Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 15

Junta xi camá ngajan Jerusalén

1Hya xi camá ne, ngujo me xi xuta tjë rë Israel ne, cavetju tsëhë Judea hane cafehe me Antioquía, cachja me cojo yahnga xuta ladu rë Jesús cuitjin:

―‍Sa xi xtiin rë chuxin nuju sacuaha xcusun xi cavejña Moisés ne, cumaji cuetjuntjun. ―‍Cuatjin cachja me.

2Ngajan xi Pablo cojo Bernabé ne, hacuiin hitsë casecjan cjua rë me cojo xuta xi cachja cuatjin jan. Vëhë xi xuta rë yungun jan ne, casuaxa me Pablo cojo Bernabé cojo ngujo sa me xi cjue me xcun apóstol cojo xcun xuta changá rë Jerusalén, xi ha vëë me cjua rë Nina xi cuinenguise me tsëhë cjuacjintacun xi casuandya rë me ngajan.

3Ngajan xi xuta xi cuacun cavitexa xuta rë yungun jan ne, cavatju me distritu Fenicia cojo distritu Samaria. Hane cuatjin tisuacuenda me hacutjin xi xutaxín ne, hacuaha cavisehen me ndiya rë Jesús. Hane yëjë xuta ladu rë Jesús xi cavisiñuju cjua jan ne, jemu ndaja camá rë me.

4Hane xi cafehe me Jerusalén ne, jemu ndaja cafahatsja xuta rë yungun jan me. Hacuaha jemu ndaja cafahatsja apóstol cojo xuta changá jan me. Hya xi camá ne, sehe casuacuenda me yëjë hacutjin xi casahmi Nina, nixtin xi quiji casahmi me xa rë Nina. 5Peru ngujo xuta fariseo xi hacuaha camá me ladu rë Jesús ne, cavetjujñi me cachja me cuitjin:

―‍Xutaxín xi visehen ladu rë Jesús ne, meje rë xi xtí chuxin rë me hacuaha cuinújan cojo rë me xi sahmi me yëjë sacuatjin chja ley rë Moisés. ―‍Cuatjin cachja me.

6Hya xi camá ne, camatangun apóstol cojo xuta changá xi cjuahacuenda me cjuacjintacun vëhë. 7Hane ha xcun xi ha jemu cavisiajmicjín me ngajñi rë me ne, sehe ngajan xi cavetjujñi Pedru, cachja me cuitjin:

―‍Ngayujun ngarcun ni matsejen ne, ngayun ne, ha hyun ta hisca nixtin titjun ne, ngahan cavaxijin ná Nina ngajñi nuju cojo sa xi ngatsë naha ne, cumachaya rë xutaxín cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu hane cumacjain rë me. 8Hane Nina, me xi vëë yëjë cjuatacun rë xuta matsejen ne, catsingacun me xi cachuya rë me tsëhë xutaxín, hya xi casua me Hasen rë me xi cuma rë xuta xi cuacun vë, sacuatjin casua naja me ngayaan. 9Tangun ni casahmi Nina cojo rë me sacuatjin casahmi Nina cojo naja ngayaan, xi catsityjahi me cjuatacun rë xuta xi cuacun vë ta, tsëhë xi camangucacun me cojo Nina. 10Quihndë ta cuatjin ne, ¿mé má cuatjin meje chjuhunchuvun rë Nina cojo chuva rë ley rë Moisés, xi cuatjin tivitexun rë xuta ladu rë Jesús xi cuacun jan xi sahmichihin me ngu xcusun xi hisca xutachanga naja cacaain rë me casahmichihin me hacuaha hisca ngayaan matsejen ne, cacaain naja canihñachehen? 11Peru hacuiin cuatjin ta ngayaan ne, macjain naja xi cuetjuntjeen ngatsë rë cjuandaja rë Nai naja Jesús sacuatjin rë me xi cuacun vëhë. ―‍Cuatjin cachja Pedru.

