Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 22

1―‍Ngayujun ngarcun ni xi hacuaha xingueen nuju ne, nihñu favor ne, tisiñuju hacutjin suá cjuaquixi naha quihndë xcun ngayujun ni. ―‍Cuatjin cavetsihin cachja me.

2Hane xi cahndë xutacjín jan xi hne hebreo cachja Pablo cojo rë me ne, hitsë sa jercu caviyujujyuu me. Sehe cachja sa Pablo cuitjin:

3―‍Ngahan ne, ngu cha tjë rë Israel ngahan. Hacuaha catsin ngahan ngajan nandya Tarso tsëhë distritu Cilicia. Peru xi camacha ne, nguehe Jerusalén. Hane maestru Gamaliel cavicuya ná me sacuatjin camahani chja ley rë xutachanga naja. Hatuxa jemu ndaja fahárcun Nina, sacuatjin tinihñu ngayujun ni quihndë. 4Ngahan ne, cojo cjuahngatacun ne, catsujyëhëya tjënguë xuta xi tjengui ndiya xatsë vihi. Hisca cavitéxa xi cueya me. Cafahá me cëjëcojo me ndavaya, sa chjuun sa xihin me. 5Hisca nahmi xi matitjun cojo yëjë xuta changá rë yungun ne, cuma sua me cjuaquixi rë me tsëhë cjua vihi ta, tsëhë xi hacuaha me xi cuacun vëhë casua ná me xujun xi suá rë xuta naja ngajan Damasco. Vëhë xi cëjë ngajan xi cjuahá xuta xi tjengui ndiya xatsë vihi, hane tsíhñu me cuinduva cojo me nguehe Jerusalén, cojo sa xi cuma me castigu.

Cachja Pablo hacutjin camá xi cavisehen me ladu rë Jesús

6’Hya xi camá ne, hora xi ha tijima tiña ngayin xi tivanguin Damasco, sacuaha chuva rë nchisen ne, ha tu ñahñu canduva ngu ndihi jyë tsëhë ngahnga casahmi hasen rë hiscan tifë́. 7Ña catícja, hane cahndë ngu cjua xi cachja cojo ná cuitjin: “Saulo, Saulo, ¿mé má cuatjin nujyihiye tjengui ná cojo cjuahngatacun?” Cuatjin cachja cjua jan. 8Ngajan xi ngahan ne, cuitjin cafayanguë: “¿Yo ngayun, Tatá?” Cuatjin cafayanguë. Sehe cachja nga cjua jan cojo ná cuitjin: “Ngahan xi Jesús tsëhë nandya Nasaret ngahan, xi tinujyihiye tjengui ná cojo cjuahngatacun.” Cuatjin cachja nga cjua jan cojo ná. 9Yëjë xuta xi cavisecoo ná xi tivanguin ne, cavëë me ndihi jyë jan, peru cahndiin me cjua xi cachja cojo ná jan. 10Sehe ngajan xi ngahan ne, cachjá cuitjin: “¿Mé xi meje rë xi sahme, Tatá?” Cuatjin cachjá. Hane Nai naja ne, cuitjin cachja me cojo ná: “Tisatjinhngue ne, tisihin Damasco. Hane ngajan cumachaya ri yëjë xcusun xi meje rë Nina xi nihñi.” Cuatjin cachja Nai naja cojo ná. 11Peru tsëhë hasen jyë xi cavisehen túxcun jan ne, camatsijin ná. Ngajan xi xuta xi tivisecoo ná xi tivanguin ne, cavaha me ntsa, sehe camá cafëhë Damasco.

12’Hya xi camá ne, ngu xihin xi hmí rë Ananías, xi jemu faharcun rë Nina hacuaha sahmi yëjë sacuatjin chja ley xi vitexa naja ne, ndaja chja yëjë xuta tjë rë Israel xi siu jan tsëhë. 13Hane cafehetjengui ná me hiscan tejña, hane cachja me cojo ná cuitjin: “Ngayun Saulo, catamatsejen nga nuju ngundiya.” Cuatjin cachja me. Hane ha hora vëhë ni ne, camatsejen nga ná hane cahvë me. 14Hya xi camá ne, sehe cachja me cojo ná cuitjin: “Nina rë xutachanga naja ne, cojo tjun sa ne, casuaxa nuju me xi cumachaya nuju mé xi meje rë me, hacuaha chun me xi hatuxa tyjahi cojo cjuatacun rë, hacuaha cuinuhyun cjua xi chja me cojo nuju. 15Cuatjin camá ta, tsëhë xi Nina meje rë me xi ngayun tuhun cumachaya rë yëjë xuta tsëhë me, cojo tsëhë xcusun xi cahyun cojo tsëhë cjua xi canuhyun. 16Quihndë ne, ¿mé nechunyun rë ni? Tángun ni catixtenda ngayun, chjindayun rë Jesús cahntsua xahasen nuju, cojo sa xi cjuë jyë́ nuju.” Cuatjin cachja Ananías cojo ná.

