Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 26:13

13Hane ndiya jan ne, sacuaha chuva rë nchisen ne, cahvë ngu ndihi xi canduva ngahnga, xi hitsë sa hñu ndavá rë xi cuma rë ndavá rë tsuhi, xi cavaja rë hasen rë jingundee ni hiscan tifë́ cojo me xi tifë́ cojo.