Search form

San Lucas 9

Catsingatju Jesucristu tejó xuta ladu rë me xi cuichja cjuandajyihi rë Nina

1Cavechú ngu nixtin xi casahmitangun xu Jesús xuta ladu rë me xi tejó jan ne, sehe casua rë me ngahñu hacuaha casua rë me xá xi me xi cuacun vëhë cuitexa xu me yëjë xitsehen hacuaha sahmi me xi xuta hmu rë ne, cuma ndaja xu me. 2Hya xi camá xu ne, sehe catsingatju Jesús me xi sua me cumachaya rë xuta tsëhë gubiernu xi sahmi Nina hacuaha sahmi xuta xi cuacun vë xi xuta hmu rë ne, cuma ndaja xu me. 3Hane cuitjin xu cachja Jesús cojo rë me:

―‍Xi cuetjun cuangun ne, tsajin camahani mé xi chuhun, hacuiin bastón ne, hacuiin changa, hacuiin niñu, hacuiin tujún, hacuaha hacuiin jo tsjian ngahma chuhun jima ngu ngayun. 4Hacuaha xi cjuhun ngu ndihya ne, ha ngajan ni tinechun nguixun nguixun ni, hisca xi cuetjunxun tsëhë nandya vëhë. 5Hya xi xuta tsëhë ngu nandya cjuahatsjaain nuju me ne, xi cuetjun tsëhë nandya vëhë ne, titsunu chojo rë ntsacun cojo sa xi cuma tsejen xi xuta jan cún rë me. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

6Sehe ngajan xi cavetju xu xuta ladu rë Jesús jan, quiji catsujyihiya me yëjë ni nandya tsëhë distritu Galilea, casua me camachaya rë xuta tsëhë cjuandajyihi xi chja tsëhë gubiernu xi sahmi Nina hacuaha casahmi me xi xuta hmu rë ne, camandaja xu me jingujyë ni ladu vëhë.

Hvíin xuta yo xi Jesucristu

7Hane Herodes, me xi cavitexa ngajan distritu Galilea ne, camachaya xu rë me yëjë xá xi tisahmi Jesús cojo xuta ladu rë me. Hane ngu cachajá xu cjuatacun rë me ta, tsëhë xi ngujo xuta ne, chja me ta Jesús ne, hacui nima Juan Vitenda rë Xuta, hacuaha handasa cahme xu nima Juan vë ne, peru cavuya cjuahñu. 8Ngujo nga me ne, chja me ta profeta Elías xi cavuya, hane yahnga nga me ne, chja xu me ta ngu nima profeta xi hacjahi, xi cavéjña hatsëë nixtin ne, handasa cahme ne, peru cavuya cjuahñu. 9Peru Herodes ne, catsingataha cacun xu me cuitjin: “Nima Juan ne, ha cavitéxa xi catisun rcu. Peru quihndë ¿yo rë cha xi cuajyihi vë xi jemu cjín cjua nuhya rë tsëhë cha?” Cuatjin xu catsingataha cacun me. Jemu casahmi xu me ngujyë xi scuëë me Jesús.

Catsicjen Jesucristu hñú mil xihin

10Hane xi cavuya xu apóstol tsëhë hiscan xi quiji me jan ne, sehe casuacuenda xu me Jesús xcusun xi casahmi me. Ngajan xi Jesús ne, quijicojo xu me suvá ni apóstol jan ngu cahndë xín, tiña tsëhë ngu nandya xi hmí Betsaida. 11Peru xi camachaya rë xutacjín jan ne, quijitjengui xu me Jesús. Hane Jesús ne, jemu ndaja cafahatsja me xuta jan, hane sehe cachja me cojo xuta jan tsëhë gubiernu xi sahmi Nina. Hane xuta xi meje rë xi cuma ndaja me ne, casahmi xu Jesús xi camandaja me.

12Hane xi quiji hora jan ne, xuta ladu rë Jesús xi tejó jan ne, quijivaha me xcun Jesús sehe cachja xu me cojo cuitjin:

―‍Tinújun cojo xutacjín vë ne, catji me nandya xi siu tiñataha o sá xi ranchun xi siu tiñataha, cojo sa xi cuanguise me cahndë́ xi cuiyuju me hacuaha cuanguise me xi sinë me ta, tsëhë xi jemu xín tsëhë nandya hiscan xi nechantahan vi. ―‍Cuatjin xu cachja apóstol.

13Ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me cojo apóstol jan:

―‍Ngayun tuhun xi sinë me. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Ngajan xi apóstol ne, cafayangui xu me cuitjin:

―‍Hñú tutu pan cojo jo ti tjin naja. ¿Há cuanguin chíhin niñu xi sinë yëjë xuta xi cuicun vi ni? ―‍Cuatjin xu cachja me.

14Cuatjin cachja me ta, tsëhë xi ngajñi rë yëjë xuta xi siutahá jan ne, sacuaha hñú mil má xuta xi xihin. Sehe ngajan xi cachja xu Jesús cojo xuta ladu rë me jan cuitjin:

―‍Tinújun cojo rë xuta vë ne, catiyuju me sacuaha yachantë me ngu ngu cahndë́. ―‍Cuatjin xu cachja me.

15Ngajan xi xuta ladu rë Jesús jan ne, cuatjin casahmi me, hane caviyuju xu yëjë xuta. 16Hya xi camá ne, cafaha xu Jesús hñú pan cojo jo ti jan ne, hane xi cavutsejenniji me ngahnga ne, casua me nacuechji rë Nina, sehe cavotoho langa me pan hacuaha cavatëlanga me ti jan, sehe casua xu me cojo xuta ladu rë me xi cjue sua rë me xutacjín jan. 17Hane xuta ne, yëjë ni me cajinë me hacutjin xi cachuya rë xahasen rë me. Hane xi cachjaya rë xi cavangui cajinë xuta jan ne, catsë xu tejó chajne.

Catsinguixi Pedru yo Jesucristu

18Cuitjin camá nga ngundiya. Hya xi tisahmi xu Jesús oración rë me ne, xuta ladu rë me ne, hacuaha cojo me siu me cojo rë me. Sehe ngajan xi cavinenguise xu Jesús me cuitjin:

―‍¿Mé chja xutacjín jan ne, yo ngahan? ―‍Cuatjin xu cachja me.

19Sehe ngajan xi cachja xu me cojo Jesús cuitjin:

―‍Yahnga me ne, chja me ta Juan Vitenda rë Xuta ngayun. Hane yahnga nga me ne, chja me ta profeta Elías ngayun. Hane me xi yahnga nga ne, chja me ta ngayun ne, ngu profeta xi hacjahi, xi cavéjña hatsëë nixtin, xi handasa cahme ne, peru cavuya cjuahñu. ―‍Cuatjin xu cachja xuta ladu rë Jesús.

20Sehe Jesús ne, cuitjin xu cavinenguise nga me:

―‍Hane ngayun ne, ¿mé nújun ni, yo ngahan? ―‍Cuatjin xu cavinenguise Jesús.

Ngajan xi Pedru ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Ngayun xi catsingatju nuju Nina xi cumatitjun ngayun tsijin. ―‍Cuatjin xu cafayangui Pedru.

Cachja Jesucristu xi tsiquehen xuta me

21Peru Jesús ne, cavitexa xu me xuta jan xi tsajin camahani yo xi cuichja cojo me cjuatacun jan. 22Cuitjin xu cachja me:

―‍Ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, hachu meje rë xi jemu cjín cjuañihi cuátju cuma; xuta changá cojo nahmi xi matitjun tsëhë nahmi cojo cha xi vicuya cjuachacun ne, tsitjungui me ngahan, tsiquehen me ngahan. Peru xi ma jyan nixtin ne, tsicuya Nina ngahan cjuahñu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús cojo xuta ladu rë me.

