Search form

San Juan 6

Catsicjen Jesucristu hñú mil xihin

1Xi cavatju yëjë xcusun vëhë ne, cavetju Jesús quiji me ngunda vëhë tsëhë laguna Galilea, xi hacuaha hmí rë laguna Tiberias. 2Hane jemu xutacjín camahani xi quijitjengui me Jesús ta, tsëhë xi cavëë me cjuarcun xi casahmi Jesús cojo xuta hmu rë. 3Hane Jesús ne, quijiniji me ngu ndetjún, hane ngajan cavéjña me cojo xuta ladu rë me. 4Hane Pascua, suhi xi sahmi xuta tjë rë Israel ne, hacuaha ha camatiña. 5Hane xi vutsejen Jesús xi jemu xuta cjín nduvatjengui rë me ne, sehe cachja me cojo Felipe cuitjin:

―‍¿Jani cuanguen chaan niñu xi sinë xuta xi cuacun vë? ―‍Cuatjin cachja Jesús.

6Cuatjin cachja me xi cjuahachuva me Felipe ta, tsëhë xi Jesús ne, ha vëë me mé xi sahmi me. 7Ngajan xi Felipe ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Sa xi chaan niñu cojo tujún xi chji rë xuta jo cientu nixtin ne, hisca chutaain xi sacú tsë tsë sinë jima ngu xuta vë. ―‍Cuatjin cafayangui Felipe.

8Ngajan xi ngu xuta ladu rë Jesús, Andrés hntsë Simón Pedru ne, cuitjin cachja me cojo Jesús:

9―‍Nguehe secun ngu cha lihndi xi yaha hñú niñu cojo jo chu ti. Peru ¿mé chutaha vë xi sinë xuta xi cuarcumu cjín me? ―‍Cuatjin cachja Andrés.

10Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cachja me:

―‍Tinújun cojo xuta vë ne, catiyuju me. ―‍Cuatjin cachja me.

Quihndë ne, ngajan cahndë́ vëhë ne, jemu jyë cahndë́ tjin ndiji. Hya xi camá ne, ngajan caviyuju sacuaha hñú mil xihin. 11Ngajan xi Jesús ne, cafaha me niñu jan, hane, xi cafë casua me nacuechji rë Nina ne, sehe cavatëcja me niñu jan ngajñi rë xuta xi siu jan. Hacuanitjin ni casahmi me cojo chu ti jan. Casua me ha tucutjin xi meje sinë xuta jan. 12Hane hya xi ha catsë rë xuta xi cajinë me ne, sehe cachja Jesús cojo xuta ladu rë me jan cuitjin:

―‍Quihndë ne, chjayun yëjë xi cavángui vë ne, cojo sa xi hacuiin chajá hisca hitsë. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

13Hane xi cafaya xuta ladu rë Jesús yëjë ni xi cavángui tsëhë hñú niñu xi cajinë yëjë xutacjín jan ne, catsinguitsë me tejó chajne. 14Hane xi cavëë xuta cjuarcun xi casahmi Jesús jan ne, cuitjin cachja me:

―‍Cjuaquixi xi me vihi profeta xi cuinduva ngasunhndë. ―‍Cuatjin cachja xuta jan.

15Peru Jesús ne, ha vëë me xi ha tu hora sa xi cjuaha xuta me cojo ngujyë camahani xi suaxa rë me xi cuma titjun me. Vëhë xi Jesús ne, cavetjuxin nga me, quiji suvá ni me hisca rcu ndetjún.

Quiji ntsacu Jesucristu xcun nandá

16Quihndë ne, xi quiji hora jan ne, quijijne xuta ladu rë Jesús tjehen laguna. 17Hane xi cavisehen me ngu barcu ne, cavuya canduva nga me ngunda vihi tsëhë laguna xi cjue me nandya Capernaum. Hya xi camá ne, camajñu, peru Jesús ne, cjëë cjuetjengui me xuta ladu rë me jan. 18Hane hora vëhë ne, xi jercu tu hñu camahani tivanga tjo ne, sacuaha xi sexu nandá tsëhë laguna jan. 19Ha xcun xi ha quiji me xi cuacun jan cojo barcu sacuaha hñú o sa jyun kilómetro xcun nandá jan ne, cavëë me xi nduva ntsacu Jesús xcun nandá, tisahmitiña me tsëhë barcu. Hane xuta ladu rë me jan ne, catsacjun me camá. 20Peru Jesús ne, cachja me cuitjin cojo xuta ladu rë me jan:

―‍Ngahan vi. Xicarcuun. ―‍Cuatjin cachja me.

