Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 16:16

Quiji Pablo cojo Silas ndavaya ngajan Filipos

16Cavechú ngu nixtin hya xi tivanguin cahndë́ hiscan xi má oración ne, cavechútaha niji ngu na hndixahan rë xuta, xi jiya xitsehen xahasen rë. Hane nai rë na hndixahan jan ne, jemu cjín tujún sacu rë me, tsëhë xi chja na cojo xuta mé xi cuatju me cuma.