Search form

San Lucas 2:8

Cachja ángel cojo cha xi sahmi cuidadu rë chu

8Ha taha ladu vëhë ni ne, siutahá ngujo cha nguixun ngajan nguijña, xi sahmi cuidadu xu cha chu tsánga rë cha.