Search form

San Lucas 22

Camachihin cjua hacutjin xi chjahá rë Jesucristu

1Hya xi camá xu ne, camatiña suhi tsëhë pan xi hacuiin cojo san rë pan má, suhi xi hmí rë Pascua. 2Hane nahmi xi matitjun cojo cha vicuya cjuachacun ne, jemu tivangui xu me chuva rë hacutjin xi tsiquehen me Jesús. Peru táhahma xu tisahmi me xcusun vëhë ta, tsëhë xi tsacjun xu me xuta.

3Hya xi camá xu ne, Satanás ne, cavisehen xu cahntsua xahasen rë Judas, cha xi hacuaha hmí rë Iscariote, ngu cha ngajñi rë me xi tejó xi má ladu rë Jesús. 4Ngajan xi Judas jan ne, quiji cavisiajmicjín xu cha cojo ngujo nahmi xi matitjun cojo ngujo cha mayu yungun hacutjin cuma xi cjuaha xuta xi cuacun vë Jesús. 5Hane nahmi xi matitjun cojo mayu jan ne, jemu ndaja camá xu rë me, hisca caviyuju cacun me xi sua me cha tujún. 6Hane Judas ne, cojo cjuatacun vëhë ne, camangu cacun cha, sehe ngajan xi cavangui xu cha ngu hora xi tsajin cjín xuta, xi sahmi cha entregadu Jesús cojo xuta xi cuacun jan.

Hacutjin cajinë Jesucristu tsëhë suhi rë Pascua

7Cavechú xu nixtin tsëhë suhi rë pan xi hacuiin cojo san rë pan má, nixtin hya xi meje rë xi cueya chu tsánga. 8Sehe ngajan xi Jesús ne, catsingatju xu me Pedru cojo Juan ngu tixa, hane cuitjin xu cachja me:

―‍Tángun tuhunchjinu xi xinëënguixuun tsëhë suhi. ―‍Cuatjin xu cachja me.

9Sehe ngajan xi me xi cuacun jan ne, cavinenguise xu me Jesús cuitjin:

―‍¿Hane jani meje nuju xi cuihinchjini ni? ―‍Cuatjin xu cavinenguise me.

10Hane Jesús ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Chutsujun ni, xi cjuhun tjehen nandya jan ne, ngajan cuechuntuhun ngu cha xi yaniji ngu nisa nandá, hane tánguntjengun cha hisca xi cjuhun ndihya hiscan cjui cha, 11sehe tinújun cojo nai rë ndihya jan cuitjin: “Cuitjin cjua xi catsingatju maestru tsujun: ¿Jarë cuartu xi tuhun, sehe ngajan sínë niñu tsëhë suhi cojo xuta ladu naha?” Cuatjin tinújun cojo rë me. 12Hane me vëhë ne, tsingacun nuju me ngu cuartu jyë xi tacun ngahnga hiscan xi ha tjin chjine ndihya. Hane ngajan tuhunchjinu xi xinëë. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

13Hane xi quiji me xi jo jan ne, cavetjucaa jain yëjë cjua xi cachja Jesús cojo rë me. Hane ngajan cavëhëndaja xu me xi sinë nguixun Jesús cojo rë me tsëhë suhi.

14Hane xi cavechú hora ne, cafaha xu Jesús cahndë́ rë me xcun maxë cojo xingu xingu apóstol. 15Hane sehe cachja xu me cojo apóstol jan cuitjin:

―‍Jemu meje sínë cojo nuju comida tsëhë suhi vihi chaja sa xi cjuehe cjuaveya naha ta, 16tsëhë xi nguehe cuichjá cojo nuju ta ha quihndë tsajin nixtin xi cúya sínë nga comida tsëhë suhi vihi. Sínë nga, peru hisca hya xi cuinduva Nina sahmi me gubiernu ta, tsëhë xi cjuatacun xi vicuya naja suhi vihi ne, hya cuetjucaa jain. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

17Hane xi cafahatsja xu me ngu vasu ne, sehe casua me nacuechji rë Nina, sehe cachja xu me cuitjin:

―‍Juhun vihi ne, sehe siuhun tsë tsë cojo xingun ta, 18hacuaha cuichjá nga cojo nuju ta quihndë cojo nixtin xi cjuiniji sa ne, ha quihndë cuyaan cuëhë xan rë uva. Cuëhë, peru hisca hya xi cuinduva Nina sahmi me gubiernu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

19Hane xi cafaha me ngu niñutsju hacuaha casua me nacuechji rë Nina ne, sehe cavotohocja xu me niñutsju jan. Hane xi casua rë me apóstol jan ne, sehe cachja xu me cuitjin:

―‍Vihi ne, yojo naha vi, xi tisuá xi cueya ngatsë nuju. Cuitjin nihñu xcusun vihi yasen ni, cojo sa xi ninguitsjun ná. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

20Hane xi cajnetaha cajinë nguixun me ne, hacuanitjin xu ni casahmi me cojo vasu. Hora xi casua rë me apóstol ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Xan vihi ne, vihi jni naha xi cuetju ngatsë nuju. Cuatjin xi cuma chihin compromisu xatsë xi tisahmi Nina cojo xuta.

