Search form

San Mateo 14

Xi má rë Herodes ne, Jesús ne, hacui Juan Vitenda Xuta

1Nixtin hya ne, camachaya rë me xi matitjun xi hmí rë Herodes cjua xi tichja xuta tsëhë Jesús. 2Ngajan xi cachja me cojo xuta xi faha cuenda rë me ta:

―‍Cha vëhë ne, hacui nima Juan Vitenda Xuta. Handasa cahme nima, peru ha cavascaya rë, vëhë xi tjin rë cha ngahñu xi má sahmi cha cjuarcun.

3Ta Herodes jan ne, ha catsingatju me cachjaha rë Juan ne, catsihñu me cha xi quiji cha ndavaya. Cuatjin casahmi Herodes ta tsëhë xi cuatjin cachuya rë na Herodía, chjuun rë hntsë Herodes. 4Tsëhë na vë cachja Juan cojo Herodes cuitjin:

―‍Chja ley ta ndajintjin camahani xi chjahan chjuun rë xingueen.

5Herodes ne, meje tsiquehen me Juan jan, peru camaji ta tsëhë xi xi má rë xuta ne, cha Juan ne, hacui profeta má cha. Hane Herodes ne, tsacjun me xuta. 6Cuatjin camá xi hya xi cavechu nixtin rë suhi tsëhë Herodes, na quihndi rë na Herodía ne, catë na ngajñi xuta xi siu suhi jan. Hane jemu cachuya rë Herodes xi cuatjin catë na. 7Sehe ngajan xi Herodes casua na me cjua quixi rë me xi sua me na tu mé ni xi meje cjuehya na. 8Ngajan xi na vë ne, hya xi ha cavinchangui na naa rë na ne, cachja na cuitjin:

―‍Meje ná xi cahntsua ngu tyuva ne, tuhun ná rcu Juan Vitenda Xuta.

9Hya xi camá ne, jercu choho cama rë Herodes. Peru tsëhë xi hisca Nina caveyanangui me hane tsëhë xi xcun cjín xuta jan casua me cjua ne, catsingatju me cjua xi cuatjin cumá. 10Hane cavitexa me sindadu cavatësun cha rcu Juan ngajan ndavaya. 11Hya xi camá ne, cafehe cha cojo rcu jan xcun ngu tyuva hane casua me na. Sehe quijitjengui na naa rë na, casua na naa rë na. 12Hya xi camá ne, xuta ladu rë Juan jan, cafehya me nima caveyaniji me. Sehe quiji me casua me camachaya rë Jesús.

Catsicjen Jesucristu hñú mil xihin

13Hane xi camachaya rë Jesús ne, cavetju me ngajan cavisehen me ngu barcu quiji me ngu cahndë́ xín. Peru xi camachaya rë xuta ne, cavetju me tsëhë nandya ne, quiji ntsacu me tjehen laguna quiji tjengui me Jesús. 14Xi tu cavetju Jesús tsëhë barcu ngunda ne, cavutsejen me xutacjín jan, hane camayuma rë me xuta jan. Hane catsindaja me xuta hmu rë. 15Hane hya xi jimá nguixun ne, cafehe xuta ladu rë me cachja cojo me cuitjin:

―‍Jemu xín camahani cahndë́ vi, hane ha quiji hora. Ninguijnutuhun cjua cojo xutacjín vë ne, sehe catji me nandya xi siu tiñataha catatsë me comida xi sinë me.

16Peru Jesús ne, cuitjin cachja me cojo cha xi tejó jan:

―‍Sahmii ngujyë xi cjuexin me ne, ngayun tuhun xi sinë me.

17Sehe ngajan xi cachja cha ladu rë me cuitjin:

―‍Hñu pan ne cojo jo ti tjin naja. ―‍Cuatjin cachja cha.

18Sehe cachja Jesús cuitjin:

―‍Nduvuncujun.

