Search form

San Mateo 10

Cavaxijin Jesús tejó xuta ladu rë me

1Cavechú ngu nixtin xi casahmitangun Jesús xuta ladu rë me xi tejó jan ne, sehe casua rë me ngahñu hacuaha casua rë me xá xi me xi cuacún vë, cuitexa me yëjë xitsehen hane cuaxëxin me xitsehen tsëhë xuta; hacuaha sahmi me xi xuta xi hmu rë me ne cuma ndaja me tsëhë tu me ni chíhin xi yaha rë me.

2Cha xi tejó jan ne, cuitjin hmí rë cha: titjun ne, Simón, me xi hacuaha yaha ñihi rë Pedru, cojo Andrés hntsë Simón, Jacobo quihndi rë Zebedeo cojo Juan hntsë Jacobo, 3Felipe cojo Bartolomé, Tomás cojo Mateo, cha xi faha tujúnsa, Jacobo quihndi rë Alfeo cojo Tadeo, 4Simón xi tsëhë partidu cananayu cojo Judas Iscariote, me xi sahmi entregadu rë Jesús.

Catsingatju Jesucristu tejó xuta ladu rë me xi cuichja cjuandajyihi rë Nina

5Tejó xuta jan ne, catsingatju Jesús me ne, cavitexa me cuitjin:

―‍Tanguun ngajan ndiya xi fi xuta xi hvíin me cjua rë Nina, hacuaha cuisuun nandya rë distritu Samaria ta; 6tángun hiscan siu xuta nandya rë Israel, xuta jan ne tangun me cojo ngu chu tsánga rë Nina xi cachaja chu. 7Tuhun cumachaya rë xuta cjuandajyihi rë Nina xi jima tiña gubiernu xi sahmi me. 8Nihñu xi cuma ndaja xuta hmu rë, nicuyun cjuahñu rë nima, nihñu xi cuma ndaja xuta xi yaha chuxin rë me chihin vitaha, hacuaha naxunxun xitsehen. Ngahñu xi meje nuju xi cuatjin nihñu ne, tu cuatjo ni sacu nuju, vëhë xi hacuaha tu cuatjo ni tuhun ngahñu jan.

9’Xicachjuun oro o sá quicha tyava o tu mé ni tujún xi cuinchunndujun cahntsua tsá tujún nuju xi tsëhë gastu nuju. 10Xicachjuun changa, xicachjuun ngu xúta tsjian, hacuaha xicachjuun ngu xúta chuxinxtë o sá ngu bastón ta, xuta xi sahmi me xá ne, tsëhë xá jan sacu rë me gastu rë me.

11’Cuanitjin ne, tu mé ni nandya o sá tu mé ni ranchun xi cuisuhun ne, ngajan cuinchunsun ngu xuta xi ndaja xahasen rë me, ngajan ndava me ne, nechuncahndun hisca xi cuetjunxun tsëhë nangui jan. 12Hane hya xi cuisuhun ngu ndihya ne, tinújun ngu nina cuitjin: “Nina sua nuju me cjuandaja cjuajeya.” 13Hane sá xi nai rë ndihya jan ndaja vëë me yun ne, catisatë rë ndava me jan cjuajeya; peru sá xi hacuiin ndaja vëë me yun ne, satiin rë me cjuajeya jan. 14Hane hiscan xi tjin xuta xi cjuahatsjaain nuju me, xi chjuhun ndiya xi cuetjunxun tsëhë nandya vëhë ne, titsunu chojo rë ntsacu. 15Cuichjá cojo nuju ngu cjuaquixi ta hya xi cuechú nixtin xi tsichuva Nina xuta tsëhë jyë́ rë me ne, hitsë sa jyë castigu cuatju xuta tsëhë nandya xi cafahatsjaain nuju jan, xi cumá rë xuta tsëhë nandya Sodoma cojo xuta nandya Gomorra.

Cjuañihi xi cuatjun cuma

16’Ngahan titsingátju nuju ngayun xuta jeya xi cuangun ngajñi rë xuta hnga cacun sacuaha cjue ngu chu tsánga ngajñi rë chu cjan rë. Vëhë xi meje rë xi ndaja quicuntacun sacuaha quicuncacun chu yë, peru hacuiin tsavi yun sacuaha tsajin tsavi chu paloma. 17Peru nechun cuidadu ta, cjuaha nuju xuta cjuecojo nuju me xcun xutaxa rë ndihyavasen, hacuaha cuaja nuju me ngajan yungun rë me, 18hisca cjuecojo nuju me xcun gobernador, hacuaha cjuecojo nuju me xcun me xi vitexa me jingujyë ni nandya. Cuatjin cuangun ngatsë rë xi ladu naha má ngayun. Ngatsë rë vëhë sacu nuju cahndë́ xi ninguixun cjua xi cavicuyá nuju xcun xuta jan cojo xuta xi hvíin me cjua rë Nina. 19Hya xi cuatjin cjuecojo nuju me ne, hacuiin cuityjanguntacun tsëhë hacutjin xi ninguixun ta, tsëhë xi hora vëhë ne, Nina sua me ngayun cjua xi nicuyun. 20Ta tsëhë xi hacuiin cjua nuju xi cuinújun ta tsëhë Hasen rë Nina cuinduva cjua xi cuinújun.

21’Hacuaha xuta ladu naha ne, hntsë me, cuinchajyë rë me, xutacha rë me, cuinchajyë rë me, quihndi rë me cuinchajyë rë me cojo sa xi xutaxa rë ne, cjuaha rë me me ne, tsiquehen rë me. 22Yëjë ni xuta ne, choho scuëë nuju me, tsëhë xi ladu naha ngayun. Peru jarë ngayun xi scaa nuju cojo cjuacjintacun vëhë hisca xi cueyun ne, cuechun xcun Nina. 23Hya xi tsujyihiyatjengui nuju me ngu nandya ne, tangun ngu nandya tiñataha ta, cuichjá quixë cojo nuju ta xi chaja sa cuatjun jingujyë ni nandya tsëhë nangui rë Israel ne, cúya ngahan Quihndi rë Xuta.

