Search form

Gálatas 4

1Cuma cuinújan ne, sacuaha cha xi cjuahatsja cjuanchina rë xutacha rë ne, nguyëjë rë xi chúva nu rë cha ne, tangun cha cojo ngu mosu xi cachahá rë, handasa cjuaquixindaja xi cha vëhë má cha nai rë yëjë ni cjuanchina jan. 2Tjin xuta xi sahmi rë cha cuidadu hacuaha fahacuenda me cjuacjintacun rë cha, hisca nixtin xi cachja nahmi rë cha xi cuatjin cuma cojo cha. 3Cuanitjin ni naja ngayaan ta, hya xi cjualanga naja ne, hatuxa cavinuhyan tsëhë xitsehen xi vitexa rë ngasunhndë, sacuaha xi má ngayaan hndixahan xi cachahá rë. 4Peru hya xi cavechútáha rë nixtin rë ne, Nina ne, catsingatju me Quihndi rë me, xi catsin sacuaha tsin ngayaan xuta ngasunhndë, hacuaha ley rë Moisés cavitexa rë jan. 5Cuatjin catsingatju me, cojo sa xi Quihndi rë me jan ne, cuëhëndaya naja ngayejen ni xi cavitexa naja ley jan, hacuaha cojo sa xi cuma ngayaan quihndi rë Nina. 6Cojo sa xi cumatsejen xi quihndi rë Nina má ngayun ne, Nina ne, caveya me Hasen rë Quihndi rë me cahntsua cjuatacun naja. Hane Hasen jan ne, cuitjin chja cojo Nina: “¡Papá, Nahmi naha!” 7Vëhë xi ngayun ne, hindë hacuiin má ngayun mosu hndixahan xi caxteña ta quihndi rë Nina. Hane xi cuatjin quihndi rë me ngayun ne, Nina ne, sua nuju me yëjë ni xi satë rë quihndi rë me.

Macjincacun Pablo tsëhë xuta Galacia

8Hatsëë nixtin ne, hya xi chaja sa cumachaya nuju yo xi Nina ne, jemu cavetuhun yojo nuju cojo jemu cjín xcusun nina xi hatuxa hacuiin nina. 9Peru quihndë xi ha camachaya nuju yo xi Nina ne, o cuma cuinújan ne, quihndë xi Nina ne, vutsejen nuju me cojo cjuandaja ne, ¿hacutjin nga meje cuyun cuisuhun cojo cjuahasen xi chúva ngahñu rë hacuaha yuma cojo cjuatacun rë ni? ¿Hacutjin nga meje cuetuhun yojo nuju cojo cjuahasen xi cuacun jan ni? 10Jercu nihñu suhi. Tjin nixtin xi jercu chjuhunrcun, tjin suhi xi nihñu chuva sá o sa xi chuva nu. 11Macjín cacún, sá tu xa xi casahme ngajñi nuju ne, tu mahya ni camá.

12Ngayujun ni ne, cjuéhya nuju favor ne, catama ngayun sacuaha ngahan ta, tsëhë xi ngahan ne, ha camá ngahan sacuaha ngayun. Tsajin mé xi choho canihñu cojo ná. 13Hacuaha hyun xi titjun ne, casuá camachaya nuju tsëhë cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu ngatsë rë ngu chíhin xi yaha ná. 14Peru handasa casuándya nuju cojo chíhin naha jan ne, ngayun ne, tsajin canitjungun ná hacuaha tsajin canihñuchuvun ná. Cahndë́ rë vëhë ne, cachjuhunntsun ná sacuaha xi ngu ángel xi catsingatju Nina má ngahan, o sacuaha xi suvá Jesucristu má ngahan. 15¿Mé camá cojo cjuandaja xi tjin nuju hatsëë ni? Ngahan ne, tsinguixë xi ngayun ne, hisca canaxun túxcun tuhun ná nixtin hya, sa xi camá canaxun. 16¿Há camá ngahan condra nuju ngatsë rë xi cachjá cojo nuju cjuaquixi?