21’Peru chutsujun ni, cha xi sahmi ná entregadu ne, nguehe tacun cha ngajñi naja. 22Hane ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, hatuxa tjin ná xi cueya sacuatjin cavichaya Nina tsahan. Peru jemu chojyihi tsëhë cha xi sahmi ná entregadu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

23Ngajan xi yëjë xu apóstol jan ne, cavetsihin cavinenguise xicjin me jarë me xi sahmi xcusun vëhë.

Yo xi hitsë sa matitjun

24Hya xi camá xu ne, cavetsihin sacuaha xi meje scaanya me ngajñi rë me yo xi chja xuta xi hitsë sa matitjun. 25Ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Yëjë ni xuta xi matitjun nguehe ngasunhndë ne, jercu sahmi yehe me yojo rë me sacuaha xi me vëhë má me nai rë xuta. Hacuaha jercu meje rë me xi yëjë xuta ne, cuichja me xi jemu ndaja me xi matitjun vë. 26Peru ngayun ne, mijí rë xi cuatjin nihñu ta xi meje rë ne, ngu xi matitjun tsëhë ngajñi nuju ne, catitsinguijne yojo rë sacuaha ngu xi chúva nu rë. Hane ngu xi vitexa tsëhë ngajñi nuju ne, hacuaha catitsinguijne yojo rë sacuaha ngu hndixahan. 27¿Yo xi hitsë sa matitjun ni? ¿Há ngu xi tijinë ne, o há tsajin ne, há ngu hndixahan xi cjui cani comida? Xi tijinë ne, hatuxa vëhë xi hitsë sa matitjun. Peru ngahan ne, tejña ngajñi nuju sacuaha ngu hndixahan nuju.

28’Ngayun ne, ngayun xi cacaa nuju cojo yëjë cjuañihi xi cavatjuun camá. 29Vëhë xi sacuaha casuaxa ná Nahmi naha xi ngahan sahme gubiernu ne, cuatjin suáxa nuju xi nihñu gubiernu, 30cojo sa xi ngayun ne, hacuaha xinu siuhun cojo ná ngajan hiscan sahme gubiernu. Hacuaha suáxa nuju xi nichuvun cjuatacun rë yëjë tejó tjë naja, ngayaan xi tjë rë xutachanga naja Israel ngayaan. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Casua Jesucristu camachaya rë Pedru xi cuichja me xi hvíin me yo Jesucristu

31Hacuaha cachja sa xu Jesús cuitjin cojo Pedru xi hacuaha hmí rë me Simón:

―‍Chutsujun ni Simón. Satanás ne, casacu rë cahndë́ xi tsichuva cjuatacun nuju ngayujun ni. 32Peru ngayun Simón ne, caféhya rë Nina ngatsë nuju, cojo sa xi hacuiin cumandaya tacún sacuatjin xi mangutacún cojo ná. Hane hya xi ngayun cuyun nga ndiya naha ne, tuhun ngahñu xingun. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

33Ngajan xi Pedru ne, cachja xu me cojo Jesús cuitjin:

―‍Tatá. Ngahan ne, tsingatehen cjuë́ ndavaya cojo nuju hisca tsingatehen cueya cojo nuju. ―‍Cuatjin xu cachja Pedru.

34Ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me tsëhë Pedru:

―‍Nguehe cuichjá cojo nuju, Pedru. Chaja sa xi squihnda ngu xahnda ne, ha jyan ndiya canújun xi hyúun yo ngahan. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Camatiña hora xi chjahá rë Jesucristu

35Hacuaha cachja me cojo xuta ladu rë me cuitjin:

―‍Hya xi catsingátju nuju xi cachjá cojo nuju xi chuun tujún, chuun changa hacuaha chuun chuxinxtë ne, ¿há quixi xi tsajin mé camachaja nuju? ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Hane xuta ladu rë me jan ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Juun, tsajin mé. ―‍Cuatjin xu cachja me.

