Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 18

Cafehe Pablo ngajan nandya Corinto

1Hya xi camá ne, hya xi cavatju xcusun vëhë ne, cavetju Pablo tsëhë nandya Atenas, hane quiji me nandya Corinto. 2Hane xi cafehe Pablo ngajan ne, cavechútaha me ngu xihin tjë rë Israel xi hmí rë Aquila. Aquila jan ne, tsëhë distritu Ponto má me, peru hacuaha sehe cafehe me Corinto cojo chjuun rë me xi hmí rë Priscila, xi quiji caviyujucahndë me ngajan nación Italia. Cavetjuxin me tsëhë Italia ta, tsëhë xi me xi matitjun jan, me xi hmí rë Claudio ne, cavitexa me xi yëjë ni xuta tjë rë Israel ne, hatuxa cuetjuxin me tsëhë nandya Roma. Hane Pablo ne, quijitjengui me Aquila. 3Hane tsëhë xi ha ngu xcusun ni xa xi sahmi catsijo ni me ne, cavejñatangun me cojo me xi cuacun vë, hacuaha tangun casahmi me xa. Xa xi sahmi me ne, xi tsindaja me ndihya tsjian. 4Ngajan xi Pablo ne, cachja me cjua rë Nina ngajan yungun rë xuta tjë rë Israel jima ngu nixtin xi chjahájenda rë ta, tsëhë xi meje rë me xi sa xuta tjë rë Israel o sa xi xutaxín ne, cumacjain rë me cjua vëhë.

5Hane xi cafehe Silas cojo Timoteo xi cavetju me tsëhë distritu Macedonia ne, Pablo ne, cavetsihin xi nchunchujun ni tichja me cojo xuta cjua rë Nina, tichja me cojo xuta tjë rë Israel xi Jesús ne, me vëhë xi catsingatju Nina. 6Peru hya xi casahmi xuta xi cuacun jan condra Pablo hacuaha choho cachja me tsëhë me ne, cavitsune Pablo chojo rë tsjian rë me sacuaha xi tivaxë me xuta xi mijí cuihndë cjua rë Nina, sehe cachja me cojo xuta jan cuitjin:

―‍Ngayun suvun cún nuju tsëhë xcusun xi cuátju cuma. Hacuiin ngahan cún ná. Quihndë cojo nixtin xi cjui sa ne, cjuë́ cuichjá cojo xutaxín cjua rë Nina. ―‍Cuatjin cachja me.

7Hane xi cavetjuxín me tsëhë xuta xi cuacun vë ne, quiji me ndava ngu me xi hmí rë Ticio Justo, ngu xutaxín xi hacuaha faharcun me Nina. Ndava me vëhë ne, ngu ndaya ni rë yungun rë xuta tjë rë Israel jan tacun. 8Hane Crispo, me xi xutaxa rë yungun jan ne, camangucacun me cojo Nai naja Jesucristu, hacuaha cojo yëjë sa me xi siu ndava me camangucacun me. Hacuaha jemu cjín xuta Corinto ne, xi cahndë́ me cjua ndajyihi rë Nina jan ne, camacjain rë me sehe caxtenda me. 9Hane ngu nguixun jan ne, ngajñi nijña rë Pablo ne, cachja Nai naja cojo rë me cuitjin:

―‍Xicarcuiin. Tinoje sa. Xicanisejyiin cjua xi noje. 10Cuatjin nihñi ta, tsëhë xi ngahan ne, tejña cojo ri, hane tsajin yo xi cuma choho sahmi cojo ri ta ngahan ne, jemu tjin ná xuta ladu naha nguehe nandya vihi. ―‍Cuatjin cachja Nai naja.

11Hane cavéjña Pablo ngajan ngu nu vasen, xi vicuya rë me xuta cjua rë Nina.

12Peru hya xi Galión matitjun me tsëhë distritu Acaya ne, camatangun xuta tjë rë Israel jan ne, cafaha me Pablo, quijicani me xcun xutaxa rë, 13cuitjin cachja me:

―‍Cha xi cuijyihi vi ne, tsujyihiya cha tichja cha cojo xuta xi hacjahi xcusun meje rë xi nihña xi chjahanrcun Nina. Peru xcusun vëhë ne, condra tsëhë ley naja. ―‍Cuatjin cachja xuta jan.

14Hane ha tu hora sa xi cuichja Pablo ne, cachja Galión cojo xuta xi cuacun jan cuitjin:

―‍Ngayun xuta tjë rë Israel, sa xi ngu cjuatsehen o sa xi ngu jyë́ jyë xi casahmi cha ne, tjin ná chuva rë xi scaa ná cojo nuju. 15Peru xi tsëhë ngu cjuachacun cojo tsëhë ñihi rë ngu xuta cojo tsëhë ley nuju suvun ne, ndyá chutsujun suvun hacutjin cuma chihin ta, tsëhë xi ngahan ne, hatuxa sahmecuendaan cjuacjintacun xi cuacun vë. ―‍Cuatjin cachja Galión.

