Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 5:2

2Peru cafahaxin suvá cha hitsë tujún jan, sehe quiji cani cha hitsë tujún xi cavangui jan tsja apóstol, sacuaha xi ha vëhë yëjë ni chji rë nangui jan. Hane na chjuun rë cha jan ne, hacuaha vëë xu na xi cuatjin casahmi cha.