17Tjin xuta xi jercu meje cuisecoo nuju me, peru hacuiin cojo cjuandaja ta xi meje rë me ne, xi cuaxëxin nuju mé tsahan, cojo sa xi ngayun ne, ninguisuhunjñurcun cojo rë me. 18Jercu ndatjin xi meje cuisecoon rë xingueen, hya xi cojo cjuandaja. Peru meje rë xi yëjë ni nixtin cuatjin nihña, hacuiin suvá ni hya xi tejñataha cojo nuju. 19Ngayujun ni tsan, jercu jyë cjuahmu xi tivátju nga tijima ngatsë nuju, sacuaha vatju ngu chjuun xi tsin quihndi rë me. Hacuaha cuatjin cjuë́ndujú cojo cjuahmu vihi hisca xi cumatsejen xi jiya të Cristu ngajñi cjuatacun nuju hacuaha cuitexa me cjuatacun nuju tsëhë yëjë ni xcusun xi nihñu. 20Jercu meje cuitejña cojo nuju ndicumaha ni, cojo sa xi cuma tsindéya cjuavisiajmi naha cojo nuju ta, tsëhë xi jercu vityangë cacún tsujun.

Ejemplu tsëhë Agar cojo Sara

21Ngayujun ni xi meje nuju xi ley rë Moisés cuitexa nuju ne, tinújun cojo ná, ¿há cjëë cuinuhyun cjua rë ley jan? 22Camahindu xi Abraham ne, jo xu camá quihndi rë me: ngu ne, tsëhë na mosu hndixahan xi sahmi xa rë chjuun rë me, hane xingu jan ne, tsëhë chjuun rë suvá me, na xi hacuiin hndixahan ta hatuxa xuta ndaya tjin. 23Quihndi rë na mosu hndixahan jan ne, catsin sacuaha tsin yëjë ni langa; peru quihndi rë na ndaya jan ne, camá tsëhë cjuarcun rë Nina. 24Cjua xi cuicun vi ne, sacuaha ngu ejemplu: jo chjuun jan ne, sacuaha jo compromisu má na. Ngu na ne, Agar hmí rë na, hane yëjë ni quihndi rë na ne, hatuxa hndixahan cachahá rë. Hane chjuun jan ne, sacuaha compromisu xi casahmi Nina cojo Moisés ngajan Naxi Sinaí. 25Na Agar, na xi sacuaha Naxi Sinaí ngajan Arabia ne, sacuaha ngu ejemplu tsëhë nandya Jerusalén xi tacun quihndë. Hane yëjë ni xuta tsëhë Jerusalén vëhë ne, sacuaha hndixahan cachahá rë má me. 26Peru yëjë ni xuta tsëhë Jerusalén xi tacun ngahnga ne, hatuxa ndaya tjin me. Hane ngayaan ne, quihndi rë nandya Jerusalén vëhë má ngayaan. 27Cuitjin chja xujun rë Nina:

Catamasua ri ngaye chjuun xi maji sacu ri quihndi;

chjindaye cjuasua, ngaye xi cjëë cuatji cjuahmu xi tsin ri quihndi.

Tsëhë xi ngaye xi cavixin cojo ra, hitsë sa cjín cuma ye cojo quihndi riji

xi cuma ran xi fi vejña na cojo cha.

28Ngayujun ni ne, hacuaha quihndi rë Nina má ngayun, sacuatjin rë Isaac, ngatsë rë xi cuatjin cachja Nina. 29Nixtin hya ne, cha xi catsin sacuaha tsin yëjë ni langa ne, catsujyihiya tjengui cha cojo cjuahngatacun cha xi catsin ngatsë rë Hasen rë Nina. Quihndë ne, ha cuanitjin ni tijima. 30Peru ¿mé chja xujun rë Nina? Cuitjin chja: “Naxendihye na mosu hndixahan jan cojo quihndi rë na ta, tsëhë xi quihndi rë na hndixahan jan ne, hatuxa cumaji sacu tangun rë cjuanchina rë nahmi rë cojo quihndi rë na xi ndaya tjin.” Cuatjin chja xujun rë Nina. 31Vëhë xi ngayejen ni ne, hacuiin quihndi rë na mosu hndixahan má ngayaan ta quihndi rë na xi ndaya tjin.