Search form

Apocalipsis 9:1

1Hya xi camá ne, catsijane ángel xi má hñu jan tyjo xi yaha, hane cahvë ngu niñú xi cjanengui tsëhë ngahnga xcun nangui. Hane cafahatsja niñú jan llavi tsëhë ngojo rë nduchin.