12Ngajan xi xutacjín jan ne, ngu caviyujujyuu me cavisiñuju me cjua xi cachja Bernabé cojo Pablo hora xi casuacuenda me hacutjin casahmi Nina cjuarcun ngajñi rë xa xi casahmi me ngajan nangui rë xutaxín. 13Hane hora xi cajnetaha cachja Bernabé cojo Pablo cjua vëhë ne, sehe cachja Jacobo cuitjin:

―‍Ngayujun ngarcun ni matsejen ne, tinuhyun cjua xi cuichjá cojo nuju. 14Sehe cajnetaha casuacuenda Simón hacutjin camá xi tjuntjun catsingacun Nina xi hacuaha meje rë me xutaxín, hya xi cavaxijin me ngujo xutaxín jan xi cuma xuta ladu rë me. 15Cjua rë Nina xi catsihindu profeta hatsëë nixtin matsejen ne, tjin tangun cjuatacun rë cojo cjua xi cafë cachja Simón. Cuitjin camahindu:

16Xi cuatju xcusun vëhë ne, cúya nga,

hane sahme xatsë ndava David xi cavetsun;

cúya sahmendaja nga xi cavixujne,

tsindaja nga ngundiya,

17cojo sa xi xuta xi yahnga ne, sahmi me ngahñu xi cuisehen me ladu naha,

cuma cuinújan ne, yëjë xutaxín xi ngahan cavaxejen xi cuma tsahan me.

18Cuatjin chja Nina, me xi ha casua cjua vëhë hatsëë nixtin.

Cuatjin camahindu.

19’Vëhë xi xi má ná ngahan matsejen ne, mijí rë xi tahan xti rë xutaxín xi visehen ladu rë Nina. 20Xi meje rë xi nihña ne, xi nihinduun rë me xi sinii me xichinë xi caviyuju xcun nina ndyojo, sahmii me cjuatsehen xi sahmi xuta cojo ngu xi hacuiin chjuun rë hacuiin xihin rë me, sinii me yojo rë chu xi caxinchahndu rë xi cahme, hacuaha sinii me jni. 21Cuatjin meje rë ta, tsëhë xi hisca jemu nu tsëë jan hisca quihndë ne, jima ngu nandya ngajñi xuta tjë rë Israel ne, tjin me xi sua machaya rë xuta cjua tsëhë ley rë Moisés. Ley vëhë ne, chutaya rë yëjë ni yungun jima ngu nixtin xi nixtin chjahájenda rë. ―‍Cuatjin cachja Jacobo.

Xujun xi catsingatju apóstol tsëhë xutaxín

22Ngajan xi apóstol cojo xuta changá cojo yëjë sa xuta rë yungun ne, caviyujucacun me xi tuxijin rë ngujo xihin ngajñi rë me xi tsingatju me ngajan Antioquía, cjue tangun cojo Pablo cojo Bernabé. Me xi cuicun vi xi catuxijin rë: Judas, me xi hacuaha hmí rë Bársabas, cojo Silas, jo xihin xi jemu chjaharcun rë ngajñi rë xuta ladu rë Jesús. 23Sehe ngajan xi catsihindu me ngu xujun catsingatju me cojo me xi jo xi cuacun vë. Cuitjin chja xujun jan:

