Search form

San Marcos 3:8

8Hane xi camachaya rë xuta xcusun xi casahmi Jesús ne, canduva camaha sa xuta tsëhë cahndë́ xi cuicun vi: nandya Jerusalén cojo yëjë sa nandya tsëhë distritu Judea, cojo distritu Idumea, cojo ngunda vëhë tsëhë ndajyë Jordán cojo hisca tahndee rë nandya Tiro cojo nandya Sidón.