24’Ngu cha xi sehe tivutaya matsejen ne, hacuiin hitsë sa matitjun cha xi cumá rë maestru rë cha, cuanitjin ne, ngu cha hndixahan ne, chuva venguichji rë cha xi cumá rë nai rë cha. 25Catamangucacun cha tsëhë xi cuechú nixtin xi tangun cuenguichji rë cha cojo maestru rë cha o tangun cuenguichji rë hndixahan cojo nai rë. Ha chuva vëhë ni cuatjun ta sá xi choho cuichja xuta nai rë ndihya ne, ngu xitsehen me, hitsë sa choho cuichja me tsëhë xuta rë nai rë ndihya jan.

Xicarcuun xuta

26’Xicarcuun xuta condra nuju. Yëjë ni xcusun xi casetsangui ne, cuechú nixtin xi chjaháxin rë xi titsangui rë. Vëhë xi yëjë ni xcusun xi hma ne, handasa sahmangui ne, peru cuechú nixtin xi cuetjucaa tsejen. 27Yëjë ni cjua xi cuichjá cojo nuju hiscan jñu ne, cuinújunsun hiscan hasen. Yëjë ni cjua xi cuichjáhma ne, cuechú nixtin xi cuinuhya rë jinguyëjë ni nandya. 28Xicarcuun xuta xi cuma tsiquehen yojo nuju, peru ngaxtun vëhë ne, tsajin me dañu ma sahmi me cojo hasen nuju. Hitsë sa ndaja ne, rcun Nina, me xi tjin rë chuva rë xi tsiquehen me yojo nuju hane hacuaha tsingatjenya nuju me hiscan xi má hasen nuju castigu.

29’Chutsujun ta jo chu nisë langa ne, ngu ni tujún chji rë chu, peru handasa cuatjin ne, hiscan ngu chu cumaji cueya chu sá xi suaain Nina cahndë́. 30Hane ngayun ne, hisca jimangu tsjarcun ne xqui tjin rë Nina. 31Vëhë xi xicarcuun ta, tsëhë xi jimangu ngayun ne, hitsë sa jercu vengui chji nuju xi cumá rë chu nisë vë, handasa jemu cjín chu.

32’Yëjë xuta xi tsinguixi me xcun yahnga xuta xi xuta ladu naha má me ne, hacuaha ngahan tsinguixë xcun Nahmi naha xi tacun ngahnga xi xuta ladu naha má me. 33Peru yëjë xuta xi tsinguixiin me xcun yahnga xuta xi hacuiin xuta ladu naha má me ne, hacuaha hacuanitjin ni tsinguixë ngahan xcun Nahmi naha xi tacun ngahnga.

Ngatsë rë cjua rë Jesucristu xi sahmi condra xutacjin xicjin me

34’Xi má nuju ngayun ne, ¿há cjuajeya canduvácojo xi cumá rë xuta ngasunhndë? Hacuiin cuatjin. Ngahan ne, si canduvá cojo. 35Canduvá tsinguetsuntaha xicjin xuta. Cha quihndi ne, sahmi condra cha nahmi rë cha, hane na quihndi ne, sahmi condra na naa rë na, hane jahnda ne, sahmi condra na nahya rë na. 36Cuatjin xuta condra rë me ne, cuma ni xuta rë me.

37’Sá xi ngu me ne hitsë sa tsihmu cacun me nahmi rë o sá xi naa rë me xi cumá ná ngahan ne, vechiin chuva rë xi tsahan cuma me. Hacuaha sá xi ngu me ne hitsë sa tsihmu cacun me quihndi rë me sá xihin sá chjuun xi cuma rë xi tsihmu cacun me ngahan ne, vechiin chuva rë xi tsahan cumá me. 38Ha cuanitjin ne, sá xi ngu me ne mijí cjuejñahñu xahasen rë me xi cjuecojo me ndiya naha handasa cueya me xcun cru ne, cumaji cuechu me chuva rë xi tsahan cumá me. 39Xuta xi nguehe ni ngasunhndë meje cjuenduju me cojo cjuahñu rë me ne, titsichajá me cjuahñu xatsë xi sua Nina me. Peru xuta xi titsichajá me cjuahñu rë me nguehe ngasunhndë ne ngatsë naha ne, hatuxa sacú rë me cjuahñu xatsë xi sua Nina me.

Cjuatjo xi sua Nina

40’Xuta xi cjuahatsja me yun, tangun sacuaha xi cjuahatsja ná me ngahan suva, hane xuta xi cjuahatsja ná me ne, tangun sacuaha xi cjuahatsja me Nahmi naha, me xi catsingatju ná. 41Xuta xi cjuahatsja me ngu me xi chja me cjua rë Nina ne ngatsë xi chja me jan cjua rë Nina ne, tangun chji sacu rë me cojo me jan. Hacuaha xuta xi cjuahatsja me ngu xihin xi tyjahi cjuatacun rë me xcun Nina ngatsë rë ndaja xihin jan ne, tangun chji sacu rë me cojo xihin jan. 42Cuanitjin ne, xuta xi sua me ndastu ngu vasu nandá cjuahatsja tu yo ni xi xuta ladu naha ne handasa jemu yuma jyihi me ne, sacu chji rë me ngatsë rë xi cuatjin sahmi me cojo xuta xi tjengui ná.