Search form

San Mateo 20

Ejemplu tsëhë chji rë mosu

1’Sua Nina cahndë́ xi cuisehen xuta gubiernu xi sahmi me ne, sacuaha casahmi ngu me xi nai rë ngu ranchun. Xati nguitajñu quiji me cavanguise me mosu xi sahmi xá hiscan catsitjë me uva. 2Hya xi casacu rë me ngujo cha, casahmi me compromisu hane cavejña chji rë cha xi ngu tujún xi hmí rë denario xi ngu nixtin. Hane hora hya casua me cha xá quiji cha nguijña xitjë. 3Hya xi camá ne, sacuaha fane ñaja ne, cavuya nai jan ndetsin hane ngajan cavëë me cha xi hacjahi hane mahya rë cha. 4Sehe cachja me cojo cha cuitjin: “Hacuaha tangun xitjë naha, sehe sua nuju hacutjin satë nuju.” Hane quiji cha jan. 5Hane jo ndiya nga ne, sacuaha nchisen hane sacuaha fane jyan ne, quiji nai jan ndetsin, tangun casahmi me tangun cachja me. 6Hane xi cavechu sacuaha fane hñu nguixun ne, quiji nga me ndetsin, ngajan casacu rë me yahnga cha xi mahya rë, sehe cachja me cojo cha cuitjin: “¿Mé má tu nechun ni nguehe cuahanixtin?” 7Hane cafayangui cha cuitjin: “Tsëhë xi tsajin yo xi casua niji xa.” Sehe cachja me cuitjin: “Hacuaha tangun nihñu xa xitjë naha.” 8Hane hya xi ha camá nguixun, nai rë xitjë ne, cachja me cojo cha xi fahacuenda rë xitjë jan cuitjin: “Chjindayun rë mosu ne, tuhun rë me chji rë yëjë ni me, titjun ne tuhun chji rë cha xi cafehe ngascan hane cuatjin ne hisca xi cuijnetaha ne, sehe tuhun rë cha xi tjun cafehe.” 9Hane xi cafehe cha xi casacu rë xa sacuaha fane hñu nguixun ne, cafahatsja cha chji ra xi ngu denario. 10Hane xi camachaya rë cha xi tjun casacu rë xá ne, xi má rë cha ne, hitsë sa hnga cumá chji rë cha, peru hacuaha cafahatsja cha ngu denario ni. 11Hane xi cafahatsja cha chji rë cha ne, cachjataha cha nai jan cuitjin: 12“Cha vë ne, ngascan cafehe cha, ngu ni hora casahmi cha xa, hane tangun catuhun chji rë cha cojo niji. Ngayin ne, canihñi xa cuaha nixtin hacuaha cacaa niji ndavá.” 13Peru nai rë xitjë jan ne, cafayangui me tsëhë cha jan cuitjin: “Tai, tsajin me cjuachan, ¿há quixi, há quixiin xi cavisiajme xi chji nuju ne, ngu denario? 14Chjuhun tujún xi satë nuju hane cuangun; ta ngahan ne, cachuya ná ngahan xi ngu chichihin suá rë cha hacuaha suá nuju. 15Ngahan xi tsahan ne, ngahan cuitexa. ¿O há tsajin ne, há machinitacun tsëhë xi casahme cuatjin?” 16Hacuaha chuva vëhë ni, xuta xi matitjun quihndë ne, cumachjiriin hya, hane xuta xi hacuiin matitjun me quihndë ne, cumachji rëhë me xi cumatitjun me. Jemu cjín má me xi cachjindaya rë xi canduva me, peru tsëhë yëjë me jan ne, chuva má me xi catuxijin rë.

Camá jyan ndiya cachja Jesucristu xi cueya me

17Hya xi camá ne, hora xi jiya ndiya Jesús xi cjui me nandya Jerusalén, quijixin me cojo xuta ladu rë me xi tejó ni cachja me cojo me cuitjin:

18―‍Chutsujun ni, tivanguen Jerusalén, hane ngajan ne, ngahan xi Quihndi rë Xuta jain ne, cuma ngahan entregadu tsja nahmi xi matitjun cojo maestru tsëhë ley; hane cuichja me jyë́ naha ne, vechu chuva rë xi cueya ngahan. 19Sehe sahmi entregar me ngahan xutaxín, cuejnucëë ná xuta, cuëhënatya ná me, cuaja ná me ne, sehe cuetaha ná me xcun cru. Peru xi má jyan nixtin ne, cúya nga cjuahñu.