Cachja Pablo hacutjin camá xi quiji cachja me cjua rë Nina cojo xutaxín

17’Hane xi cavatju vëhë ne, cavúya nga Jerusalén. Hane ngu ndiya hya xi tejñaya yungun xi matitjun tisahme oración naha ne, sacuaha xi camá ná xi cachja ngu chini cojo ná. 18Cahvë Nina, hane cachja me cojo ná cuitjin: “Xati nihñi tacuin ne, tetjixin tsëhë Jerusalén ta, tsëhë xi xuta nguehe ne, cumacjaain rë me cjua xi noje tsahan.” Cuatjin cachja Nina. 19Hane ngahan ne, cuitjin cachjá: “Ngayun Nina naha, xuta nguehe ne, vëë me xi ngahan ne, catsujyëhëya yungun jingujyë ni, cafahá xuta xi tjengui me ndiya nuju, cavajá rë me, hacuaha cavinchá me ndavaya. 20Hane hora xi titsiquehen xuta Esteban, me xi cachja cjua nuju ne, hacuaha cojo ngahan sécun jan, tichuya ná, hacuaha hisca ngahan tisahme cuidadu tsjian rë cha xi titsiquehen rë Esteban jan.” Cuatjin cachjá. 21Sehe ngajan xi Nina ne, cuitjin cachja me cojo ná: “Tihin ta, ngahan tsingátju ri hisca nangui cjin, cuihin cuinoje cojo xutaxín cjua naha.” Chja Nina cojo ná. ―‍Cuatjin cachja Pablo.

Cavitexa capitán xi sehen rë Pablo

22Hisca ngajan ni cacaa rë xutacjín cavisiñuju me cjua xi cachja Pablo, sehe cavetsihin me cajindayataha me cachja me cuitjin:

―‍¡Nicuhun cha xi cuajyihi vë ta ha quihndë vechiin chuva rë xi cuejña sa cha cjuahñu! ―‍Cuatjin cajindaya me cachja me.

23Jinguyëjë rë xi cuatjin jercu tijindayataha xuta, titsiniya me tsjian rë me, hacuaha titsicjin me nihndë scuan ne, 24capitán jan ne, cavitexa me xi cjue chani rë Pablo cahntsua hiscan hincha sindadu. Hacuaha cavitexa me xi chjahátaha rë Pablo táha sehen rë me, cojo sa xi sacú cjuaquixi mé má cuatjin jindayataha xuta Pablo. 25Hane hya xi ha camahñu me xi sehen rë me ne, sehe cachja me cuitjin cojo sindadu xi secun jan:

―‍¿Há chja ley xi cuma sehen rë ngu xuta Roma jinguyëjë rë xi cjëë cuma cuenda jyë́ rë me? ―‍Cuatjin cachja me.

26Hane xi cahndë sindadu cjua vëhë ne, quiji cachja me cojo capitán cuitjin:

―‍¿Há hyun mé xi nihñu ni? Cha vëhë ne, cha Roma cha. ―‍Cuatjin cachja sindadu jan.

27Ngajan xi capitán jan ne, quijitjengui me Pablo, sehe cachja me cuitjin:

―‍Tinoje cojo ná ne, ¿há xuta Roma jain ngaye? ―‍Cuatjin cachja me.

Ngajan xi Pablo ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Juun. ―‍Cuatjin cafayangui me.

28Ngajan xi capitán jan ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngahan ne, jemu jyë tujún cavechjë xi camá ngahan xuta Roma. ―‍Cuatjin cachja me.

Ngajan xi Pablo ne, cuitjin cachja me:

―‍Peru ngahan ne, xuta Roma ngahan hisca xi catsin ngahan. ―‍Cuatjin cachja me.

29Hya xi camá ne, sindadu xi cjuahataha rë Pablo jan ne, ngutjen quijixin cha tsëhë Pablo. Hacuaha capitán jan ne, jemu catsacjun me camá xi cuatjin catsihñu me Pablo tsëhë xi camachaya rë me xi Pablo ne, xuta Roma me.

Cavisehen Pablo xi cuma cuenda jyë́ rë me xcun me xi matitjun tsëhë xuta tjë rë Israel

30Hane xi camá nchujun jan ne, tsëhë xi meje cumachaya rë capitán jan cjuaquixi mé má cuatjin cavinchajyë xuta tjë rë Israel Pablo ne, cavitexa me quiji casehenndaya Pablo, hacuaha cavitexa me xi cumatangun yëjë nahmi xi matitjun cojo yëjë sa xuta xi matitjun. Hane xi cafehecojo sindadu Pablo jan ne, sehe quijicani capitán me xcun yëjë xuta xi matitjun jan.