Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 19:1

Cafehe Pablo nandya Efeso

1Cuitjin camá jinguyëjë rë xi quitahá cuaha Apolos ngajan Corinto. Xi cavatju catsujyihiya Pablo taha ladu ngatihin ne, cafehe me nandya Efeso, hane ngajan cavechútaha me ngujo xuta ladu rë Jesús.