Search form

San Mateo 6:9

9Cuanitjin nújun hya xi nihñu oración:

Ngayun Nahmi niji xi nechun ngahnga ne,

meje rë xi ngayijin ni xuta ngasunhndë chjihinrcuin nuju.