Search form

San Marcos 7

Jesús ne, chjataha me cha fariseo

1Ngujo cha tsëhë partidu fariseo cojo ngujo cha maestru tsëhë ley ne canduva cha tsëhë nandya Jerusalén quiji cha ngajan hiscan tacun Jesús, ngajan camatangun cha. 2Xi cafehe cha ngajan ne, cavëë cha xi ngujo cha ladu rë Jesús ne tjin sa jyë́ rë tsja cha ne, tijinë cha niñu ta cavanii cha tsja cha. 3Hane cachuyiin rë cha ta tsëhë xi ngayëjë ni xuta nangui niji ne, sahmi ngujyë xi cuane me tsja me sehe sinë me niñu. Yaha me xcusun rë xutachanga niji. 4Hacuaha hisca sa xi fehe me xi fi me ndetsin ne, sá xi cjëë cuane me tsja me ne, sinii me niñu. Hacuaha jemu cjín sa xcusun rë xutachanga niji xi yaha me ta sacuaha xi ha tyjahi trasti ne, cuane nga me. Hacuaha cuanitjin sahmi me cojo nachan. 5Ngajan xi cha tsëhë partidu fariseo cojo cha maestru tsëhë ley ne, cachja cha cojo Jesús cuitjin:

―‍¿Mé má cuatjin sahmiichiin cha ladu nuju ley rë xutachanga naja? ta, tsëhë xi vanii cha tsja cha xi jinë cha niñu.

6Ngajan xi cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Ngayun ne, jo xcun jo ntsuvun yun. Jemu quixi cjua xi catsihindu Isaías tsujun xcun xujun rë me sacuatjin cachja Nina xi xuta ne, jemu ndacha me. Cuitjin fi cjua jan:

Xuta xi cuicun vi ne, ndaja chja me tsahan,

peru xi cojo xahasen rë me ne, hisca tsinguitsjiin me ngahan.

7Tu mahya xi faharcun ná me ta

xi vicuya xicjin me ne, hacuiin cjua naha cuicuya me ta, tu cjua rë xuta.

8Cuanitjin ngayun ta nismutacun cjua rë Nina, hane hitsë sa tivetuhunrcun xcusun rë xutachanga naja.

9Cachja sa me cuitjin:

―‍Xi má nuju ne, jemu ndatjin casacuse nuju hacutjin vejñuxun cjua rë Nina cojo sa xi nihñuchuhun xcusun rë xutachanga naja. 10Moisés ne, cuitjin catsihindu me hacutjin xi cachja Nina xi nihña ngayaan xuta rë me: “Chjuhunrcun ná nuju, chjuhunrcun nahmi nuju”, hacuaha: “Yo xi choho chja tsëhë xutacha rë ne, xuta ne tsiquehen rë.” 11Peru ngayun ne, cjuatacun rë xutachanga naja vicuyun ta, nújun ta ngu cha ne cuma cuichja cha cojo xutacha rë cha cuitjin: “Ha quihndë cumaji cuisecoo nuju ta yëjë ni xcusun xi tjin ná ne, ha cavejñá tsja Nina.” 12Hane xi cuatjin cuichja cha ne, ha quihndë sahmii ngujyë xu xi cuisecoo cha xutacha rë cha. 13Xi cuatjin ne, ha camachjiriin nuju cjua rë Nina ta, nihñu sacuaha xcusun rë xutachanga naja, hacuaha vicuyun rë jingu sa. Hacuaha cjín sa xcusun ndacha sacuaha vëhë nihñu. ―‍Cuatjin cachja Jesús cojo maestru jan.

14Hacuaha cajindaya Jesús xuta xi cumatangun me. Hya xi camá ne cuitjin cachja me cojo:

―‍Ngayujun ngarcun ni ne, tinuhyun cjua xi cuichjá vi. 15Xcusun xi vixuya cahntsua xuta ne, hacuiin vëhë tsitsehen rë me ta, cjuatacun xi nduva rë me ne, vëhë tsitsehen rë me. 16Jarë ngayun xi meje nuju xi cumá nuju ne, tetuhunrcun.

17Xi cavatju cachja me vëhë ne, caviyuju xuta ngajan ne, sehe cavisehen me cojo cha ladu rë me cahntsua ndihya. Ngajan xi cha ladu rë me ne, cavinenguise cha me tsëhë cjua vëhë. 18Ngajan xi cachja me cuitjin:

―‍¿Há hisca ngayun cajnii rcun cjua xi cachjá ni? Nguehe cuichjá cojo nuju mé vijne cjua vëhë. Cuma xinëë yëjë xcusun comida ta tsajin ngu xcusun xi jinë xuta xi cuma tsitsehen rë me 19ta xi sinë me ne, hacuiin cahntsua xahasen rë me cjui ta cahntsua me. Fi ne vetjutaha ndatsen.

