Search form

San Mateo 18

ˀya¹-ni³ xi³ nqui²sa⁴ ti¹tjon² ya⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³

(Mr. 9:33-37; 9:42; Lc. 9:46-48; 17:1-2)

1Coi³ hora-ve⁴ cho⁴ta⁴-le⁴ ji³cho²con³-le⁴ Jesús, qui³tso²: ˀya¹-ni³ xi³ nqui²sa⁴ ti¹tjon² ya⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³. 2Cˀoa⁴ Jesús qui³nchja⁴-le⁴ jnco³ ˀnti¹ti³, qui³si³ca³sen¹jna³ ˀncho²va³sen³-le⁴. 3Qui³tso²: Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, tsa² tsi² cˀoa⁴ntjai²yao³ nca³ coaon⁴³ jo³-ni³ xti³, li²coi³ coan⁴ coi⁴tja¹sˀaon³ ya⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³. 4Cˀoa⁴-sˀin² nca³ to⁴ˀya³-ni³ xi³ na³nqui³ vˀa³sje³ yao³-le⁴ jo³-ni³ je² ˀnti¹ti³-ve⁴, je²-vi⁴ xi³ nqui²sa⁴ ti¹tjon² ya⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³. 5Cˀoa⁴ to⁴ˀya³-ni³ve⁴ xi³ scoe¹tjao² xi³ tˀa³tsˀan⁴ jnco³ ˀnti¹, an³ xi³ cjoe¹tjao²-na³. 6Cˀoa⁴ to⁴ˀya³-ni³ve⁴ xi³ si⁴²ca³jnqui³ je¹ jnco³ xi³ je² ˀnti¹xti³-vi⁴ xi³ ma³cjain¹-le⁴ tˀa³tsˀan⁴, nqui²sa⁴ nta³-le⁴ tsa² jnco³ la⁴jao⁴ xi³ ai¹ xi³ tsˀe⁴ molino sˀe⁴tjen⁴vˀa³nqui³ ya¹sin³, cˀoa⁴ nca³ ya⁴ cha⁴ni²čhjoa³jin³ nta¹chi³con³ jña³ nˀion¹ na⁴nca⁴.

Tjin¹ xi³ si¹ca³jnqui³ je¹

(Mr. 9:43-48)

7Ma⁴xo¹ni³ cho⁴ta⁴son³ˀnte³, nca⁴ tjin¹ xi³ si¹ca³jnqui³ je¹. Ma³chjen¹ nca³ cjoa⁴ˀai¹ xi³ si⁴²ca³jnqui³ je¹ xi¹ncjin¹. To⁴nca³ ma⁴xo¹ni³ je² cho⁴ta⁴ xi³ si¹ca³jnqui³ je¹ xi³jnco³. 8To⁴coi³, tsa² ntsai⁴ a³xo⁴ tsa² ntso⁴coi³ si¹qui³tson¹-li², ti⁴cha¹tˀai³, cˀoa⁴ ti⁴cˀa³tjain⁴. Nqui²sa⁴ nta³ tsa² chi⁴ˀnque¹tˀai³ a³xo⁴ tsa² co³to³ ntsja³ ti³soi³ nca³ coi⁴tja¹sˀain³ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai² cao⁴-ni³ tsa² nca³ jao² ma³ ntso⁴coi³ a³xo⁴ nca³ jao² ntsai⁴, cˀoa⁴ nca³ cˀoa⁴-sˀin² cha⁴ni²jin³-li² lˀi¹ xi³ nca³ntsjai². 9Cˀoa⁴ tsa² je² xcoin³ si¹qui³tson¹-li², chˀa⁴sjai³, cˀoa⁴ ti⁴cˀa³tjain⁴. Nqui²sa⁴ nta³ tsa² cˀoa⁴-sˀin² coi⁴tja¹sˀain³ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai² cao⁴ to⁴jnco³ xcoin³ cao⁴-ni³ tsa² nca³ jao² ma³ xcoin³, cˀoa⁴ nca³ cˀoa⁴-sˀin² cha⁴ni²jin³-li² ya⁴ ˀnte³ jña³ nca³ ti¹ti² lˀi¹.

Xi³ tˀa³tsˀe⁴ va³rre² xi³ qui³cha³

(Lc. 15:3-7)

