Search form

San Mateo 25:44

44Sehe cuinenguise me cuitjin: “Tatá, ¿janihya camachaya niji xi vojo nuju, o sá xi xinda nuju? ¿O janihya canutsijin nuju nujyuhunyun sacuaha xutaxín, o xi tsajin nuju tsjian? Hacuaha ¿janihya cahyin xi hmu nuju o nechunyun ndavaya? ¿Janihya cahyin vë xi cavisecuiin nuju?”