Search form

San Juan 10:12

12Ngu mosu xi hacuiin paxtu rë chu má cha, hacuiin tsëhë cha chu tsánga ne, xi scuëë cha xi nduva tiña chu lobo ne, viyujutahá ni cha chu tsánga jan, hane vanga cha. Hane chu lobo jan ne, faha chu ngujo chu tsánga, sehe tsicangacojo chu chu xi yahnga jan tu nguehe tu ngajan.