23Hane sehe cavuya cachja nga me cojo yëjë ni xuta jan cuitjin:

―‍Sá xi tjin yo xi meje rë xi cuma xuta ladu naha matsejen ne, ha quihndë mijí rë xi sahmi hacutjin xi meje rë suvá matsejen ta nchunchujun ni matsejen ne, catejñahñu xahasen rë xi cjuecojo ndiya naha, handasa hisca cueya xcun cru. 24Cuatjin matsejen ta, tsëhë xi yo xi meje cjuenduju cojo ngasunhndë rë cojo cjuatacun rë suvá matsejen ne, cuechintaain cjuahñu xatsë. Peru yo xi cuatju cjuañihi o hisca cueya ngatsë naha matsejen ne, vëhë xi cuechútáha cjuahñu xatsë. 25¿Mé machjirëhë rë yo xi sacú rë yëjë cjuanchina rë ngasunhndë sá xi cueya hacuaha cuma castigu? 26Machjiriin matsejen ta, tsëhë xi yo xi ma sava rë ngatsë naha cojo ngatsë rë cjua naha matsejen ne, ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan matsejen ne, hacuaha cuma sava ná tsëhë hya xi cuinduva cojo hasen ndajyihi naha hacuaha tsëhë Nahmi naha hacuaha tsëhë ángel xi vejña tsëhë me. 27Nguehe cuichjá cojo nuju cjuaquixi matsejen ta tjin yahnga ngayun xi sechun nguehe xi cueyuun jinguyëjë rë xi cjëë chun gubiernu xi sahmi Nina. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Ñahñu camatsejen nima Moisés cojo xutachanga xi hmí rë Elías visiajmi cojo Jesucristu

28Cuitjin camá nga xu ngundiya hya xi cavatju sacuaha jyin nixtin xi cavicuya Jesús cjua vëhë. Quijicojo me Pedru cojo Juan cojo Jacobo quijiniji xu me ngu ndetjún xi sahmi me oración rë me. 29Hora xi tisahmi xu Jesús oración rë me ne, xcun me ne, cavindeya xcusun rë. Hane tsjian rë me ne, jercu tu tyava camahani camá, ña setí jyihi. 30Hacuaha camatsejen xu jo xihin hinchacun visiajmi cojo rë me. Xihin jan ne, hacui xu nima profeta Moisés cojo profeta Elías. 31Me xi cuacun vëhë ne, camatsejen me cojo ngu hasen ndajyihi, tivisiajmi xu me tsëhë cjuaveya xi hatuxa tjin rë xi cuechútáha Jesús ngajan Jerusalén. 32Peru Pedru cojo jo sa me xi yahnga jan ne, ha siufë me, tsëhë xi jercu nijñá rë me. Peru xi cavascandaja xu rë me ne, cavëë me hacutjin jercu setí camahani tsejen hiscan secun Jesús, hacuaha cavëë xu me jo me jan hinchacuntangun me cojo Jesús. 33Hya xi camá ne, hora xi tivetjuxin me xi cuacun vë tsëhë Jesús ne, sehe cachja xu Pedru cojo Jesús cuitjin:

―‍Tatá. Tu ma rë xi nguehe nechin ne, nihñi jyan puestu; ngu cuma tsujun ne, ngu cuma tsëhë Moisés, hane cojo ngu cuma tsëhë Elías. ―‍Cuatjin xu cachja Pedru, peru hisca hvíin me mé xi chja me.

34Hane hora xi tichja xu Pedru cuatjin ne, canduva ngu yufí casahmi tjahnguen rë tsëhë me. Hane jemu catsacjun me camá xi caxinchavasen me tsëhë yufí jan. 35Hya xi camá ne, canuhya xu rë ngujo cjua xi cavetju ngajñi yufí jan xi cachja cuitjin:

―‍Cha vihi xi Quihndi naha cha, cha xi ngahan cavejñá cácun xi tsingátju. Tinuhyun cjua xi chja cha. ―‍Cuatjin xu cachja cjua jan.

36Hane xi cavatju cachja cjua jan ne, Jesús ne, camasuvá sa me secun me. Hya xi camá xu ne, jyan xuta ladu rë Jesús jan ne, tu caviyujujyuu ni me. Hane nixtin hya ne, cachjaain camaha xu ni me cojo hisca ngu tsëhë xcusun xi cavëë me.