36Hane Jesús ne, cachja nga xu me cuitjin:

―‍Peru quihndë ne, jarë ngayun xi tjin nuju tujún, tjin nuju changa ne, chuhun, tángun cojo. Hane yo xi tsajin rë ngu quichandujú ne, catiteña tsjanga rë ne, sehe catatsë ngu quichandujú. 37Cuatjin meje rë ta, tsëhë xi nguehe cuichjá cojo nuju ta hacutjin xi camahindu tsahan xcun xujun rë Nina ne, hatuxa tjin rë xi cuetjucaa, cjua xi chja cuitjin: “Cuichja xuta tsëhë me xi ngu xuta tsehen me.” Cuatjin camahindu. Hatuxa cuetjucaa sacuatjin camahindu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

38Sehe ngajan xi xuta ladu rë Jesús jan ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Chutsujun ni, tatá. Nguehe ne, ha siu jo quichandujú. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Cojo vëhë ne, ha cuma. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Casahmi Jesucristu oración rë me ngajan Ndetjún Olivu

39Hya xi camá ne, xi cavetju xu me tsëhë nandya Jerusalén ne, sacuatjin xi ha xcusun rë me ne, quiji xu me Ndetjún Olivu. Hacuaha cojo yëjë xuta ladu rë me quiji xu me cojo rë me. 40Hane xi cafehe me jan ne, cachja xu me cojo xuta jan cuitjin:

―‍Chjahyun rë Nina xi hacuiin chjaháchuva nuju cojo cjuatacun nuju. ―‍Cuatjin xu cachja me.

41Hane xi quijixin me hitsë tsëhë xuta ladu rë me jan ne, sehe ngajan cavixcuhnchi xu me xi sahmi me oración rë me, 42cuitjin xu cachja me:

―‍Ngayun Nahmi naha, sá mé ni xi meje nuju ne, chjuhunxun cjuañihi xi cuátju cuma vi. Peru catama sacuatjin xi meje nuju ngayun, hacuiin sacuatjin xi meje ná ngahan. ―‍Cuatjin xu cachja me.

43Hya xi camá ne, cavëë xu me ngu ángel xi canduva tsëhë ngahnga, casua rë me ngahñu. 44Hane xi jemu jima ndaya cacun xu me ne, hitsë sa jercu cafehya rë me Nina. Hacuaha ndasueya xi cavetju rë me ne, sacuaha jni xu cún xi cavixu nangui.

45Hane xi cavisatjenhnga xu Jesús xi cajnetaha casahmi me oración rë me ne, xi cavuya quiji me hiscan siu xuta ladu rë me jan ne, casacutsja xu me xi siufë, ngatsë rë cjuachoho rë. 46Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me cojo xuta jan:

―‍¿Mé má cuatjin tsjuñufun ni? Tisatjunhngun ne, nihñu oración nuju, sátu chjaháchuva nuju cojo cjuatacun nuju. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Cafaha xuta Jesucristu

47Jinguyëjë rë xi tichja cuaha xu Jesús ne, ha tu ñahñu jercu cjín xuta cafehe me. Hane cha xi hmí rë Judas, ngu cha ngajñi rë me xi tejó xi má ladu rë Jesús jan ne, titjun xu cha xcun xuta cjín jan cjui cha. Hane xi cafehe cha jan ne, sehe quijitiña xu cha xi cuitatsuha cha Jesús xi sua cha me nina. 48Ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me cojo cha:

―‍Judas, ¿há cuatjin cuitatsuhun ná xi nihñu ná entregadu, ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan? ―‍Cuatjin xu cachja me.

49Hane xi cajne rcu xuta xi siu cojo Jesús xcusun xi cuma jan ne, sehe cachja xu me cuitjin:

―‍Tatá. ¿Há cuíjin rë me quicha? ―‍Cuatjin xu cachja me.

50Hya xi camá xu ne, ngutjen cavaja ngu me jan cha hndixahan rë nahmi xi matitjun tsëhë yëjë ni nahmi, hane cavatësun xu me tyjavañuju quixi cha. 51Hane ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Camá ni. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Hane xi cavetahatsja xu me hiscan cati rë cha ne, camandaja xu cha casahmi Jesús. 52Hane nahmi xi matitjun cojo cha mayu yungun xi matitjun cojo xutachanga, xi cafehe me xi cjuaha me Jesús ne, cachja xu Jesús cojo rë me cuitjin:

―‍¿Há nduvun chjuhun ná sacuaha ngu xuta xi chëjë me, xi cuatjin nduvun cojo ya cojo quicha vë ni? 53Xi cavitejñaya cojo nuju nchunchujun ni ndatsen yungun jan ne, cavetuhunntsuun ná. Peru quihndë cavechú hora xi casua Nina cahndë́ xi nihñu cojo ná tu mé ni xi meje nuju, cavechú hora xi Satanás cuitexa. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Cachja Pedru xi hvíin me yo Jesucristu