20Hacuaha cachja sa Jesús cuitjin:

―‍Cjuatacun xi nduva tsëhë xahasen rë xuta ne, vëhë tsitsehen rë me ta, 21tsëhë xi xi nduva tsëhë xahasen rë me ne, cjuatacun tsehen, sacuaha yachjin xi viteña yojo rë, sacuaha jyë́ tsëhë xi sahmi me chjuunnahñu rë me jingu sa chjuun, cojo cjuachëjë, cojo xi tsiquehen xicjin, 22cojo xi jercu meje rë me cjuanchina, cojo xi sahmi me cjuatsehen, sahmi me cjuandacha, choho sahmi me, tjin rë me cjuaxin, sahmi me cjuachjataha, tjin rë me cjuaxihin, sahmi me cjuangarca. 23Yëjë cjuatsehen xi cuacun vëhë ne, nduva tsëhë xahasen rë xuta, hane vëhë tsitsehen rë me.

Ngu chjuun xi xutaxin má na ne, camacjain ran Jesús

24Xi cavetju me tsëhë distritu Galilea, cafe me ladu tsëhë nandya Tiro cojo nandya Sidón. Xi cafehe me ngajan ne, cavisehen me cahntsua ngu ndihya, tsëhë xi mijí rë me xi scuëë xuta xi cafehe me. Peru camaji cavejñahma me. 25Xi cafehe Jesús ngajan ne, ngutjen camachaya rë naa rë ngu na xi jiya xitsehen cahntsua xahasen rë na. Hane quiji na cavixcuhnchi na xcun Jesús xi cjuaharcun na me. 26Na vëhë jan ne, xutaxin na, na ladu tsëhë distritu Sirofenisia, hacuiin na xuta tjë rë Israel. Hane cafehya na cojo Jesús xi cuaxë me xitsehen xi jiya cahntsua xahasen rë na quihndi rë na. 27Hane xi cafayangui Jesús tsëhë na jan ne, cuitjin cachja me ngu ejemplu cojo rë na.

―‍Sechiye ni, catijnetaha catjinë nixti ta hacuiin ndatjin xi chjahatahan niñu tsëhë nixti hane sehe tahan rë naña.

28Ngajan xi naa rë na hmu rë jan ne, cuitjin cajnercu na xi tichja me tsëhë xuta tjë rë Israel cojo xutaxin. Hane cafayangui na cuitjin:

―‍Nai. Quixi xi nújun, peru naña xi siu ngahma maxë ne, sacu xi vixuhya hntsua nixti, sehe jinë chu.

29Hane sehe cachja Jesús cojo rë na cuitjin:

―‍Ndatjin xi canoje. Quihndë ta cuatjin ne, cuma cjuihin ta xitsehen xi caseya cahntsua xahasen rë na quihndi riji ne, ha cavetjuxin.

30Xi cavuya cafe na ndava na ne, quihndi rë na ne, ha jyuu jiña na hacuaha xitsehen xi caseya cahntsua xahasen rë na ne, ha cavetjuxin.

Jesús ne, sahmi me xi mandaja ngu cha xi loho hacuaha lihmi cha

31Sehe cavetju Jesús ladu tsëhë nandya Tiro, cavatju me nandya Sidón cojo ladu xi hmí Të Nandya, vëhë cafehe me laguna tsëhë Galilea. 32Hane cafehecojo nga xuta ngu cha xi loho hacuaha lihmi cha. Hane cafehya xuta jan cojo Jesús xi cuetahatsja me cha, sehe cumandaja cha. 33Ngajan xi Jesús ne cavaxëxin me cha tsëhë ngajñi rë xuta ne, sehe caviyujutaha me rcu tsja me ngu ngu ladu ngojo tyjavañuju cha. Hane hacuaha cavëhënatya me rcu tsja me sehe cavetaha me neje cha. 34Hya xi camá ne, cavutsejenniji me ngahnga hane cafëcacun me. Sehe cachja me cuitjin:

―‍¡Efata! ―‍cjua xi meje cuichja: ¡Nuxuhunyun!

35Hane xi tu cachja me cuatjin ne, catuxaha tyjavañuju cha xi loho. Hacuaha hora vëhë ni ne, camá ndandaja cachja cha. 36Sehe ngajan xi cachja Jesús cojo xuta xi tsajin yo cuichja cojo me xcusun vëhë. Peru xuta jan ne, hitsë sa jercu cachjatë me tsëhë xcusun xi casahmi Jesús. 37Jercu quijircun camahani rë xuta. Cuitjin cachja me:

―‍Tu mé xcusun ni jercu ndaja sahmi Jesús. Xuta xi loho ne, vihndë sahmi me, hacuaha xuta xi lihmi ne, sahmi me xi ma chja.