Search form

Hebreos 7

Jesús ne, má me nahmi sacuaha camá Melquisedec

1Melquisedec vë ne, matitjun me tsëhë nandya Salem, hacuaha má me nahmi xi sahmi me xa tsëhë Nina xi hatuxa jyë hnga cojo Hasen rë. Hane hya xi cavuya Abraham xi quiji cavaxëtje me quihndi rë hntsë me tsëhë condra rë ne, cavetju Melquisedec tsëhë nandya Salem quijitjengui me Abraham hiscan nduva, hane xi casacu xicjin me ndiya ne, catsinchacun Melquisedec Abraham. 2Hya xi camá ne, të cahndë́ cavatëcja Abraham yëjë ni xcusun xi camá sa cafaha me tsëhë xuta xi cuacun condra jan ne, casua rë me Melquisedec ngu cahndë́ tsëhë të cahndë́ jan, tsëhë xi Abraham ne, faharcun me Nina. Ñihi xi Melquisedec ne, meje cuichja “ngu me xi matitjun xi vitexa cojo yëjë ni cjuaquixi”; hacuaha ñihi xi chja Me xi Matitjun tsëhë Salem ne, meje cuichja “ngu me xi matitjun xi vitexa cojo yëjë ni cjuajeya.” 3Xcun xujun rë Nina ne, tsajin camahani hiscan xi chja tsëhë naa tsëhë nahmi rë Melquisedec. Hisca tsëhë xutachanga rë me ne, tsajin hiscan xi chja. Hacuaha chjaain hacutjin catsin me ne, chjaain hacutjin cahme me. Cuatjin xi Melquisedec ne, meje tangun me cojo Quihndi rë Nina, tsëhë xi hacuaha ngu nahmi má me xi tsajin nu tsajin nixtin fë xa rë me.

4Chutsujun hacutjin jercu vengui chjí rë Melquisedec, xi hisca xutachanga naja Abraham ne, casua me me ngu cahndë́ tsëhë yëjë xcusun xi cavatëcja me të cahndë́ jan. 5Ley xi casua Nina rë Moisés xi camá ngascan ne, chja ta nahmi xi nduva tjë rë Leví ne, tjin rë me chuva rë xi cjuehya me cojo naja ngayaan xuta tjë rë xuta Israel xi cuichancjan të cahndë́ yëjë ni xcusun xi tjin naja, cjuaha nahmi vëhë ngu cahndë́ tsëhë të cahndë́ jan. Cuatjin chja ley rë Moisés xi cuechjen diezmu naja, handasa xicjin nahmi jan má ngayaan, hacuaha tjë rë Abraham ngayejen ni. 6Melquisedec ne, handasa hacuiin tjë rë Leví má me, peru cafahatsja me ngu cahndë́ tsëhë xi camá të cahndë́ jan, xi casua Abraham. Hacuaha catsinchacun Melquisedec Abraham, me xi ha cachja Nina xi sacú rë cjuandaja. 7Ngayejen ni ne, ha hyan ta me xi tsinchacun ne, me vëhë xi matitjun me tsëhë me xi manchacun. 8Nguehe xcun cjuahñu naja vi ne, nahmi xi fahatsja me diezmu tsëhë yëjë xcusun xi ticja të cahndë́ ne, hacuaha xuta ngayaan ni me xi hacuaha hme me; peru xcun xujun rë Nina ne, chja tsëhë Melquisedec sacuaha xi tacun cuaha me. 9Nahmi xi nduva tjë rë Leví xi hacuaha cojo me tifahatsja me diezmu ne, cuma cuinújan ne, sacuaha xi cojo me cavechji me diezmu rë me hya xi casua Abraham cojo Melquisedec jan diezmu rë me. 10Cuatjin sacuaha xi cavechji nahmi xi cuacun jan ta, tsëhë xi Abraham ne, ha cojo tjë xi cuacun vë yaha me hya xi casua me diezmu rë me cojo Melquisedec.

11Xuta Israel ne, cafahatsja me cjua xi chja hacutjin meje rë Nina xi sahmi yëjë xuta xi tjë rë Leví xi sahmi me xa sacuaha nahmi. Quihndë ne, sa xi nahmi xi cuacun vë camá casahmi me xi cavechutaha xuta yëjë ni hacutjin xi meje rë Nina xi sahmi me ne, ha quihndë hacuiin sahmi ngujyë xi cuetjujñi sa ngu nahmi xi hacjahi xcusun rë, ngu nahmi xi hacuiin tangun xcusun rë cojo Aarón ta ngu nahmi xi tangun xcusun rë cojo Melquisedec. 12Hane hya xi vindeya xcusun rë xa xi sahmi nahmi ne, hacuaha hatuxa vindeya ley xi vitexa rë me. 13Hane Nai naja, me xi cuatjin chja xujun rë Nina tsëhë ne, hacjahi tjë me, hane sacuaha tjë vëhë ne, hisca ngu nahmi cjëë cuetjujñi me. 14Hacuaha ha hyan ta Nai naja ne, tsëhë tjë rë Judá canduva me, hane Moisés ne, cachjaain camahani me xi tjë vëhë ne, ngajan cuetjujñi ngu nahmi.

