Search form

Apocalipsis 9:19

19Jemu tsavi cojo hntsua chu, peru hacuaha tsavi cojo ndetsihin chu. Ndetsihin chu ne, sacuaha chu yë cun ta, tjin rcu. Hane rcu vëhë ne, má sahmi chu dañu cojo.