19Hya xi camá ne, casahmi Jesús xi catiyuju xutacjín jan xcun ndiji; sehe cafahatsja me hñu rquí pan jan cojo jo ti jan. Hane tivutsejenniji me ngahnga ne, casua me nacuechji rë Nina, sehe cavotoho langa me pan casua me pan jan cha ladu rë me xi cjue sua cha sinë xuta. 20Hane xuta ne, yëjë ni me cajinë me hacutjin cachuya rë xahasen rë me. Hane xi cachjaya rë xi cavangui cajinë xuta jan ne, catsë tejó chajne. 21Me xi cajinë pan jan ne, hñú mil má me xi xihin. Ha xin yachjin cojo langa xi hacuiin cojo camaxqui.

Quiji ntsacu Jesucristu xcun nandá

22Hya xi camá ne, Jesús ne, casahmi rë me ngujyë xuta ladu rë me xi cuisehen me barcu hane cjue titjun ni me ngunda vëhë, jinguyëjë rë xi tsinguijnetaha me cjua cojo xutacjín jan. 23Hane hya xi camá quiji xutacjín ne, sehe camijixin Jesús rcu ndetjún xi cuisiajmi me cojo Nina. Hane hora xi camá nguixun ne, tacun suvá me. 24Peru barcu jan ne, vasentjin laguna cjui, hane jemu chja cjui ngatsë rë tsindyu rë nandá xi tsivaha rë barcu ta, tsëhë xi tjo ne, taha hiscan cjui ne, ngajan nduva.

25Hane hya xi tiña sahasen ne, quiji ntsacu Jesús xcun nandan ne quiji tjengui me me tsëhë me. 26Hya xi cavëë xuta ladu rë me xi nduva ntsacu me xcun nandan ne, jemu camá xti rë me cachja me ta nima xi meje cuincharcun rë me, hane cajindayatë me. 27Ngajan xi cachja Jesús cojo me ta:

―‍¡Xi carcuun! ¡Tuhun cjuetacun xahasen nuju ta ngahan vi!

28Hya xi camá ne, cafayangui Pedru tsëhë Jesús cuitjin:

―‍Nai, sá xi quixi xi ngayun ne, tuhun ná cahndë́ nduvá tjenguë nuju.

29Sehe cachja Jesús cuitjin:

―‍Nduvun.

Hane cavitjujne Pedru tsëhë barcu jan, quiji ntsacu me quiji tjengui me Jesús. 30Peru xi camachaya rë me tjoxtin ne, catsacju me camá, sehe cavetsihin cavisehen ngahma me ngajñi nandan. Hya xi camá ne cajindayatë me Jesús cachja me cuitjin:

―‍¡Nai, naxuntjun ná!

31Hya xi camá ne, ngutjen cafahatsja Jesús me, cavaniji me me ne, cachja me cojo me cuitjin:

―‍Ngayun ne, cjëë cumangutacunndujun cojo ná, ¿mé má macjaain nuju?

32Hya xi camá ne, cavisehen catsijo me cahntsua barcu jan, hane hora vëhë ne casejyu tjo jan. 33Ngajan xi xuta xi hincha barcu jan ne, cavixcuhnchi me cafaharcun me Jesús cachja me cuitjin:

―‍Ngayun ne, quixi jain xi Quihndi rë Nina yun.

Casahmi Jesús xi camandaja xuta nandya Genesaret

34Xi quiji sa me cojo barcu ne, cafehe me tjehen laguna hiscan nandya xi hmí Genesaret. 35Hane xi camachaya rë xuta xi Jesús xi cafehe me, catsingatju me cjua rë yëjë ni nandya xi siutahndee, hane xuta ne quijicojo me xuta hmu rë me hiscan tacun Jesús. 36Sehe cafehya me cojo Jesús xi ndastu satëtaha xuta hmu rë jan ntsacu tsjian rë Jesús. Hane yëjë ni xuta hmu rë xi casatëtaha ntsacu tsjian rë Jesús ne, camandaja me.