Search form

San Juan 21:17

17Cavinenguise nga Jesús xi majyan ndiya Simón Pedru cuitjin:

―‍Ngayun Simón, quihndi rë Jonás. ¿Há hmu tacún ná? ―‍Cuatjin cavinenguise Jesús.

Ngajan xi Pedru ne, choho camá rë me xi cuatjin cavinenguise Jesús me xi majyan ndiya sa xi hmu cacun me Jesús, hane cuitjin cachja me:

―‍Tatá, ngayun ne, yëjë ni ne, hyun. Ngayun ne, hyun ta hmú cácun nuju. ―‍Cuatjin cachja Pedru.

Hane Jesús ne, cuitjin cachja me cojo Pedru:

―‍Nihñu cuidadu xuta ladu naha sacuatjin ndaja cuidadu sahmi ngu paxtu rë chu hnditsánga rë me.