54Hya xi camá xu ne, xi cafaha xuta jan Jesús ne, quijicojo me me ndava nahmi xi matitjun tsëhë yëjë ni nahmi. Pedru ne, hacuaha tjengui xu me cjui me tu cjin tu cjin ni hacutjin cjui xuta jan cojo Jesús. 55Hane xi cafehe xu me jan ne, casahmi me ngu ndava ndihi ngajan ndatsen ndihya, sehe ngajan quiji me caviyuju tangun me. Hacuaha cojo xu Pedru quiji me cavéjña tangun me cojo xuta jan. 56Hane xi cavëë xu na hndixahan rë nahmi jan Pedru, tacun me xcun ndihi jan ne, xi cavutsejenndaja na me ne, sehe cachja xu na cuitjin:

―‍Me xi cuijyihi vi ne, cojo me tacun me cojo me xi cuajyihi vë hya. ―‍Cuatjin xu cachja na.

57Hane Pedru ne, cavitijaya me cachja xu me cuitjin:

―‍Hveen yo vë. ―‍Cuatjin xu cachja me.

58Xi cavatju nga ngu hora lihndi ne, xi cavëë nga ngu cha Pedru ne, cachja xu cha cuitjin:

―‍Ngayun ne, hacuaha ladu rë me xi cuacun vë má ngayun. ―‍Cuatjin xu cachja cha.

Ngajan xi Pedru ne, cuitjin xu cachja me:

―‍¡Jéya, hacuiin! ―‍Cuatjin xu cachja me.

59Xi cavatju sacuaha ngu hora nga xu ne, cachja nga ngu cha xi tacun jan cuitjin:

―‍Ha cjuaquixindaja ta cha xi cuijyihi vi ne, cojo cha tacun cha cojo cha xi cuajyihi vë, tsëhë xi hacuaha cha Galilea cha. ―‍Cuatjin xu cachja cha.

60Ngajan xi Pedru ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Hveen mé xi nújun vë. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Hane ha tu tichja cuaha xu Pedru ne, ha tu ñahñu cajindaya ngu xahnda jan. 61Ngajan xi Nai naja ne, cavuya vutsejen xu me Pedru. Hane Pedru ne, catsinguitsjen xu me cjua xi cachja Nai naja cojo rë me, xi cachja me cuitjin: “Chaja sa xi squihnda ngu xahnda ne, hacuaha camá jyan ndiya nújun xi hyúun yo ngahan.” Cjua vëhë xi catsinguitsjen xu Pedru. 62Hane xi cavetju xu me candatsen ne, cajihnda susu me.

Catsixcuehyu xuta Jesucristu

63Hane cha xi siutahá sahmi cuidadu rë Jesús jan ne, titsixcuehyu xu cha me hacuaha tivaja cha me. 64Hane xi cavetsa xu cha tuxcun me ne, sehe cavaja sa cha me, sehe cachja xu cha cuitjin:

―‍¡Tinoje! ¿Yo xi tivaja ri? ―‍Cuatjin xu cachja cha.

65Hacuaha jemu cjín sa xu cjua cachja cha xi choho chja cha tsëhë me.

Casahmicuenda xuta xi matitjun jyë́ rë Jesucristu

66Hane xi camá nchujun jan ne, camatangun xu xuta changá tsëhë nandya jan cojo nahmi xi matitjun cojo cha xi vicuya cjuachacun. Sehe quiji chani xu rë Jesús xcun xuta xi cuacun jan xi chjahácuenda rë jyë́ rë me. 67Hane xi cafehe Jesús jan ne, sehe cavinenguise xu xuta jan cuitjin:

―‍Sá xi ngaye xi catsingatju Nina ngaye ne, tinoje cojo niji. ―‍Cuatjin xu cavinenguise xuta jan.

Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Sá xi cuichjá cojo nuju ne, hatuxa cumacjaain nuju xi cuichjá. 68Hacuaha sá xi cjuinenguësë nuju ngu cjua ne, hatuxa chjayunnguun tsahan. 69Peru cuetsihin cojo quihndë ni ne, ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, cuitejña ladu quixi tsëhë Nina, me xi jemu hñu ngahñu rë. ―‍Cuatjin xu cafayangui Jesús.

70Ngajan xi yëjë ni xuta jan ne, cavinenguise xu me Jesús cuitjin:

―‍¿Há ngaye xi Quihndi rë Nina ngaye ni? ―‍Cuatjin xu cavinenguise me.

Hane Jesús jan ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Sacuatjin nújun vë ne, cuatjin jain. ―‍Cuatjin xu cafayangui Jesús.

71Ngajan xi xuta xi cuacun jan ne, cuitjin xu cachja me cojo xicjin me:

―‍¿Mé sa nihña xuta xi tsinguixi me jyë́ rë cha? Ha canuhyaan suvaan xi hntsua cha cavetju xi cachja cha. ―‍Cuatjin xu cachja xuta.