Search form

San Mateo 11:21

21―‍¡Jemu chojyihi tsujun xuta nandya Corazín! ¡Hacuaha jemu chojyihi tsujun xuta nandya Betsaida! Jemu chojyihi tsujun ta, tsëhë xi sá xi xutaxín tsëhë Tiro cojo xutaxín tsëhë Sidón cavëë me cjuarcun xi cahyun ne, ha catsindeya me cjuatacun rë me, hacuaha ha cavajá me tsjian xi sacuaha tsánaxá hacuaha caviyuju me ngajñi ndesu, sacuaha xcusun naja hya xi choho má naja.