Search form

San Lucas 18

Ejemplu tsëhë chjuun cahan cojo juez tsehen

1Hacuaha cachja sa xu Jesús ngu ejemplu cojo xuta ladu rë me xi sua me cumachaya rë xi meje rë xi yasen ni ne, sahmi me oración rë me, miji rë xi sahmi chúva cacun me. 2Cuitjin xu cachja me:

―‍Cuejñaa ne xi ngu nandya jan ne, tjin ngu juez xi tsacjuiin rë Nina hacuaha faharcuaain rë xuta. 3Hacuaha nandya jan ne, tacun ngu chjuun cahan. Hane nchunchujun ni quiji na xcun juez jan ne, cachja na cuitjin: “Meje ná xi nihñucuendun jyë́ xi vincha xuta tsahan.” Cuatjin cachja na. 4Peru juez jan ne, jemu jyë nixtin xi mijí sahmicuenda me tsëhë na. Peru xi camá ngascan ne, cuitjin catsingataha cacun me: “Handasa tsacjuun Nina hacuaha faharcuun xuta ne, 5peru ngatsë rë xi jemu tisuaxti na cahan vi ngahan ne, vëhë xi cjuahácuenda cjuacjintacun rë na, sá tsajin ne, jemu tsijenda na ngahan xi ngajan cjui ngajan nduva na.” Cuatjin xu catsingataha cacun me.

6Sehe ngajan xi Nai naja ne, cachja sa xu me cuitjin:

―‍Chutsujun hacutjin chja juez tsehen vë. 7Nina ne, ¿hacuiin hatuxa cjuahacuenda me cjuacjintacun rë xuta xi cavaxijin me, xi nguixun nguitajñu fehya rë me xi cjuahacuenda me tsëhë? ¿Há jemu cuindeya cjuahacuenda me? 8Nguehe cuichjá cojo nuju ta Nina ne, ngutjen ni cjuahacuenda me. Peru hya xi cuinduva nga ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, ¿há tjin xuta xi mangucacun cojo ná nguehe ngasunhndë? ―‍Cuatjin xu cachja Nai naja.

Ejemplu tsëhë oración rë cha fariseo cojo oración rë cha faha tujúnsa

9Hacuaha siu sa xu ngujo xuta xi tsingataha cacun suvá me xi tsajin jyë́ rë me xcun Nina hacuaha sahmi xta me cojo xuta xi yahnga. Hane xuta xi cuacun vë ne, cuitjin xu cachja Jesús ngu ejemplu cojo rë me:

10―‍Cuejña ne xi jo cha jan ne, quiji cha yungun xi matitjun xi sahmi cha oración rë cha. Ngu cha ne, cha fariseo cha, hane cha xingu ne, cha faha tujúnsa cha. 11Cha fariseo jan ne, cavisecun cha casahmi cha oración rë cha cahntsua xahasen ni rë cha, cachja cha cuitjin: “Ngayun Nina, suá nacuechji nuju ta ngahan ne, hacuiin tangun ngahan cojo jingu sa cha xi ndacha cha, tsehen cha, tsindesu cha cojo jingu sa chjuun, hacuaha hisca tanguaain ngahan cojo cha faha tujúnsa vi. 12Sahme xun naha jo ndiya xi ngu totje, hacuaha vátëcja të cahndë́ tsëhë yëjë ni xi sacu ná, hane suá nuju ngu cahndë́.” Cuatjin casahmi cha fariseo oración rë cha. 13Peru cha faha tujúnsa ne, hitsë ni cjin secun cha, hacuaha hisca cavuyaain cavutsejen cha ngahnga ta tu cavisanetsja ni cha rcu cha, cachja cha cuitjin: “Ngayun Nina, catamayuma nuju ngahan xi jemu tjin jyë́ naha.” Cuatjin cachja cha. 14Cuichjá cojo nuju ta cha faha tujúnsa jan ne, xi tu cavuya cafe cha ndava cha ne, ha cafë jyë́ rë cha xcun Nina, peru cha fariseo jan ne, hacuiin cuatjin cafë jyë́ rë cha. Cuatjin camá ta, tsëhë xi yëjë xuta xi sahmi yehe suvá me yojo rë me ne, cuechú nixtin xi Nina ne, tsinguijne me cjuatacun rë. Hane xuta xi tsinguijne suvá me yojo rë me ne, Nina ne, sahmi jyë rë me. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Catsinchacun Jesucristu nixti

