Search form

Apocalipsis 20

Ngu mil nu xi seyahñu xitsehen

1Sehe cahvë ngu ángel xi nduvajne tsëhë ngahnga, hane yahatsja ángel vë llavi tsëhë nduchin hacuaha yahatsja ngu cadena jyë. 2Hane cafaha rë yë jyë jan. Chu vëhë ne, hisca hatsëë tacun chu. Chu vëhë ne, hacui naain o sa Satanás. Hane xi cafaha rë chu ne, catsihñu rë chu cojo cadena xcun xi ngu mil nu. 3Hacuaha catsingatjenya ru cahntsua nduchin. Sehe casechjahñu tingotjo rë cojo llavi hane casetaha xcun ngu sellu. Cuatjin camá cojo sa xi sacuiin sa cahndë́ cuindacha ru xutacjín hisca xi cuijnetaha ngu mil nu. Hane xi cuatju vëhë ne, cumandaya nga chu ngu jo nixtin.

4Hya xi camá ne, cahvë cahndë́ rcun hane xcun silla jan ne, siu me xi casatë rë xa xi cuitexa me. Hacuaha cahvë hasen rë me xi catisun rë rcu ngatsë rë cjuaquixi rë me xi casua me tsëhë Jesús hacuaha ngatsë rë cjua rë Nina. Me vëhë ne, cafaharcuaain rë me chu chojyihi cojo xcusun ru, hacuaha casetaain rë me sellu rë chu sa xten me o sa tsja me. Hane cahvë xi cavuya nga cjuahñu rë me sehe cojo Cristu casahmi me gubiernu xcun ngu mil nu. 5(Yahnga nima ne, cuyaain cjuahñu hisca xi cjuë mil nu jan.) Matsejen ta vëhë nixtin xi tjun cuya cjuahñu rë nima. 6Jercu ndaja tsëhë me hacuaha tyjahi cjuatacun rë me xi cojo me satë rë me xi tjun cuya me cjuahñu. Cjuaveya xi majo ne, satiin rë me ta, tsajin mé ma sahmi cojo me. Cumá me sacuaha nahmi xcun Nina cojo Cristu hane sahmi me gubiernu cojo me xcun ngu mil nu.

7Hane xi cuijnetaha mil nu jan ne, cumandaya nga Satanás tsëhë ndavaya hiscan caveya me. 8Sehe cuya cuindacha xutacjín rë jingujyë ni ngasunhndë, cuindacha me xuta rë Gog cojo xuta rë Magog, cojo sa xi sahmitangun rë tsëhë si. Hane xqui rë me xi cumatangun me ne, cuechu sacuaha tsumi tjehen rë ndajyë. 9Hane xi camatangun me condra jan ne, cjue me jingujyë ni xcun nangui. Hane ngajñi si ne, cuiyujuhndee rë me cahndë́ xi siu sindadu cjín rë Nina cojo nandya xi tsihmucacun me. Peru ndihi ne, cuijne tsëhë ngahnga hane cjue cueti xuta condra jan.

10Hane Naain xi cavindacha rë ne, ningatjenya rë ngajñi laguna tsëhë azufre xi seti. Hane ha cuanitjin ne catundiya chu chojyihi jan cojo chu xi cavindacha. Hane ngajan ne, cuatju chu cjuañihi nixtin nixten, nu cjui, nu nduva.

Camacuenda tsëhë nima xcun cahndë́ rcun tyava

11Hya xi camá ne, cahvë nga cahndë́ rcun tyava xi matitjun cojo me xi tacun xcun. Hane ngatsë rë cavatjuxcun me, cafëya nangui cojo ngahnga, hane casacuiin cahndë́ xi cuma rë. 12Hacuaha cahvë nima. Sa changá, sa quihndi, hinchacun yëjë ni nima xcun cahndë́ rcun jan. Hya xi camá ne, ngu jo libru ne catuxaha. Hacuaha catuxaha ngu libru xi hacjahi. Hane libru vëhë ne, libru rë cjuahñu. Sehe camacuenda tsëhë, sacuaha xcusun xi casahmi nima, hacutjin xi camahindu xcun libru tjun. 13Ndachacun ne, casua nima xi tjintsja. Cjuaveya cojo tsjun ne, hacuaha casua nima xi tjintsja. Hane jima ngu nima ne, camacuenda tsëhë hacutjin xcusun xi casahmi me. 14Hya xi camá ne, tsajin sa cjuaveya, tsajin Hades, cahndë́ xi viyuju nima ta, catundiya ngajñi laguna xi seti cojo ndihi. Hane ndihi vëhë ne, hacui cjuaveya majo. 15Ngajan xi nima xi casetaain ñihi rë me xcun libru tsëhë cjuahñu ne, cavixuya ngajñi laguna tsëhë ndihi jan.