Search form

Apocalipsis 5

Xtë xujun cojo yatu sellu

1Sehe cahvë xi tsja ladu quixi me xi tacun xcun cahndë́ rcun jan, yaha me ngu xtë xujun xi camahindu xcun cojo ngaxtun, hacuaha xujun jan ne, tine rë yatu sellu. 2Hane hya ne, cahvë ngu ángel xi jemu hñu cjua, hane titsiquindë cojo yëjë ni ngahñu rë cjua vihi:

―‍¿Yo ngayun xi vechu chuva rë xi cuicheyun sellu rë sehe nixingun xtë xujun vihi?

3Hya xi camá ne, ndastu yo, sa xi siu ngahnga, sa xi siu nangui, o sa xi siu ngahma nangui, ndastu yo cavetjucacun xi tsixinga xtë rë xujun jan, o sa xi scutsejen mé xi chja. 4Hane ngahan ne, cajíhnda nguñajacácun, tsëhë xi casacuiin yo xi cuechu chuva rë xi tsixinga xtë rë xujun jan, sehe scutsejen mé xi chja. 5Ngajan xi ngu xuta changá jan ne, cachja me cojo ná cuitjin:

―‍¡Xi cachjihndiin sa! Chutsijin ta, me xi hmí rë Chu Xa tsëhë tjë rë cha Judá ne, me xi cavetjusehen tsëhë David xi cavitexa hatsëë ne, me vëhë cacaa rë me quiji me xcun. Hane me vëhë cuma tsixinga me xtë rë xujun cojo yatu sellu rë.

Cristu, ta xuta matitjun má me, cafaha me xtë xujun

6Xi cavutsejen, ngajan secun vasencja rë cahndë́ rcun jan cojo tahndee rë, ngajñi rë ñuju xi quicun jan cojo xuta changá jan, ngajan secunhñu ngu xihin sacuaha Chu Tsánga, xi tsejen sacuaha ngu chu xi cahme. Me xi sacuaha tsánga jan ne, tjin yatu ndyaja rë cojo yatu tuxcun xi hacui yatu hasen rë Nina xi visehen jingujyë ni ngasunhndë. 7Hane me xi sacuaha tsánga jan ne, canduva me cafaha me xtë rë xujun tsëhë tsja quixi me xi tacun xcun cahndë́ rcun jan.

Xuta changá ne, faharcun me Jesucristu

8Hane hora xi cafahatsja me xtë rë xujun jan ne, catsiñuju xcusun xi quicun jan cojo can ñuju xuta changá jan ne, caticjaxcun me xcun Tsánga jan. Jimangu me ne, yaha me ngu arpa hacuaha jimangu me hinchangui tsja me tyucu ndixuhi tsëhë oro xi quitsë rë cojo tyjungunsa. Hane tyjungunsa jan ne, hacui oración rë me xi nguñajacacun macjain rë me. 9Hane me vëhë ne, tisë me ngu sun xatsë xi cuitjin fi cjua rë:

Vechu chuva rë xi chjuhun xtë rë xujun vë, hane nuxuhun sellu rë;

tsëhë xi catsiquehen me yun,

hane cojo jni nuju xi cavanga ne, cachuhun xi cumá rë Nina

xuta tsëhë yëjë ni tjë, yëjë ni hne, yëjë ni nandya, cojo yëjë nación.

10Hacuaha ngayun ne, canihñu xi xuta jan ne, cumá me xuta xi vitexa me,

hacuaha cumá me sacuaha nahmi xi cjuahancuenda rë Nina xi faharcun me,

hane cuitexa me nguehe xcun nangui.

Cjín ángel ne, faharcun rë Jesucristu

11Sehe cavutsejen jemu cjín camahani ángel xi cavindee rë cahndë́ hñu hiscan siu xcusun xi quicun jan cojo xuta changá jan. Hane tjin xqui sacuaha tsëhë të mil ndiya xi të mil. Hacuaha cahndë xta rë ángel cjín jan 12cachja hñu cuitjin:

Me xi má Tsánga xi catsiquehen xuta me ne,

vechu chuva rë xi cjuahatsja me ngahñu xi cuitexa me,

cojo cjuanchina, cojo cjuahasen,

hacuaha hñu cumá cjua rë me, tjin rë me cjuandaja rë xuta, cuma jyë hnga me hane yëjë ni me ne, tsinchacuntihin rë me.

Yëjë ngarca ni ne, faharcun rë Jesucristu

13Sehe cahndë xi nguyëjë ni xi siu ngahnga cojo nguyëjë ni xi siu ngasunhndë cojo nguyëjë ni xi siu nguihma nangui cojo ngajñi ndachacun, yëjë ngarca xi cuacun vë ne, tichja cuitjin:

Cuitjin cumá tsëhë me xi tacun cahndë́ rcun hacuaha cumá tsëhë Tsánga jan:

¡Catama tsëhë me xi tsinchacuntihin rë me, xi chjaharcun rë me, xi cuma jyë hnga me, xi tjin rë me ngahñu!

¡Cuatjin catama me tsëhë me nu cjui nu nduva!

14Hane catsiñuju xcusun xi quicun jan ne, cachja cuitjin:

―‍¡Cuatjin jain!

Hane xuta changá jan ne, caticjaxcun me sehe cafaharcun rë me.