Meje scaaya xuta ladu rë Jesús tsëhë yo me xi cumatitjun

20Hya xi camá ne, naa rë quihndi rë Zebedeo quijitjengui na Jesús cojo cha quihndi rë na. Cavixcuhnchi na xcun Jesús tsëhë xi fehya na ngu favor. 21Sehe cavinenguise Jesús na cuitjin:

―‍¿Mé xi meje rë xahasen nuju?

Hane cuitjin cafayangui na:

―‍Tuhun cahndë́ xi cuiyujutaha cha quihndi naha ngu ngu ladu tjehen nuju, hya xi nihñu gubiernu nuju.

22Ngajan cachja Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Ngayun ne, hyuun mé xi chjayun. ¿Há scaa nuju cuatjun cjuañihi xi cuátju ngahan ni?

Sehe cafayangui catsijo cha:

―‍Juun, scaa niji.

23Ngajan xi cachja nga Jesús cojo cha cuitjin:

―‍Cjuañihi xi cuátju ngahan cuma ne, hatuxa hacuaha cojo ngayun cuatjun cuma. Peru xi cuinechuntuhun ngu ngu ladu tjehen naha ne, hacuiin ngahan cuichjá ta Nina cuichja me yo xuta xi sua rë me cahndë́ xi cuiyujutaha me.

24Xi cahndë yahnga xuta xi të jan cjua xi cachja Jesús ne, cavetsihin camacjan rë me cojo jo me xicjin me jan. 25Ngajan xi cajindaya Jesús yëjë ni me, cachja cojo me cuitjin:

―‍Ngayun ne ha hyun ta yëjë ni xuta xi matitjun nguehe ngasunhndë ne, jemu sahmi yehe me yojo rë me sacuaha xi me vëhë xi nai rë xuta, hacuaha jercu meje cuitexa me. 26Peru hacuiin cojo ngayun cuatjin nihñu ta xi meje rë ne, ngu ngayun xi meje nihñi yehe yojo nuju ne; ninguijnu yojo nuju tisecun xingun. 27Hane ngu ngayun xi meje cumatitjun ngayun, nihñu xi cuma yun sacuaha ngu mosu rë xingun. 28Ta cuanitjin ne, casahme ngahan Quihndi rë Xuta Jain, ta canduvá ne, peru hacuiin canduvá xi xuta cuisecoo ná me ta ngahan cuisécoo rë xuta, hacuaha tsingatehen xi tsiquehen ná xuta, cojo sa xi ngatsë rë vëhë cjín xuta cuaxëtje Nina me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

Casahmi Jesucristu xi camatsejen nga rë jo cha rcá ngajan Jericó

29Hya xi cavetju me nandya Jericó ne, jemu xutacjín quijitjengui rë me. 30Hane ngajan hiscan cavatju me siu jo cha rcá xi viyuju cha tjehen ndiya, hane xi canuhya rë xi Jesús tivatju me, cajindaya cha cachja cha cuitjin:

―‍¡Nai, ngayun tjë rë David! Catamayuma nuju ngayin. ―‍Cuatjin cachja cha.

31Hane xuta xi siu ne, cavisiajmicjan me cojo cha xi sejyu cha, peru cha vëhë ne, hitsë sa jercu cajindaya cha chja cha ta:

―‍¡Nai, ngayun tjë rë David! Catamayuma nuju ngayin.

32Hya xi camá ne, ngajan casecunhñu Jesús, cajindaya me cha xi nduva cha. Sehe cavinenguise me cha cuitjin:

―‍¿Mé xi meje nuju xi sahme cojo nuju ni?

33Ngajan xi cachja cha rcá jan ta:

―‍Tatá, xi meje niji ne, xi cuma tsejen niji.

34Hane Jesús ne, camayuma rë me cha; cavisanetsja me tuxcun cha. Hane ngutjen ni, camatsejen nga rë cha, sehe quiji cha cojo Jesús.