacun jan ne, cuitjin cachja cha:

―‍Ngu capitán xi hmí Cornelio catsingatju niji me xi canduvin nguehe. Me vëhë ne, ngu xihin ndaja me, hacuaha jemu faharcun me Nina. Yëjë ni xuta tjë rë Israel ne, ndaja chja me tsëhë Cornelio. Ngu ángel rë Nina cachja cojo rë me xi squindaya me ngayun xi cuangun ndava me cojo sa xi cuisiñuju me cjua xi cuinújun cojo rë me. ―‍Cuatjin cachja cha xi cuacun jan.

23Hya xi camá ne, cachja me cojo cha xi cuisehen cha cahntsua ndihya, hacuaha casua me cahndë́ xi cuiyuju cha ngajan. Hane xi camá nchujun jan ne, cavetju me quiji me cojo cha, hacuaha cojo sa ngujo xuta ladu rë Jesús xi siu ngajan Jope quiji me cojo rë me.

24Hane xi camá nchujun nga jan ne, cafehe me nandya Cesarea. Cornelio ne, ha casahmitangun me xuta rë me cojo amigu ndaja rë me, siuya me Pedru. 25Hane xi ha cuisehen Pedru jan ne, cavechútaha Cornelio me. Cornelio ne, quiji cafañatsacjan me xcun Pedru xi cafaharcun me. 26Peru Pedru ne, catsisatjenhnga me Cornelio, hacuaha cachja me cojo cuitjin:

―‍Tisatjunhngun ta ngahan ne, hacuaha ngu xuta ni ngahan. ―‍Cuatjin cachja me.

27Hane taha visiajmi me cojo Cornelio ne, cavisehen me ndihya, ngajan cavëë me xi jemu cjín xuta tjin tangun me jan. 28Sehe ngajan xi cachja Pedru cojo rë xuta jan cuitjin:

―‍Ngayun ne, ha ndaja hyun xi ngu xuta tjë rë Israel ne, sacuiin cahndë́ xi tsihñu me yojo rë me cojo xutaxín, hacuaha sacuiin cahndë́ xi cuisehen me ndava. Peru ngahan ne, casua Nina camachaya ná xi mijí rë xi cuichjá xi tsavi cojo ngu xcusun xuta. 29Vëhë xi xi tu quiji chjahá ná ne, ngutjen canduvá ni, hisca ngu cjua cachjaan. Quihndë ne, meje ná cumachaya ná mé nihñu ná xi cachjindayun ná. ―‍Cuatjin cachja Pedru.

30Ngajan xi Cornelio ne, cuitjin cachja me:

―‍Cuyatje fane jyan, sacuaha hora vihi ne, tisahme oración naha nguehe ndya naha. Hane ha tu ñahñu cahvë ngu xihin, secun xcun, yaja ngu tsjian xi jemu tu seti camahani, 31hane cuitjin cachja cojo ná: “Cornelio, Nina ne, cahndë me oración riji, hacuaha ngatsë rë cjuandaja xi jemu tehe ne, Nina ne, hacuaha tsinguitsjen me ngaye. 32Quihndë ne, ningatji cjua ngajan Jope, hane chjindaye rë cha Simón, cha xi hacuaha hmí rë Pedru. Cha vëhë ne, tacun cha ndava cha Simón, ngu cha vechjanchuxin, xi tacun cha tiña ndachacun.” Cuatjin cachja xihin jan cojo ná. 33Vëhë xi marcu macjain catsingátju cjua nuju, hane jemu ndatjin canihñu xi canduvun. Vëhë xi quihndë ne, ha tjin tangun ngayin ngayijin ni nguehe xcun Nina xi cuisiñiji yëjë cjua xi casua nuju Nina xi cuinújun cojo niji. ―‍Cuatjin cachja Cornelio.

