Search form

Romanos 7

Xcusun xi vicuya naja ley rë cjuavixan

1Ngayujun ni matsejen ne, ha hyun xi hmí rë ley. Vëhë xi ha hyun xi ley ne, vitexa naja jinguyëjë rë xi nechan cjuahñu. 2Sacuaha ngu chjuun xi cavixan na cojo xihin rë na ne, chja ley rë Moisés ta sacuaha xi tjihñu na cojo cha jinguyëjë rë xi tacun cha cjuahñu. Peru sa xi xihin rë na cueya cha ne, na vëhë ne, ha ndaya tjin na tsëhë cjuavixan xi camá na cojo xihin rë na jan. 3Vëhë xi sa xi tacun cuaha xihin rë na, hane na vëhë ne, cjuaha na jingu sa xihin ne, jemu jyë jyë́ rë na. Peru sa xi cueya xihin rë na jan ne, ndaya tjin na tsëhë cjuavixan xi camá na, hacuaha tsajin mé jyë́ rë na sa xi cuixan nga na ngu ndiya cojo jingu sa xihin.

4Cuanitjin nuju ngayun, sacuaha xi caveyun xi cuma rë ley ngatsë rë Jesucristu cojo sa xi cuma ndaya ngayun tsëhë ley, hane cuma tsëhë jingu sa me ngayun. Me vëhë ne, hacui Jesucristu, me xi cavuya cjuahñu. Cuatjin cavuya me cjuahñu cojo sa xi cuma nihña cjuandaja xi meje rë Nina. 5Titjun hya xi cavinechan cojo yojo jyë́ naja ne, ley ne, catsingasca rë cjuatsehen ngajñi rë cjuatacun naja cojo sa xi nihña cjuatsehen. Hane ngatsë rë cjuatsehen xi canihña ne, vëhë xi cuechuntahan cjuaveya. 6Peru quihndë ne, sacuaha xi caveyan xi cuma rë xcusun xi catsihñu naja, sehe ndaya tjin ngayaan tsëhë ley. Cuatjin xi ha quihndë hacuiin tjihñu ngayaan cojo ley changá vëhë ta, tjihñu ngayaan cojo cjua xatsë tsëhë Hasen rë Nina.

Cjuatsehen xi hincha ngajñi yojo naja

7Tsëhë xi quixi cuatjin ne, ¿há cuinújan xi jemu tsehen ley rë Moisés jan? ¡Jéya, hacuiin cuatjin! Peru hveen mé xi hmí rë cjuatsehen hisca xi camachaya ná cjua rë ley jan. Hya ne hveen xi ndajin tjin xi tsimeje xcusun xi tjin rë jingu sa xuta, hveen hisca xi camachaya ná cjua rë ley xi chja cuitjin: “Xicanimiji xcusun xi tjin rë jingu sa xuta.” 8Ngajan xi ngatsë rë xi camachaya ná cjua rë ley jan ne, cjuatsehen ne, catsingasca rë cjuatacun naha, hane casahmi xi ngahan ne, jemu catsimeje xcusun xi tjin rë jingu sa xuta. Suva hya xi cjëë cumachaya ná cjua rë ley ne, hya xi tsajin mé casahmi cjuatsehen cojo ná. 9Titjun xi hveen xi hmí ley ne, sacuaha xi jemu ndajyihi tejña. Peru hya xi camachaya ná tsëhë cjua rë ley jan ne, cavascaya rë cjuatsehen ngajñi rë cjuatacun naha, 10hane sacuaha xi cavéya ngahan. Hane cjua rë ley vëhë ne, cahndë́ rë xi cavisecoo ná xi sacú ná ngu cjuahñu xatsë ne, sacuaha xi catsiquehen ná. 11Cuatjin camá ta, tsëhë xi ngatsë rë xi camachaya ná cjua rë ley jan ne, cjuatsehen ne, cavindacha ná. Hane cojo cjua rë ley jan ne, casacu ná cjuaquixi xi xín cavitejña tsëhë Nina.

12Ngajan xi yëjë ni cjua xi vitexa ley jan ne, hatuxa cjua rë Nina, hatuxa cjuaquixi, hatuxa cjuandaja. 13Xi cuatjin ne, ley xi ndaja jan ne, ¿há cuma xi vëhë catsiquehen ná? ¿Há cuma xi vëhë cavaxëxin ná tsëhë Nina? ¡Jéya, hacuiin cuatjin cama! Cjuatsehen ne, cojo sa xi cumatsejen xi tsehen jain ne, casahmi xa cojo ngu xcusun ndaja cojo sa xi tsiquehen ná. Cuma cuinújan ne, hya xi machaya naja cjua rë ley jan ne, ngajan ma tsejen xi jemu tsehen camahani cjuatsehen.

14Ha hyan ta ley rë Moisés jan ne, tsëhë Nina vë. Peru ngahan xi tsëhë ngasunhndë ngahan ne, sacuaha xi caxteña ngahan xi cuíhndë tsëhë cjuatsehen. 15Hisca vijniircú xcusun xi sahme. Sahmee xcusun xi meje sahme ta sahme xcusun xi chuyiin camahani ná. 16Quihndë xi sahme xcusun xi mijí sahme ne, ha ngajan ma tsejen ta ha hvë ta ley ne, jemu ndaja. 17Peru xi cuatjin ne, hacuiin ngahan xi sahme cuatjin ta cjuatsehen xi hincha ngajñi yojo naha ne, vëhë xi sahmi cuatjin. 18Ha hvë ta sacuaha ngajñi yojo jyë́ naha vi ne, tsajin camahani hincha rë cjuandaja. Jemu meje sahme cjuandaja, peru maji. 19Sahmee cjuandaja xi meje sahme ta tu cjuatsehen xi mijí sahme ne, vëhë sahme. 20Peru quihndë xi sahme xcusun xi mijí sahme ne, ha ngajan ma tsejen ta hacuiin ngahan xi sahme cuatjin ta, cjuatsehen xi hincha ngajñi yojo naha ne, vëhë xi sahmi cuatjin.

21Ngajan xi ngahan ne, hatuxa cuitjin vátju má: hya xi meje sahme ngu cjuandaja ne, hya vutsején ta tjin mé xi sahmi xi ma sahme cjuatsehen. 22Ngahan cojo cjuatacun naha ne, jemu chuya ná ley rë Nina. 23Peru vutsején ta ngajñi yojo jyë́ naha ne, jiya sa ngu ley xi hacjahi. Hane ley xi hacjahi jan ne, sacuaha xi ticjan cojo ley xi jiya ngajñi cjuatacun naha. Hacuaha ley xi hacjahi jan ne, hacui ley rë cjuatsehen xi hincha ngajñi yojo naha. Hane vutsején ta ley jan ne, sacuaha xi titsihñu ná. 24¡Jemu choho camahani má ná ngahan! ¿Yo xi cuaxëtje ná tsëhë yojo jyë́ naha vi ni? ta, ngatsë rë yojo naha vi ne, sacú ná cjuaveya. 25Suá nacuechji rë Nina ngatsë rë Nai naja Jesucristu ta me vëhë cuaxëtje ná me. Ngajan xi ngahan ne, ngu ladu ne, tjihñu cjuatacun naha cojo ley rë Nina, peru ngu ladu nga ne, tjihñu yojo naha cojo ley rë cjuatsehen.