Search form

San Juan 19:25

25Quihndë ne, tiña cru rë Jesús jan ne, secun naa rë me, cojo tíchja naa rë me, cojo na María chjuun rë Cleofas, cojo na María na Mágdala.