Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 6

Catuxijin rë yatu cha xi cuisecoo rë apóstol

1Hya xi camá ne, xi quiji sa nixtin ne, camacjín sa xuta ladu rë Jesús. Hane ngajñi rë me xi cuacun vëhë ne, me xi visiajmi hne griego ne, cavetsihin cavinchajyë xu me me xi visiajmi hne rë xuta tjë rë Israel. Jyë́ xi cavincha xu me ne, yachjin cahan tsëhë ngajñi rë me ne, ndajin xu má cuenda me nchunchujun ni hora xi ticja xcusun xi satë rë me xingu xingu me xi tjin rë cjuachaja. 2Ngajan xi apóstol xi tejó jan ne, cajindayavaha me yëjë sa xuta ladu rë Jesús, sehe cachja xu ngu apóstol jan cuitjin:

―‍Ndajintjin xi tu fë tu vetsihin vejñixin cjua rë Nina ngatsë rë xi chjihincuendin cjuacjintacun xi ma cuenda nchunchujun ni. 3Vëhë xi ngayujun ni ne, naxujun ngajñi nuju yatu xihin xi tsajin mé cún mé má hacuaha quitsë rë xahasen rë cojo Hasen rë Nina hacuaha vechútaha cjuatacun rë. Sehe tahan rë xa xi cjuahacuenda cjuacjintacun vëhë. 4Xi cuatjin ne, ngayin ne, tihín yojo niji cojo xa xi nihñi oración hacuaha tihín cumachaya rë xuta cjua rë Nina. ―‍Cuatjin cachja apóstol jan.

5Hane jemu cachuya xu rë yëjë xuta xi cuacun jan cjua xi cachja apóstol jan. Sehe ngajan xi cavaxijin xu me yatu xihin xi cuicun vi: Esteban, ngu xihin xi jemu mangucacun cojo Jesús hacuaha quitsë rë xahasen rë cojo Hasen rë Nina; Felipe; Prócoro; Nicanor; Timón; Parmenas; cojo Nicolás, ngu xutaxín xi hacuiin xuta tjë rë Israel, peru camacjain rë me Nina rë xuta tjë rë Israel. Nicolás jan ne, canduva me ngu nandya xi hmí rë Antioquía. 6Hya xi camá xu ne, quijicojo xuta jan xihin xi cavaxijin me jan xcun apóstol. Sehe apóstol jan ne, casahmi me oración, sehe cavisanetsja xu me xihin xi cuacun jan xi suaxa rë me.

7Xi quiji sa nixtin ne, xuta Jerusalén ne, jemu jima chaya sa xu rë me cjua rë Nina, hacuaha jercu jima cjín sa xuta ladu rë Jesús ngajan Jerusalén. Hisca nahmi ne, jemu cjín me xi jimangu cacun xu me cojo cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesús.

Caxinchajyë rë Esteban

8Nixtin hya ne, Esteban, ngu xihin xi hacuaha cojo cavaxijin xuta jan ne, quitsë rë xahasen rë me cjuandaja rë Nina, hacuaha quitsë rë me ngahñu rë Nina. Vëhë xi jemu tisahmi xu me cjuarcun ngajñi rë xuta. 9Peru ngujo cha tsëhë yungun xi hmí rë Yungun Rë Hndixahan Xi Ha Ndaya Tjin ne, cojo xu cha ma tangun cha cojo cha nandya Cirene, cha nandya Alejandría, cha estadu Cilicia, cojo cha estadu Asia, xi cuisiajmi cha. Cavechú ngu nixtin xi camatangun xu cha xi cuacun vë cojo Esteban ne, cavetsihin cafahataha cha me. 10Peru ngatsë rë xi Hasen rë Nina jemu casua rë me cjuatacun xi cuisiajmi me cojo cha ne, cacaain xu rë cha casahmi condra cha cjua rë me. 11Hya xi camá ne, cavanguisehma xu cha ngujo cha xi cuichja cjuandesu cuitjin:

―‍Canuhyin xi choho cachja cha xi cuajyihi vë tsëhë Moisés hacuaha choho cachja cha tsëhë Nina. ―‍Cuatjin cuichja cha.

12Hane xi cachja cha cjuandesu vëhë ne, casahmi cha xi yëjë xuta cojo xuta changá cojo cha xi vicuya cjuachacun ne, jemu camaxti xu rë me. Ngajan xi cachjahá rë Esteban, quiji chani rë me xcun yëjë xuta xi matitjun. Sehe casahmi me xi matitjun jan ngu junta. 13Ngajan xi cha xi cuacun jan ne, cuitjin cachja xu cha cjuandesu hora xi cavinchajyë cha Esteban:

―‍Cha xi cuijyihi vi ne, sejyiin cha xi choho chja cha tsëhë yungun rë Nina xi matitjun vi. Sejyiin cha xi choho chja cha tsëhë ley rë yungun naja. 14Hacuaha canuhyin xi cachja cha xi Jesús, cha Nasaret vë ne, tsinguetsun cha yungun naja vi hacuaha tsindeya cha xcusun xi cavejña xutachanga naja Moisés hatsëë hacutjin nihña. ―‍Cuatjin cavinchajyë cha me.

15Ngajan xi yëjë xuta xi siu xu xcun junta jan ne, cavutsejenndaja me Esteban. Hane cavëë me xi xcun Esteban ne, tangun jyihi xu cojo xcun ngu ángel.