10Cho¹tsaon³ nca³ li²coi³ chˀa²sje³nquio³ jnco³ ˀnti¹xti³-vi⁴. Cˀoa⁴xin³-no³ nca³ je² a²ncje⁴-le⁴ ˀnti¹xti³-vi⁴, ya⁴ ncˀa³jmi³ ve³ntsjai² ncjain¹ Nˀai³-na⁴ xi³ ti¹jna³ ncˀa³jmi³. 11Je² ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴ ja³ˀai³ nca³ cˀoa⁴sje³ntjai² je² xi³ qui³cha³. 12Jo¹ vi³xon¹³. Tsa² jnco³ cho⁴ta⁴ tjin¹-le⁴ jnco³ ciento va³rre², cˀoa⁴ tsa² qui³cha³ jnco³ va³rre², a³ tsi² tsa² si⁴²ca³tio¹ je² xi³ ño³ can³ cao⁴-ni³ čhja³ˀaon²ño³, nca³ coai⁴ ya⁴jin³jña¹ nca³ coai⁴ ca¹sjai³ je² xi³ ca²cha³. 13Tsa² coan⁴sjai³-le⁴, xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, nqui²-sa⁴ ma³tsjoa³-le⁴ xi³ tˀa³tsˀe⁴ xi³ jnco³ xi³ qui³cha³ cao⁴-ni³ tsa² xi³ tˀa³tsˀe⁴ je² xi³ ño³ can³ cao⁴-ni³ čhja³ˀaon²ño³ xi³ tsi² tsa² qui³cha³. 14Cˀoa⁴²-sˀin² li²coi³ me³-le⁴ Nˀai³-no³ xi³ ti¹jna³ ya⁴ ncˀa³jmi³ nca³ cha⁴ jnco³ xi³ je² ˀnti¹xti³-vi⁴.

Jo³-sˀin² ni²cha³tˀa³-lai⁴ ntsˀai³

(Lc. 17:3-4)

15Cˀoa⁴ tsa² ntsˀai³ coa⁴jnqui³ je¹ xi³ tˀa³tsi⁴, tˀin³chon¹-lai⁴, cˀoa⁴ ti⁴qui²xi⁴ya³-lai⁴ nca³ to⁴ji³ nca³ to⁴je² to⁴jnco³. Tsa² cjoi⁴nčhˀoe¹-li², je³qui³ni²qui³njain³ ntsˀai³. 16To⁴nca³ tsa² tsi² cjoi⁴nčhˀoe¹-li², ca²tji³cao⁴-li² tsa² jnco³ tsa² jao², jme¹-ni³ nca³ si⁴²qui²xi⁴ya³nta³-ni³ nca³yi³je³ en¹-le⁴, tsa² jao², cˀoa⁴ tsa² jan² testigo. 17Tsa² tsi² cjoi⁴nčhˀoe¹-le⁴ je² xi³ coai⁴cao⁴-li², cˀoa⁴tˀin²-lai⁴ nca³tsˀi³ xi³ ya⁴ yo⁴nco⁴, cˀoa⁴ tsa² tsi² cjoi⁴nčhˀoe¹-le⁴ je² nca³tsˀi³-ve⁴, to⁴cˀoa⁴-sˀin² jcha⁴ta³coin²³ jo³-ni³ jnco³ cho⁴ta⁴ xi³ xin² ˀnte³ a³xo⁴ cho⁴ta⁴ xi³ vˀe¹ña³ taon⁴va³sen³. 18Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, nca³yi³je³ cjoa⁴ xi³ tsi² tsa² coi³ cˀoai⁴ˀnte³-lao⁴³ i⁴ son³ˀnte³-vi⁴, cˀoa⁴-ti⁴ li²coi³ cˀoai⁴ˀnte³-le⁴ ya⁴ ncˀa³jmi³. Nca³yi³je³ cjoa⁴ xi³ cˀoai⁴ˀnte³-lao⁴³ i⁴ son³ˀnte³-vi⁴, cˀoa⁴-ti⁴ cˀoai⁴ˀnte³-le⁴ ya⁴ ncˀa³-jmi³. 19Nqui²jnco³ cˀa² cˀoa⁴xin³-no³, tsa² jao² xi³ nca³ jon²-vi⁴ xi³ i⁴ son³ˀnte³-vi⁴ cˀoa⁴-sˀin² nta³ cˀoe¹jnco³-ta³con²³ tˀa³tsˀe⁴ to⁴jme³ cjoa⁴-ni³ xi³ si⁴jao¹³, cˀoa⁴-sˀin² sˀe⁴-no³ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ Nˀai³-na⁴ xi³ ti¹jna³ ya⁴ ncˀa³jmi³. 20Ya⁴ jña³ nca³ to⁴jnco³ tjio¹ jao² a³xo⁴ jan² xi³ tsˀan⁴ cho⁴ta⁴, ya⁴² ti²jna⁴jin³ va³sen³-le⁴ nca³ je². 21Cˀia⁴ Pedro ji³cho²con³-le⁴ Jesús, qui³tso²: Señor, jo¹ tjin¹ cˀa³ si³cha³tˀa³-le⁴ ntsˀe³ xi³ coa³jnqui³ je¹ xi³ tˀa³tsˀan⁴. A³ sa³ˀnta³ ña³to³ cˀa³. 22Jesús tso²-le⁴: A³li²coi³ cˀoa⁴xin³-le²³ tsa² sa³ˀnta³ ña³to³ cˀa³, to⁴nca³ to⁴sa³ sa³ˀnta³ ña³to³ cˀa³ jan²can³ cao⁴ te³.