15Yëjë cjua xi tinújan vi ne, tsejen xi jemu cjuaquixi, hya xi vetjujñi sa ngu nahmi sacuaha Melquisedec. 16Hane nahmi xingu jan ne, hacui Nai naja, me xi cavechutaha xi camá nahmi, hacuiin ngatsë rë ngu ley xi chja yo tjë rë xi cuma nahmi ta ngatsë rë ngahñu rë ngu cjuahñu xi tjin rë me xi tsajin nu tsajin nixtin vetsun. Ngatsë rë vëhë xi cavechutaha me xi camá me nahmi.

17Hacuaha Nina ne, cuitjin chja me tsëhë Nai naja:

Ngaye xi nahmi ngaye yëjë nu yëjë nixtin

sacuaha camá Melquisedec hatsëë nixtin.

Cuatjin cachja Nina. 18Sacuaha cjua rë ley xi cavitexa titjun ne, cavetsunya, tsëhë xi hatuxa tsajin rë ngahñu hacuaha machjiriin ta, 19tsëhë xi camaji casahmi xi cavechutaha xuta yëjë ni hacutjin xi meje rë Nina xi cuechutaha me. Hane cahndë́ rë ley vëhë ne, vetahan tacun ngu cjua xi hitsë sa ndajyihi, hane ngatsë rë xi cuatjin vetahan tacun ne, vëhë xi nihña tiña tsëhë Nina.

20Hya xi casua xa Nina Jesús xi cuma me nahmi xi matitjun ne, cachja me cjua vihi: “Ngahan suva hvë.” Cuatjin cachja me. Peru hya xi cafaha xa nahmi xi yahnga jan ne, cachjaain Nina: “Ngahan suva hvë.” 21Peru sacuaha tsëhë Nai naja ne, xujun rë Nina ne, cuitjin chja:

Nai naja ne, cachja me cjua vihi: “Ngahan suva hvë.” Cuatjin cachja me,

hacuaha tsajin hora tsindeya me cjuatacun rë me xi cachja me cjua vihi:

“Ngaye xi nahmi ngaye yëjë nu yëjë nixtin

sacuaha camá Melquisedec.”

Cuatjin cachja me. 22Hane xi cuatjin casua xa Nina Jesús xi camá me nahmi xi matitjun tsajan ne, vëhë xi sacu naja cjuaquixindaja xi Nina ne, sahmichihin jain me compromisu xi sehe tisahmi me. Hane compromisu vëhë ne, hitsë sa ndajyihi xi cuma rë xi casahmi me titjun. 23Sacuatjin rë nahmi xi yahnga jan ne, sacuiin rë me cahndë́ xi cjuenduju me sahmi me xa yëjë nu yëjë nixtin ta, tsëhë xi hatuxa hme me. Vëhë xi hisca ntsacu cavetsihin hisca quihndë ne jemu cjín camá me cojo yëjë sa tjë rë me xi yahnga xi hacuaha camá nahmi. 24Peru Jesús ne, tsëhë xi tsajin nu tsajin nixtin xi cueya me ne, vëhë xi hacuaha tsajin nu tsajin nixtin xi jingu sa cjuahatsja xa rë me xi má me nahmi. 25Vëhë xi ma vaxëtje me xuta xi sahmi tiña tsëhë Nina ngatsë rë xi camangucacun xuta jan cojo Jesús. Hane hya xi vaxëtje me xuta xi cuacun vë ne, ha quihndë tsajin nu tsajin nixtin xi cumameje nga cuetjutje me ta, tsëhë xi Jesús ne, tacun me yëjë nixtin xi cjuehya rë me Nina ngatsë rë xuta xi cuacun vë.

26Jemu ndatjin xi tjin naja ngu nahmi xi matitjun xi cuatjin xcusun rë me. Jesús, nahmi xi matitjun jan ne, jemu tyjahi me, tsajin rë me cjuatsehen, tsajin mé jyihi mé má me, cavetjuxin me tsëhë xuta tsehen, quiji me hisca ngajan sa tsëhë ngahnga. 27Me vëhë ne, hacuiin tangun me cojo nahmi xi matitjun xi yahnga jan ta, me vëhë ne, tsajin mé má xi cojo me nchunchujun ni sua rë me Nina ngu chu xi cahme ngatsë rë jyë́ rë suvá me, hane xi cuma ngascan ne, sua nga me ngu chu xi cahme ngatsë rë jyë́ rë xuta. Jesús ne, ngu ndiya ni casua me ngu cjuatjo cojo Nina ngatsë rë jyë́ rë xuta, hya xi casua me yojo rë me xi cahme me. 28Sacuaha ley rë Moisés ne, sua xa rë xuta xi cuma me nahmi xi matitjun tsëhë yëjë ni nahmi. Hane xuta ne, hatuxa caain rë cjuatacun rë me xi suvá cjuandaja sahmi me. Peru sacuaha cjua xi cachja Nina hya xi cachja me xi “Ngahan suva hvë” ne, cjua vëhë casua xa rë Quihndi rë Nina xi cuma me ngu nahmi xi matitjun. Hane cjua xi cachja Nina jan ne, camá ngascan canduva xi cuma rë ley. Hacuaha Quihndi rë Nina ne, tsajin nu tsajin nixtin xi caain rë cjuatacun rë me xi suvá cjuandaja sahmi me.