Casahmi Jesucristu xi camandaja cha lihndi xi jiya xitsehen xahasen rë

37Cuitjin camá nga xu camá nchujun hya xi canduvajne Jesús tsëhë ndetjún cojo jyan xuta ladu rë me jan. Tjercu cjín camahani xuta canduvatjengui xu rë me ndiya. 38Hane ngajñi rë xutacjín jan ne, cavetjujñi ngu xihin xi jercu cajindaya xu cachja cojo Jesús cuitjin:

―‍Maestro, nihñu favor ne, nduvun chutsujun cha lihndi naha ta ngu tutu má cha vi xi tacun ná cha. 39Hane cuitjin sahmi ngu xitsehen cojo rë cha: faha rë cha, hane tu ñahñu jindaya, sehe vitsuneya rë cha, ña vetju natyaxu hntsua cha, hane hisca hya xi ndiya cjuë cha ne, sehe vetjuxin tsëhë cha. 40Xuta ladu nuju, caféhya rë me favor xi cuaxëxin me, peru camaji cavaxëxin me. ―‍Cuatjin xu cachja xihin jan cojo Jesús.

41Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Ngayujun ni ne, xuta xi macjaain rë ngayun hacuaha xuta xi cavetjuxin tsëhë ndiya ndajyihi ngayun. ¿Jani hisca hya xi tjin ná xi cuitejña cojo nuju? ¿Jani hisca hya xi tjin ná xi scaa ná cojo nuju? Nduvuncujun quihndi nuju nguehe. ―‍Cuatjin xu cafayangui me.

42Hane hora xi tijima tiña xu cha lihndi jan tsëhë Jesús ne, xitsehen ne, catsiticja rë cha, hacuaha vitsuneya rë cha. Hya xi camá ne, cavatëcja Jesús tsëhë xitsehen, hane casahmi me xi camandaja xu cha lihndi jan. Sehe casua me cha cojo nahmi rë cha. 43Hane yëjë ni xuta jan ne, jemu quijircun camaha xu ni rë me xi cuatjin jyë hnga Nina cojo Hasen rë me.

Cachja nga Jesucristu xi tsiquehen xuta me

Hane jinguyëjë rë xi cuatjin tifircun rë xutacjín jan tsëhë yëjë ni xcusun xi sahmi Jesús ne, cachja xu me cojo xuta ladu rë me cuitjin:

44―‍Ndaja tetuhunrcun cjua xi tichjá cojo nuju vi: Ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, hatuxa tjin xi cuma ngahan entregadu tsja xuta. ―‍Cuatjin xu cachja me.

45Peru xuta ladu rë Jesús jan ne, cavijnii rcu me mé vijne cjua jan ta, tsëhë xi casetsa xu rë cjuatacun rë me, cojo sa xi cuijnii rcu me. Hacuaha tsacjun xu me xi cjuinenguise me Jesús mé vijne cjua vëhë.

Yo xi matitjun

46Ngu nixtin jan ne, cavetsihin sacuaha xi meje scaanya xu xuta ladu rë Jesús ngajñi rë me yo xi hitsë sa matitjun. 47Peru Jesús ne, xi ha vëë me hacutjin tsingataha cacun xuta ladu rë me jan ne, sehe cafaha me ngu lihndi cavisecun me ndaya rë me, 48sehe cachja xu me cojo xuta ladu rë me jan cuitjin:

―‍Tu yo ni xi cjuahatsja rë lihndi vihi tsëhë xi ladu naha má ne, hacuaha hora vëhë cjuahatsja ná ngahan. Hacuaha xi cuatjin cjuahatsja ná ngahan ne, hacuaha cjuahatsja rë Nina xi catsingatju ná. Hane tu yo ni xi má nuju xi ma tjengui tsëhë ngajñi nuju ngayujun ni ne, vëhë xi matitjun xi má rë Nina. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Xuta xi hacuiin condra nuju má me ne, hatuxa favor nuju fi me

49Ngajan xi Juan ne, cachja xu me cojo Jesús cuitjin:

―‍Tatá, cahyin ngu me xi tivaxëxin xitsehen sacuaha xi suvun catuhun rë me xá. Hane canújin cojo rë me xi ha quihndë sahmii me cuatjin ta, tsëhë xi me vëhë ne, tsujyihintjenguiin me ngayun sacuatjin niji ngayin. ―‍Cuatjin xu cachja me.