Cjuandajyihi xi cachja Pedru ndava Cornelio

34Ngajan xi Pedru ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngahan vutsején ne, Nina ne, hatuxa quixi jain me cojo cjuatacun rë me xi tsichuva me yëjë ni xuta cojo cjuatacun rë ta 35yëjë ni nación ne, tu jarë ni xuta xi faharcun me Nina hacuaha sahmi me cjuandaja ne, jemu chuya rë Nina tsëhë me. 36Nina ne, catsingatju me cjuandajyihi rë me tsijin, ngayin xuta tjë rë Israel; casua me camachaya niji xi ngatsë rë Jesucristu ne, sacú niji cjuandaja cjuajeya. Me vëhë xi Nai rë yëjë ni xuta. 37Ngayun ne, ha machaya nuju tsëhë xcusun xi camá jingujyë ni nación Judea. Cavetsihin hisca distritu Galilea, hya xi cavatju cachja nima Juan xi meje rë xi xtenda xuta. 38Hacuaha ha hyun xi Jesús, xuta Nasaret ne, Nina ne, catsinguitsë rë me cojo Hasen rë me hacuaha cojo ngahñu rë me. Jesús vë ne, catsujyihiya casahmi me cjuandaja hacuaha casahmi me xi camandaja yëjë xuta xi jemu tisuaxti Satanás. Cuatjin casahmi me ta, tsëhë xi Nina ne, hacuaha tacun cojo rë me. 39Ngayin tihín machaya rë xuta tsëhë yëjë xcusun xi cahyin xi casahmi me ngajan Jerusalén, cojo jingujyë ni nación Judea. Xi cavetaha xuta tjë rë Israel jan me xcun ngu cru ne, catsiquehen xuta jan me. 40Me vëhë ne, Nina catsicuya rë me cjuahñu xi ma jyan nixtin, hacuaha casua Nina cahndë́ xi cavuya camatsejen nga me. 41Peru hacuiin ngajñi rë yëjë xuta camatsejen me ta suvá ni ngajñi rë me xi Nina cavaxijin rë cojo tjun sa, cuma cuinújan ne, ngajñi niji ngayin, xi cachini cahyin tangun cojo rë me hya xi cavatju cavuya me cjuahñu. 42Hacuaha me vëhë cavitexa niji me xi tihín cumachaya rë xuta xi me vëhë xi casuaxa Nina me xi tsichuva me xuta cojo cjuatacun rë, sa siu quicun me o sa cahme me. 43Yëjë ni profeta ne, cachja me ta yëjë ni xuta xi cumangu cacun cojo Jesús ne, sacú rë me cjuaninchataha tsëhë jyë́ rë me, xi cuatjin mangucacun me. ―‍Cuatjin cachja Pedru.

Casacu rë xutaxín Hasen rë Nina

44Hora xi tichja cuaha Pedru cjua vëhë ne, canduva Hasen rë Nina cavisehen xahasen rë yëjë xuta xi tivisiñuju cjua xi tichja Pedru jan. 45Hane xuta ladu rë Jesús xi tjë rë Israel xi cojo me canduva me cojo Pedru ne, jemu quijircun rë me xi cojo xutaxín casua Nina Hasen rë me xi cuma rë me. 46Cuatjin quijircun rë me ta, tsëhë xi cahndë me xi xutaxín jan ne, tichja me ngujo hne xi hisca hvíin xutaxín vë xi tisahmi jyë tisahmi hnga me Nina. 47Ngajan xi Pedru ne, cuitjin cachja me:

―‍Cumaji nichoon ngayaan nandá xi xtenda xuta, ta me xi cuicun vi ne, hacuaha casacu rë Hasen rë Nina sacuatjin casacu naja ngayaan. ―‍Cuatjin cachja Pedru.

48Sehe cavitexa me xi caxtenda xuta xi cuacun vë xi cavisehen me ladu rë Jesucristu. Ngajan xi xuta jan ne, cafehya sa rë me Pedru xi cuejña sa me ngujo nixtin cojo rë me.