21Ngajan xi xuta ladu rë Jesús jan ne, cojo yëjë ni cjuasua ne, cafahatsja me Jesús cahntsua barcu. Hane ha tu ñahñu cafehe barcu cojo rë me nangui quixí, cahndë́ hiscan cjui me.

Cavanguise xuta Jesús

22Hane xi camá nchujun jan ne, xutacjín xi caviyuju ngunda vëhë tsëhë laguna jan ne, catsinguitsjen me xi ngujña ne, ngu tu tu barcu tacun jan. Hacuaha vëë me xi Jesús ne, quijiin me cojo xuta ladu rë me barcu vëhë ta suvá ni xuta ladu rë Jesús quiji me. 23Peru ngujo barcu xi canduva tsëhë nandya Tiberias ne, cafehe tiña hiscan xi cajinë xutacjín jan niñu hora xi cafë casua Nai naja nacuechji rë Nina. 24Hane xi cavëë xutacjín jan xi hacuiin Jesús hacuiin xuta ladu rë me siu cuaha me jan ne, sehe cavisehen me barcu xi sehe cafehe jan, quiji me nandya Capernaum xi cuanguise me Jesús.

Jesucristu ne, sacuaha niñu xi sua cjuahñu me

25Hane xi casacu rë xuta xi cuacun jan Jesús ngunda vihi tsëhë laguna jan ne, cavinenguise me cuitjin:

―‍Maestro, ¿janihya canduvun nguehe ni? ―‍Cuatjin cavinenguise xuta xi cuacun jan.

26Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta ngayujun ni ngayun ne, nduvuntjengun ná, peru hacuiin ngatsë rë xi cahyun cjuarcun xi casahme ta ngatsë rë xi cachinu niñu jan hisca xi catsë nuju. 27Nihñu ngatsë rë xichine, peru hacuiin xichine xi vetsun ta xichine xi hacuiin vetsun hacuaha hisca sua cjuahñu xatsë. Vëhë xichine xi suá nuju ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan, ngahan xi sahme cjuarcun cojo sa xi cumatsejen xi cjuaquixi jain xi Nina Nahmi naha catsingatju ná me. ―‍Cuatjin cafayangui Jesús.

28Ngajan xi xuta xi cuacun jan ne, cuitjin cavinenguise me cojo Jesús:

―‍¿Hacutjin ndatjin nihñi, cojo sa xi nihñi hacutjin xi chuya rë Nina? ―‍Cuatjin cavinenguise xuta jan.

29Hane Jesús ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Cuitjin meje rë Nina xi nihñu: catamangu tacún cojo ná, ngahan xi catsingatju ná me. ―‍Cuatjin cafayangui Jesús.

30Ngajan xi xuta jan ne, cuitjin cavinenguise me Jesús:

―‍¿Mé cjuarcun nihñu xi sacú chutsijín, cojo sa xi cumangu tacuín cojo nuju? ¿Mé xi nihñu? 31Yëjë ni xutachanga naja ne, cajinë me niñu xi camá cojo scuan maná ngajan ngu xín camahani tsëhë nandya, sacuatjin camahindu xcun xujun rë Nina xi chja cuitjin: “Nina ne, tsëhë ngahnga catsingatju me niñu xi cajinë xuta.” Cuatjin camahindu. ―‍Vëhë cjua xi cavinenguise xuta xi cuacun jan Jesús.

32Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cachja me cojo xuta jan:

―‍Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta hacuiin Moisés xi casua me niñu xi nduva tsëhë ngahnga ta Nahmi naha xi sua nuju me niñu jain xi nduva tsëhë ngahnga. 33Niñu xi sua Nina ne, vëhë niñu xi nduvajne tsëhë ngahnga hacuaha sua rë xuta cjuahñu. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

34Hane xuta xi cuacun jan ne, cuitjin cafehya me cojo Jesús:

―‍Tatá, tuhun niji niñu vëhë nchunchujun ni. ―‍Cuatjin cafehya xuta jan.

35Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngahan xi sacuaha niñu jan xi sua cjuahñu ngahan. Xuta xi cuisehen me ladu naha xi mangucacun me cojo ná ne, ña tsë rë xahasen rë me cjuandaja, sacuaha xi ha quihndë cumavajin rë me cumaxindaain rë me ngundiya nga. 36Ngahan ne, ha cachjá cojo nuju ta ha tichutsujun xcusun xi sahme peru manguaain tacún cojo ná. 37Yëjë ni xuta xi Nahmi naha casua ná me ne, cuinduvatjengui ná me. Hane me xi cuinduvatjengui ná ne, hatuxa tsitjungueen me ta, 38tsëhë xi ngahan ne, xi canduvajne tsëhë ngahnga ne, hacuiin xi sahme sacuatjin xi meje ná ta sacuatjin xi meje rë me xi catsingatju ná. 39Hane me xi catsingatju ná vë ne, meje rë me xi hisca ngu xuta tsëhë yëjë ni me xi casua ná me ne, tsichajan me ta tsicúya me cjuahñu nixtin xi chjaháchuva rë sa nima sa xuta cojo cjuatacun rë. 40Hacuaha Nahmi naha ne, meje rë me xi yëjë ni xuta xi vijnercu me yo ngahan xi Quihndi rë Nina ngahan hacuaha cumangu cacun me cojo ná ne, sacú rë me cjuahñu xatsë. Hane ngahan tsicúya me cjuahñu nixtin xi tsichuva Nina sa nima sa xuta. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

41Vëhë xi xutaxa rë yungun xi cuacun jan ne, cavetsihin cavisiajmihma me tsëhë Jesús ta, tsëhë xi cachja Jesús ta: “Ngahan sacuaha niñu xi nduvajne tsëhë ngahnga ngahan.” 42Cuitjin cavisiajmihma me:

―‍¿Hacuiin cha Jesús vihi, xi quihndi rë José? ¿Hacuiin ha hyan nahmi rë cha hacuaha ha hyan naa rë cha? ¿Hacutjin má xi quihndë ne, chja cha xi tsëhë ngahnga canduvajne cha ni? ―‍Cuatjin cavisiajmihma me.

43Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cachja me cojo xutaxa rë jan:

―‍Camá ni cuinújunhmú cojo xingun xingu xingu ngayun. 44Xuta xi cuma cuisehen me ladu naha ne, suvá ni xuta xi cuisecoo Nahmi naha, me xi catsingatju ná. Me vëhë xi cuma cuisehen me, hane ngahan tsicúya me cjuahñu nixtin xi tsichuva Nina sa nima sa xuta. 45Cuitjin camahindu xcun xujun rë Nina xi catsihindu profeta: “Suvá Nina scuxaha me cjuatacun rë yëjë ni xuta.” Cuatjin camahindu. Hane xuta xi vetaharcu cjua rë Nina hacuaha Nina vuxaha me cjuatacun rë ne, visehen me ladu naha.

46’Hacuiin xi ha tjin yo xi cavutsejen rë Nahmi naha ta suva ni ngahan xi tsëhë Nina canduva ne, ngahan xi cahvë Nahmi naha. 47Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta yo xi mangucacun cojo ná ne, tjin rë cjuahñu xatsë. 48Ngahan xi sacuaha niñu xi sua cjuahñu ngahan. 49Yëjë ni xutachanga nuju ne, cajinë me niñu xi camá cojo scuan maná ngajan ngu xín camahani tsëhë nandya, peru cavechú nixtin xi cahme me. 50Peru niñu xi nduvajne tsëhë ngahnga xi chjá ngahan tsëhë ne, sa xi yo sinë niñu vëhë ne, cueyaain. 51Ngahan xi quicun ngahan ne, ngahan xi sacuaha niñu xi canduvajne tsëhë ngahnga jan ngahan. Sa xi ngu xuta sinë me niñu vëhë ne, handasa cueya me ne, peru hasen rë me ne, cjue xcun Nina. Niñu xi suá ngahan vë ne, hacui yojo naha xi suá cojo sa xi xuta ngasunhndë ne, sacú rë me cjuahñu xatsë. ―‍Cuatjin cachja Jesús cojo xutaxa rë.

52Hya xi camá ne, xutaxa rë jan ne, cavetsihin cavisiajmicjan me tsëhë Jesús ngajñi rë me cojo xicjin me, cuitjin cachja me:

―‍¿Hacutjin cuma sua cha xi cuajyihi vë yojo rë cha xi xinëë ni? ―‍Cuatjin cachja xutaxa rë jan.