50Hane Jesús ne, cuitjin xu cafayangui me:

―‍Xicanujuun cojo rë me cuatjin ta, tsëhë xi xuta xi hacuiin condra naja má me ne, hatuxa favor naja fi me. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Catsingatiin xuta distritu Samaria Jesucristu

51Hya xi camá ne, xi tijima tiña xu nixtin xi cjueniji Jesús ngajan ngahnga ne, cavejñahñu me cjuatacun rë me xi cjue me ngajan Jerusalén. 52Vëhë xi catsingatju titjun xu me jo xuta ladu rë me. Xi quiji me ne, cafehe me ngu nandya tsëhë xuta Samaria, xi cuanguise me cahndë́ xi cuejña Jesús cojo xuta ladu rë me. 53Peru xuta jan ne, cafahatsjaain xu me Jesús ta, tsëhë xi Jesús ne, hatuxa tjin cacun me xi cjue me hisca Jerusalén. 54Peru hya xi camachaya xu rë Jacobo cojo Juan, xuta ladu rë Jesús, cjua vëhë ne, cachja xu me cojo Jesús cuitjin:

―‍Tatá. ¿Há nihña sacuatjin casahmi profeta Elías hatsëë nixtin? ¿Há cuitexan xi cuinduva ndihi tsëhë ngahnga, tsicjë rë xuta xi cuicun vi? ―‍Cuatjin xu cachja me.

55Ngajan xi Jesús ne, cavuya vutsejen me xuta ladu rë me jan ne, sehe cavatëcja xu me cjuatacun xi tsingataha cacun me xi cuacun jan, cuitjin cachja me:

―‍Ngayun ne, hyúun mé xcusun Hasen xi tsëhë nuju. 56Ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, hacuiin canduvá xi tsicjë́ xuta ta xi canduvá ne, xi cuáxëtjë me. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.

Sehe quiji xu me ngu nga nandya.

Xuta xi camameje cjue cojo Jesucristu

57Hane ndiya cjui Jesús cojo xuta ladu rë me ne, cachja xu ngu me jan cojo rë me cuitjin:

―‍Tatá. Tu yani ni xi cuangun ne, cjuë́ cojo nuju. ―‍Cuatjin xu cachja me.

58Sehe ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me cojo xuta jan:

―‍Chu ninda ne, tjin nguijo hiscan viyuju chu, hane nisë xi vitjen chu ngahnga ne, tjin ndava chu, peru ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, hisca ndya naha tsajin. ―‍Cuatjin xu cachja me.

59Cachja sa xu me cuitjin cojo ngu nga xuta jan:

―‍Nduvun, cuanguen cojo ná. ―‍Cuatjin xu cachja me.

Peru xuta jan ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Tatá. Tuhun ná cahndë́, titjun cjuë́ xi seyaniji nahmi naha. ―‍Cuatjin xu cachja ngu nga xuta jan.

60Ngajan xi Jesús ne, cuitjin xu cachja me:

―‍Xuta xi sacuaha xi cahme cjuatacun rë me xi sahmicuendaain me Nina ne, me vëhë catinchaniji me nima rë me. Peru ngayun ne, tángun tuhun cumachaya rë xuta tsëhë gubiernu xi sahmi Nina. ―‍Cuatjin xu cachja me.

61Ngu nga xuta ne, cachja xu me cojo Jesús cuitjin:

―‍Tatá. Ngahan ne, hacuaha cjuë́ cojo nuju. Peru tuhun ná cahndë́, cjuë́ tsinguíjnetaha cjua cojo xuta naha. ―‍Cuatjin xu cachja xuta jan.

62Peru Jesús ne, cuitjin xu cachja me cojo xuta jan:

―‍Ngu xuta xi ha cavejña cacun me xi cjuetjengui me ndiya rë Nina sehe cumangu cumajo cacun me ¿há cjue, há cjuiin me ne?, tangun me cojo ngu cha xi ha cafaha cha ndetsihin latu xi cuetsihin cuacjan cha nangui peru tivutsejen sa cha taha ngaxtun cha. Sacuatjin machjiriin cha vihi xi cuacjan cha nangui ne, hacuanitjin ni machjiriin me vëhë xi cuisecoo me Nina hiscan xi sahmi Nina gubiernu. ―‍Cuatjin xu cachja Jesús.