Search form

San Lucas 3:27

27Judá ne, quihndi rë Joana. Joana ne, quihndi rë Resa. Resa ne, quihndi rë Zorobabel. Zorobabel ne, quihndi rë Salatiel. Salatiel ne, quihndi rë Neri.