Search form

Apocalipsis 13:2

2Chu chojyihi xi cahvë vë ne, sacuaha ngu xa hindu jyë cuatjin jyihi chu, peru ntsacu chu cojo tsja chu ne, sacuaha ntsacu cojo tsja chu oso; hane hntsua chu ne, sacuaha hntsua chu xa sine cjan rë. Hane yë jan ne, casua chu vë ngahñu ru cojo cahndë́ rcun rë chu, hacuaha casua xa rë chu.