“Ngayin xuta ladu rë Jesús, apóstol cojo xuta changá ne, ningatjin ngu nina niji tsujun ngayujun ni ngayun xuta ladu rë Jesús xi hacuiin xuta tjë rë Israel ngayun, xi nechun nandya Antioquía cojo distritu Siria cojo distritu Cilicia. 24Ngayin ne, camachaya niji xi cavetju ngujo xihin ngajñi niji xi cafehe ndya casuaxti nuju cojo cjua rë hacuaha cavisecjan cjuatacun nuju. Me xi cuacun vë ne, ngayin ne, cavitexiin rë me xi quiji me. 25Vëhë xi ngu tangun ni camá cjua niji hane cavejñi tacuín xi tuxijin rë xihin xi ningatjin xi nduvatjengui nuju, cuinduvatangun cojo Bernabé cojo Pablo, me xi jemu vinga niji. 26Me xi cuacun vë ne, casua me yojo rë me xi caviyujutaha tsavi me xi sahmi me xa rë Nai naja Jesucristu. 27Cuatjin xi Judas cojo Silas ne, ningatjin nuju me. Hane me vëhë ne, cuichja me cojo nuju cjua hntsua me, cjua xi ningatjin nuju vi. 28Ngayin ne, ngu tangun ni camá cjua niji cojo Hasen rë Nina xi cuitexin nuju xi nihñu suvá ni xcusun xi hitsë sa sahmi ngujyë vi: 29xicachinuu xichinë xi caviyuju xcun nina ndyojo, xicachinuu jni, xicachinuu yojo rë chu xi caxinchahndu rë xi cahme, xicanihñuu cjuatsehen xi sahmi xuta cojo ngu xi hacuiin chjuun rë hacuiin xihin rë. Sa xi nihñuu yëjë xcusun vëhë ne, ndatjin nihñu. Vëhë ni cjua xi nújin cojo nuju.” Cuatjin chja xujun jan.

30Hya xi camá ne, cavetju me xi cuacun jan quiji me Antioquía. Hane xi cafehe me jan ne, casahmitangun me yëjë ni xuta rë yungun, sehe casua me xujun xi yaha me. 31Hane xi cavutaya xuta ladu rë Jesús xujun jan ne, jemu ndaja camá rë me tsëhë cjua jan. 32Hane Judas cojo Silas jan ne, tsëhë xi tjin rë me chuva xi cuichja me cjua xi cafahatsja me tsëhë Nina ne, jercu cachja me cojo xuta jan, hacuaha jemu casua rë me cjuetacun. 33Hane xi ha caviyujutaha me ngujo nixtin jan ne, xuta rë yungun jan ne, catsingatju me cafe nga cojo yëjë ni cjuandaja cjuajeya ngajan hiscan xi cavetju me. 34Hane Silas, xi má rë me ne, hitsë sa ndaja xi ngaja caviyujutaha me. 35Peru Pablo cojo Bernabé ne, caviyujutaha sa me ngajan Antioquía, cavicuya me cjuachacun rë cjua rë Nina, hacuaha casua me camachaya rë xuta cjuandajyihi xi chja tsëhë Nai naja. Hacuaha jemu cjín sa xuta xi cuatjin casahmi me.

Catsismi xicjin Pablo cojo Bernabé

36Hya xi camá ne, xi cavatju ngujo nixtin ne, Pablo ne, cuitjin cachja me cojo Bernabé:

―‍Cuyan cuanguen tjenguen nga xuta ladu rë Jesús yëjë ni nandya hiscan xi ha catahan camachaya rë me cjuandajyihi xi chja tsëhë Nai naja, cuanguen chutsejen ne, hacutjin tivatju me tijima.

37Hane Bernabé ne, meje cjuecojo me Juan, me xi hacuaha hmí rë Marcos. 38Peru Pablo ne, mijí cjuecojo me, tsëhë xi Marcos ne, catsismicacun me xicjin me hane cavetjuxín me tsëhë Pablo cojo Bernabé ngajan Panfilia, quijiinndujain me cojo xa. 39Hane cojo cjuatacun vëhë ne, cavetjucaa ngu si ngajñi rë Pablo cojo Bernabé. Cuatjin camá xi cavetjuxin me tsëhë xicjin me. Hya xi camá ne, Bernabé ne, quijicojo me Marcos jan ne, cavisehen me ngu barcu, hane quiji me Chipre. 40Peru Pablo ne, cavaxijin me Silas xi cjuecojo me. Hane xuta ladu rë Jesús ne, caviyuju me me xi cuacun jan ngahma cjuandaja rë Nai naja. Hya xi camá ne, cavetju Pablo cojo Silas, 41quiji me yëjë ni nandya tsëhë distritu Siria cojo Cilicia, casua rë me ngahñu xuta rë yungun jan.