Xi³ tˀa³tsˀe⁴ cho⁴ˀnta³ xi³ li²coi³ qui³si³cha³tˀa³-le⁴ cho⁴ˀnta³xi¹ncjin¹

23To⁴coi³ je² cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ ncˀa³jmi³ ma³nco¹son² jnco³ cho⁴ta⁴ti¹tjon² xi³ coan³me³-le⁴ nca³ tsa³cˀe¹xqui⁴cao⁴ cho⁴ˀnta³-le⁴. 24Cˀia⁴ nca³ tsa³cˀe¹tsˀia⁴cao⁴ nca³ tsa³cˀe¹xqui⁴, ja³ˀai³ cha³ni²tˀa³-le⁴ jnco³ xi³ qui³tjen⁴-le⁴ te³ jmi³ xi³ tsˀe⁴ cho⁴ta⁴ti¹tjon²-ve⁴. 25Je²-vi⁴ li²coi³ coan³ tsa³cˀe¹chji¹-le⁴. Nai³-le⁴ tsa³cˀe¹ne² nca³ sa⁴te¹na³ cao⁴ chjon⁴²-le⁴, cao⁴ ˀnti¹xti³-le⁴, cao⁴ nca³yi³je³ xi³ tjin¹-le⁴, cˀoa⁴-sˀin² coan⁴chji¹-ni³le⁴ nai³-le⁴. 26Cˀia⁴ je² cho⁴ˀnta³-ve⁴ tsa³ca³sen²xco¹nchˀin³tˀa³-le⁴ nai³-le⁴ qui³tso²-le⁴: Señor, ca²ta³sˀe³-li² cjoa⁴je³ta³con² xi³ tˀa³tsˀan⁴. An³ cˀoe³chji¹³-le²³ nca³yi³je³. 27Je² nai³-le⁴ coan³ma⁴que³ cho⁴ˀnta³-ve⁴, qui³si³cˀe¹jna³ntai¹, cˀoa⁴ qui³si³cha³tˀa³-le⁴ nca³yi³je³ xi³ qui³tjen⁴-le⁴. 28Cˀia⁴ nca³ ji³tjo³ je² cho⁴ˀnta³-ve⁴, qui³sa³te³cjao³ jnco³ xi³ cho⁴ˀnta³xi¹ncjin¹ xi³ qui³tjen⁴-le⁴ jnco³ ciento vi²xo⁴ xi³ tsˀe⁴. Qui³tsoa³ nca³ je², jo³ qui³si³xi²jnto³, qui³tso²: Tˀe²chji¹-nai¹³ je² xi³ qui³tjen⁴-li². 29Cˀia⁴ je² cho⁴ˀnta³xi¹ncjin¹ qui³sca³nqui³ ntso⁴co⁴, tsa³cˀe¹tsˀoa³-le⁴: Ca²ta³sˀe³-li² cjoa⁴je³ta³con² xi³ tˀa³tsˀan⁴. An³ cˀoe³chji¹-le²³ nca³yi³je³. 30To⁴nca³ je² coan³cai³-le⁴. To⁴nca³ qui³ qui³sca³ni¹ nto⁴ya¹ sa³ˀnta³ nca³ cˀoe⁴²chji¹-le⁴ je² xi³ qui³tjen⁴-le⁴. 31Cˀia⁴ nca³ tsa³ve³ xi³cˀa³ cho⁴ˀnta³xi¹ncjin¹ je² cjoa⁴ xi³ coan³, nˀion¹ coan³va³-le⁴. Ja³ˀai³ tsa³cˀe¹-le⁴ na⁴jmi¹ nai³-le⁴ nca³yi³je³ je² cjoa⁴ xi³ coan³. 32Cˀia⁴ nai³-le⁴ qui³nchja⁴-le⁴ je² cho⁴ˀnta³-ve⁴, qui³tso²-le⁴: Ji³ cho⁴ˀnta³ xi³ tsˀain⁴. Nca³yi³je³ xi³ qui³tjen⁴-li², an³ qui³si³cha³tˀa³-le²³ nca³ tsa³cˀe²tsˀoa³-nai¹³. 33A³ tsi² cˀoa⁴-ti⁴ ma³chjen¹ nca³ coan³ma⁴chai³ cho⁴ˀnta³xi²nqui⁴, jo³-sˀin² nca³ an³ coan³ma⁴que³-le²³. 34Cˀia⁴ nai³-le⁴ coan³jti³-le⁴, qui³tsjoa³tˀa³-le⁴ cho⁴ta⁴ xi³ nˀion¹ tsjoa¹ cjoa⁴ñˀain³, sa³ˀnta³ nca³ tsa³cˀe¹chji¹ nca³yi³je³ xi³ qui³tjen⁴-le⁴. 35Cˀoa⁴-ti⁴ si⁴²cao⁴-no³ Nˀai³-na⁴ xi³ ti¹jna³ ncˀa³jmi³, tsa² tsi² si⁴cha³tˀa³-lao⁴³ cao⁴ ni⁴ma⁴-no³ nca³ jnco¹jnco¹ ntsˀao³.