Search form

San Lucas 3:33

33Naasón ne, quihndi rë Aminadab. Aminadab ne, quihndi rë Aram. Aram ne, quihndi rë Esrom. Esrom ne, quihndi rë Fares. Fares ne, quihndi rë Judá.