Search form

San Juan 6:9

9―‍Nguehe secun ngu cha lihndi xi yaha hñú niñu cojo jo chu ti. Peru ¿mé chutaha vë xi sinë xuta xi cuarcumu cjín me? ―‍Cuatjin cachja Andrés.