53Hane Jesús ne, cuitjin cachja me cojo xuta xi cuacun jan:

―‍Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta sa xi ngayun xinuu yojo naha ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan hacuaha siuun jni naha ne, tsajin nuju cjuahñu xi cjuaquixi. 54Xuta xi jinë me yojo naha hacuaha hvi me jni naha ne, tjin rë me cjuahñu xatsë, hacuaha ngahan tsicúya me cjuahñu nixtin xi tsichuva Nina sa nima sa xuta. 55Cuatjin cuma ta, tsëhë xi yojo naha ne, vëhë comida xi cjuaquixi, hane jni naha ne, vëhë nandá xi cjuaquixi. 56Me xi jinë yojo naha hacuaha hvi me jni naha ne, visehen me yojo naja, hacuaha ngahan ne, visehen yojo rë. 57Nahmi naha, me xi hatuxa tjin rë cjuahñu ne, catsingatju ná me, hane ngatsë rë me vëhë xi tejña cjuahñu ngahan. Ha chuva vëhë ni ne, xuta xi jinë ná ne, cuejña me cjuahñu ngatsë naha. 58Cuatjin sahmi niñu xi canduvajne tsëhë ngahnga. Hacuiin tangun cojo niñu xi cajinë xutachanga nuju ta cavechú nixtin xi cahme me. Ha ndaja xuta xi sinë me niñu xi chjá ngahan ne, handasa cueya me ne, peru hasen rë me ne, cjue xcun Nina. 59―‍Cuatjin cachja Jesús hya xi cavicuya me xuta ngu yungun ngajan nandya Capernaum.

Cjua xi sua machaya naja tsëhë cjuahñu xatsë

60Hya xi camá ne, jemu cjín xuta ladu rë Jesús xi cuitjin cachja me hya xi cahndë me cjua jan:

―‍¡Jemu choho visiajmi me! ¡Scaain naja cojo cjua vëhë! ―‍Cuatjin cachja me.

61Peru Jesús ne, ha vëë me cojo cjuatacun rë me xi cuatjin visiajmihma xuta ladu rë me xi cuacun jan. Vëhë xi cachja me cuitjin:

―‍Sa xi meje cuetjunxun tsëhë ndiya naha ngatsë rë cjua xi cachjá cojo nuju vë ne, 62¿mé ningatuhun tacún sa xi chutsujun xi cúya cjuë́neje nga ngahnga hiscan xi cavitejña titjun, ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan? 63Hasen rë Nina ne, vëhë xi sua cjuahñu. Peru ngu xuta ngasunhndë ne, hatuxa cumaji sahmi me cuatjin. Yëjë ni cjua xi ngahan cachjá cojo nuju ne, vëhë sua machaya nuju tsëhë Hasen rë Nina cojo tsëhë cjuahñu xi sua. 64Peru tjin yahnga ngayun xi manguaain tacún cojo ná. ―‍Cuatjin cachja Jesús ta, tsëhë xi hisca ntsacu cavetsihin ne, ha vëë me yo xuta xi cumanguaain cacun cojo rë me hacuaha ha vëë me yo xi sahmi rë me entregadu.

65Hacuaha cachja sa me cuitjin:

―‍Vëhë xi cuatjin cachjá cojo nuju xi xuta xi cuma cuisehen me ladu naha ne, suvá ni xuta xi cuichja Nahmi naha xi cuisehen. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

66Ngatsë rë vëhë xi jemu cjín xuta ladu rë Jesús ne, quiji ngaxtun me, hacuaha ha quihndë catsujyiin me cojo Jesús. 67Ngajan xi Jesús ne, cavinenguise me xuta ladu rë me xi tejó jan cuitjin:

―‍¿Hacuiin cojo ngayun meje cuangunxun? ―‍Cuatjin cavinenguise me.

68Hane Simón Pedru ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Ngayun nai naha, ¿yo cuanguintjenguin?, ta ngayun ne, tjin nuju cjua xi sua machaya niji tsëhë cjuahñu xatsë. 69Hacuaha ngayin ne, mangutacuín cojo nuju hacuaha hyin xi tsëhë jain Nina ngayun. ―‍Cuatjin cafayangui Simón Pedru.

70Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cachja me:

―‍Handasa ngahan suva cavaxejen nuju ngayujun ni xi tejó ngayun, peru ngajñi nuju ne, jiyajñi ngu xi ha jiya xitsehen xahasen rë. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

71Jesús ne, tichja me tsëhë ngu cha tsëhë ngajñi rë xi tejó xuta ladu rë me, ngu cha xi hmí rë Judas, quihndi rë Simón Iscariote. Cuatjin cachja me ta, tsëhë xi cha vëhë sahmi cha me entregadu cojo condra rë me.