15Hacuaha cjuicojo xu xuta nixti rë me hiscan tacun Jesús xi cuisanetsja me nixti jan. Peru hya xi cavëë xu xuta ladu rë Jesús xi cuatjin cjui xuta cojo nixti rë me ne, cavatëcja xu me cjuatacun rë xuta jan. 16Peru Jesús ne, cajindaya xu me nixti jan xi cjuetjengui rë me, sehe ngajan xi cachja xu me cojo xuta ladu rë me cuitjin:

―‍Tuhun rë nixti cahndë́ catinduva tjengui ná. Xicanichuun rë cahndë́ ta, tsëhë xi nixti xi cuacun ne, hatuxa visehen ngajan hiscan xi sahmi Nina gubiernu. 17Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta suvá ni xuta xi tsingatihin me xi sahmi Nina me gubiernu sacuatjin tsingatihin nixti ne, me vëhë ni xi cuisehen me hiscan xi sahmi Nina gubiernu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Jemu chja cuisehen xuta nchina ladu rë Nina

18Ngu xuta xi matitjun ne, cavinenguise xu me Jesús cuitjin:

―‍Ngayun Maestro, jemu ndaja ngayun. ¿Mé xi meje rë xi sahme cojo sa xi sacú ná cjuahñu xatsë? ―‍Cuatjin xu cachja me.

19Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍¿Mé má cuatjin nújun xi ndaja ngahan? Tsajin yo xi ndaja. Ngu ni Nina xi ndaja me. 20Ngayun ne, ha hyun hacutjin chja ley rë Nina xi chja cuitjin: “Xicanihñuu cjuatsehen cojo rë ngu chjuun o cojo rë ngu xihin xi hacuiin tsujun, xicanicuun xuta, xicanihñuu cjuachëjë, xicanujuun cjuandesu tsëhë xuta, chjuhunrcun nahmi nuju hacuaha chjuhunrcun na nuju.” ―‍Cuatjin xu cachja Jesús cjua rë ley rë Nina.

21Hane ngajan xi xuta xi matitjun jan ne, cuitjin xu cachja me cojo Jesús:

―‍Yëjë cjua vëhë ne, ha cáhndë tsëhë hisca cjualihndi naha. ―‍Cuatjin xu cachja me.

22Hane xi cahndë xu Jesús cjua rë me ne, sehe cachja xu me cuitjin:

―‍Tjin sa ngu cjua xi machaja nuju: yëjë ni xcusun xi tjin nuju ne, titeñu, hane sehe tichuncjun tujún rë ngajñi rë xuta yuma. Hane xi cuatjin nihñu ne, jemu jyë cjuanchina sacú nuju ngajan ngahnga. Hane xi cjuë cuichuncjun tujún vëhë ne, sehe nduvun tisecun ná. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

23Peru xi cahndë xu xuta xi matitjun jan cjua xi cachja Jesús ne, jemu va camá cacun me, tsëhë xi jercu nchina camahani me. 24Hane xi vutsejen xu Jesús xi jemu va camá cacun xuta xi matitjun jan ne, sehe cachja xu me cuitjin:

―‍Jemu chja xi ngu xuta xi tjin rë me cjuanchina cuisehen me hiscan sahmi Nina gubiernu. 25Ha hitsë sa chjaain cuatju ngu chu camellu ngojo rë ngu níndu xi cuma rë xi cuisehen ngu xuta nchina hiscan sahmi Nina gubiernu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

26Ngajan xi xuta xi cahndë me cjua jan ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Sá cuatjin ne, ¿yo xi cuma cuetjutje ni? ―‍Cuatjin xu cachja me.

27Hane Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Yëjë ni xi maji sahmi xuta ne, Nina ne, hatuxa ma sahmi me. ―‍Cuatjin xu cafayangui Jesús.

