Search form

Apocalipsis 11:17

17Hane cuitjin cachja me:

Tihin nacuechji nuju, Tatá Nina. Ngayun jercu hñu camahani ngayun.

Hacui ni yun hya, hacui ni yun quihndë, hane hacui ni yun yëjë nixtin.

Hindë ticujun ngahñu jyë nuju xi satë nuju

hane ha tivetsuhun nihñu gubiernu.