16Ngajan xi Galión ne, catsicanga cojo me xuta tjë rë Israel jan tsëhë ndihyavasen. 17Ngajan xi yëjë xuta jan ne, cafaha me Sóstenes, me xi matitjun tsëhë yungun rë xuta tjë rë Israel, cavaja rë me ngajan ndatsen ndihyavasen. Peru Galión ne, casahmicuendaain camahani me yëjë ni cjuacjintacun vëhë.

Cavuya nga Pablo nandya Antioquía

18Peru hya xi ha jemu cavatju nixtin xi quitaha Pablo ngajan Corinto ne, catsinguijnetaha me cjua cojo xuta ladu rë Jesús, sehe cafaha me ngu barcu xi cjue me ngajan distritu Siria. Priscila cojo Aquila ne, hacuaha cojo me quiji me cojo Pablo. Hane xi cafehe me nandya Cencrea ne, ngajan casejnu rë rcu Pablo ta, tsëhë xi casahmichihin me ngu cjua cojo Nina. 19Hane xi cavatju vëhë ne, sehe quiji me nandya Efeso. Hane Pablo ne, ngajan caviyujutaha me Priscila cojo Aquila. Hya xi camá ne, Pablo ne, quiji me yungun, cachja me cojo xuta tjë rë Israel jan cjua rë Nina. 20Hane xi cafehya xuta me xi setaha sa me ngujo nixtin ngajan ne, catsingatiin me. 21Hya xi camá ne, catsinguijnetaha me cjua cojo xuta jan, cuitjin cachja me:

―‍Sa xi Nina meje rë me ne, cúya nga, nduvatjënguë nuju. ―‍Cuatjin cachja me.

Ngajan xi cafaha me ngu barcu xi cavetju me tsëhë Efeso.

Quiji nga Pablo cavusehenhya me xuta rë yungun

22Hane xi cafehe me Cesarea ne, ngajan cavetju me quiji me Jerusalén xi sua me ngu nina xuta rë yungun ngajan. Hya xi camá ne, sehe cavuya cafehe me nandya Antioquía.

23Hane xi ha casetaha me ngujo nixtin jan ne, sehe cavetju nga me quiji me yëjë ni nandya tsëhë distritu Galacia cojo distritu Frigia, casua rë me ngahñu yëjë ni xuta ladu rë Jesús.

Quiji Apolos nandya Efeso cojo nandya Corinto

24Ngajan nandya Efeso ne, cafehe ngu xuta tjë rë Israel xi hmí rë Apolos. Nangui rë me ne, Alejandría. Jemu ndaja tsichihin me cjua xi chja me, hacuaha jemu vëë me tsëhë cjua rë xujun rë Nina. 25Me vëhë ne, tjin yo xi casuacuenda rë me tsëhë ndiya rë Nai naja. Cojo nguñaja xahasen rë me ne, chichihin ni casua me camachaya rë xuta cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesús. Peru hvíin me mé vijne xi xtenda xuta sacuatjin tixtenda xuta ladu rë Jesús ta xi vëë me ne, suvá ni mé vijne xi xtenda xuta sacuatjin cavitenda Juan Vitenda rë Xuta. 26Apolos vë ne, hacuiin cojo chircun rë me cuetsihin cuichja me cojo xuta cjua rë Nina ngajan yungun rë xuta tjë rë Israel. Hane xi cahndë Priscila cojo Aquila sacuatjin cachja Apolos ne, cavaxëxin me ne, sehe casuacuenda ndaja sa me tsëhë ndiya rë Nina. 27Hya xi camá ne, catsingatahacacun Apolos xi cjue me ngajan distritu Acaya. Hane xuta ladu rë Jesús jan ne, cachuya rë me hacuaha catsihindu me ngu xujun tsëhë xuta ladu rë Jesús ngajan, cachja me cojo xuta jan xi ndaja cjuahatsja me Apolos. Hane xi cafehe me jan ne, jemu cavisecoo me xuta xi cojo cjuandaja rë Nina ne, ha camangucacun me cojo Jesús. 28Hane xcun ni yëjë xuta ne, jercu catsitjungui me cjua rë xuta tjë rë Israel. Jemu cjín cahndë́ tsëhë xujun rë Nina xi cachja me cojo xuta, xi tsingacun me xuta xi Jesús ne, me vëhë xi catsingatju Nina me.