28Ngajan xi Pedru ne, cuitjin xu cachja me cojo Jesús:

―‍Chutsujun ni. Ngayin ne, ha canismitacuín yëjë ni xcusun xi tjin niji, hane tivisecuin nuju. ―‍Cuatjin xu cachja Pedru.

29Hane Jesús ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta yëjë xuta xi tsismicacun me ndava me, tsismicacun me chjuun rë me, tsismicacun me xicjin me, tsismicacun me xutacha rë me, tsismicacun me quihndi rë me, xi cjuetjengui me ndiya rë Nina ne, 30hatuxa cjín sa cahndë́ sacú rë me xi cuma sacuaha ndava me, hacuaha hatuxa cjín sa xuta sacú rë me xi cuma sacuaha xuta rë me, quihndë xi siu me ngasunhndë vihi, hane hya xi cueya me ne, sacú rë me ngu cjuahñu xatsë. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Camá jyan ndiya cachja Jesucristu xi cueya me

31Hya xi camá xu ne, quijicojoxin Jesús tejó xuta ladu rë me, sehe cachja xu me cojo cuitjin:

―‍Quihndë ne, tivanguen Jerusalén. Hane xi cjuehen jan ne, cuetjucaa yëjë sacuatjin catsihindu profeta tsahan, ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan. 32Ngahan ne, cuma ngahan entregadu tsja xutaxín, cuejnucëë ná xuta, choho cuichja me tsahan, cuëhënatya ná me. 33Hane xi cjuë cuaja ná me ne, sehe tsiquehen ná me. Peru xi ma jyan nixtin ne, cúya nga cjuahñu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

34Peru xuta ladu rë me jan ne, hisca ngu xu cjua vëhë cajnii rcu me ta tjihma cjuatacun vëhë xi cuma rë me. Vëhë xi hvíin xu me mé vijne cjua xi cachja Jesús jan.

Casahmi Jesucristu xi camatsejen nga rë ngu cha rcá ngajan Jericó

35Hya xi camá ne, xi camatiña xu Jesús tsëhë nandya Jericó cojo xuta ladu rë me ne, ngajan tacun xu ngu cha rcá tjehen ndiya, fehya cha caridad. 36Hane xi cahndë cha xi jercu cjín xuta fane ntsacu me ne, sehe cavinenguise xu cha mé jima jan. 37Hane tjin xu yo cachja cojo cha xi Jesús tsëhë nandya Nasaret tivatju me cojo xuta ladu rë me. 38Hane cha rcá jan ne, cuitjin xu cajindaya cha cachja cha:

―‍¡Ngayun Jesús, tjë rë David! Catamayuma nuju ngahan. ―‍Cuatjin xu cachja cha.

39Hane xuta xi cjui titjun jan ne, cavisiajmi cjan xu me cojo cha xi sejyu cha. Peru cha vëhë ne, hitsë sa jercu cajindaya xu cha cachja cha, cuitjin cachja cha:

―‍¡Ngayun tjë rë David! Catamayuma nuju ngahan. ―‍Cuatjin xu cachja cha.

40Ngajan xi Jesús ne, xi casecunhñu xu me ne, sehe cavitexa me xi cuinduva cojo xuta cha rcá jan hiscan xi secun me. Hane xi camatiña cha tsëhë Jesús ne, sehe cavinenguise xu me cha cuitjin:

41―‍¿Mé xi meje nuju xi sahme cojo nuju ni? ―‍Cuatjin xu cavinenguise me.

Sehe ngajan xi cha rcá jan ne, cuitjin xu cachja cha:

―‍Tatá. Meje ná xi cuma tsejen nga ná. ―‍Cuatjin xu cachja cha.

42Hane Jesús ne, cuitjin xu cachja me cojo cha:

―‍Catamatsejen nga nuju. Ngayun ne, camandaja túxcun ta, tsëhë xi camangutacún cojo ná. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

43Hane ha hora vëhë ni ne, camatsejen nga xu rë cha. Sehe quiji xu cha cojo Jesús táha sahmi jyë sahmi hnga cha Nina. Hane xi cavëë yëjë xuta xcusun xi camá jan ne, jemu cavaxëndaja xu me Nina.