Search form

San Mateo 6

Jesús va³co¹ya³ nca³ li² nqui³xcon⁴-jin² cho⁴ta⁴ cˀoa⁴nˀian² cjoa⁴nta³-na¹

1Ti⁴coi²ntao⁴³ nca³ je² cjoa⁴qui²xi⁴-no³ a³li² cˀia⁴-jin² nˀiaon²³ nqui³xcon⁴ cho⁴ta⁴, jme¹-ni³ nca³ scoe⁴-si¹ni³ xi³ cjoa⁴qui²xi⁴-no³. Tsa² cˀoa⁴sˀiaon⁴³, li²coi³ tsjoa¹-no³ chji¹-no³ je² Nˀai³-no³ xi³ ti¹jna³ ncˀa³jmi³. 2Cˀia⁴ nca³ cˀoai⁴cjoa⁴tjao²-lai⁴ limosna, a³li² čhjao³-jin² ni²cja³ne³ ti¹tjon²-lai⁴ yao³-li⁴, jo³ sˀin¹ cho⁴ta⁴ xi³ jao² ncjain¹ ya⁴ ni³ˀya³ xi³ sinagoga ˀmi², cˀoa⁴ ya⁴jin³ nti⁴tsin⁴, jme¹-ni³ nca³ cho⁴ta⁴ cˀoa⁴sje³je³ya³-si¹ni³. Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, nca³ je³tjin¹-le⁴ chji¹-le⁴. 3Cˀia⁴ nca³ ji³ vˀai²³ limosna, ntsai⁴ nca³scon¹ li² je²-jin² ve³ jme³ xi³ sˀin¹ ntsai⁴ nca³qui²xi⁴, 4jme¹-ni³ nca³ je² limosna-li⁴ cˀoai⁴ˀma³-si¹ni³. Cˀoa⁴ Nˀai³-li⁴ xi³ ve³ xi³ tji¹ˀma³, je² xi³ tsjoa¹son²tsen³-li² chji¹-li⁴.

Jo³ tso² Jesús xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴vˀe²tsˀoa³

(Lc. 11:2-4)

5Cˀia⁴ nca³ vˀe²tsˀoai³, a³li² cˀoa⁴-jin² nˀiain²³ jo³ sˀin¹ xi³ jao² ncjain¹, nca⁴ je² xi³ ma³tsjoa³que³ xi³ vˀe²tsˀoa³ ˀmi² ya⁴ ni³ˀya³ sinagoga, cˀoa⁴ ya⁴ cro²-le⁴ calle, jme¹-ni³ nca³ cˀoa⁴-sˀin² scoe⁴-si¹ni³ cho⁴ta⁴. Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, nca³ je³tjin¹-le⁴ chji¹-le⁴. 6To⁴nca³ ji³, cˀia⁴ nca³ vˀe²tsˀoai³ ti⁴tja¹sˀain³ tˀa³xin², cˀoa⁴ tˀe²chjoai²³ xo⁴ntjoa⁴-li⁴, tˀe²tsˀoa³-lai⁴ Nˀai³-li⁴ xi³ ti¹jna³ˀma³, cˀoa⁴² Nˀai³-li⁴ xi³ ve³ xi³ tji¹ˀma³, je² xi³ tsjoa¹son²tsen³-li² chji¹-li⁴. 7Cˀoa⁴ cˀia⁴ nca³ vˀe²tsˀoai³, a³li² ti⁴coi³-jin²ni³ en¹ ni²chjain²³, jo³-sˀin² cho⁴ta⁴ xi³ li² judío-jin², xi³ si¹cja³ˀai³tsjen³ nca³ to⁴coi³ nca³ tse³ nchja⁴, nca³ coi³ xi³ coi⁴no¹ˀya³-ni³le⁴. 8A³li² cˀoa⁴-jin² nˀiaon²³ jo³ sˀin¹ nca³ je², nca⁴ je² Nˀai³-no³ ve³ nca³yi³je³ xi³ ma³chjen¹-no³, to⁴nqui³-ni³ nca³ ni²jao¹³. 9Jon² cˀoi⁴-sˀin² tˀe²tsˀoao³: Nˀai³-na⁴jin⁴ xi³ ti³jnai³ ncˀa³jmi³, ca²ta³ˀya³xcon¹ jan³ˀain¹-li⁴. 10Ca²tji³nčhoa¹ cjoa⁴te¹xo³ma³-li⁴. Cˀoa⁴ca²ta³sˀin¹ jo³-sˀin² nca³ me³-li², jo³-ni³ ya⁴ ncˀa³jmi³ cˀoa⁴-ti⁴sˀin² i⁴ son³ˀnte³. 11Tˀai²-na³jin⁴ nio⁴xti²la⁴ xi³ ni⁴čhjin³ nca³ nchaon³ ma³chjen¹-na³jin⁴. 12Ti⁴cha³tˀa³-na³jin⁴ jme³ xi³ tjen⁴-na³jin⁴, jo³-sˀin² nca³ cˀoa⁴-ti⁴ jin⁴-jin⁴ ni²cha³tˀa³-lai⁴jin⁴ je² xi³ qui³tjen⁴-le⁴ tsain⁴-jin⁴. 13Cˀoa⁴ a³li² cha⁴ni²tˀa³-jin²na³jin⁴ xi³ chˀao³ si¹cao⁴-na³jin⁴, to⁴nca³ chˀa⁴sje³ntjai²-na³jin⁴ xi³ cjoa⁴tsˀen⁴. Nca⁴ tsi⁴ ni¹ cjoa⁴te¹xo³ma³, cao⁴ nca³nˀion¹, cao⁴ cjoa⁴je³ya³ nca³ntsjai² ni⁴čhjin³. Cˀoa⁴ ca²ta³ma³. 14Cˀia⁴ tsa² jon² si⁴cha³tˀa³-lao⁴³ je¹-le⁴ cho⁴ta⁴, je² Nˀai³-no³ xi³ ti¹jna³ ncˀa³jmi³ cˀoa⁴-ti⁴sˀin² si⁴²cha³tˀa³-no³. 15To⁴nca³ tsa² tsi² si⁴cha³tˀa³-lao⁴³ cho⁴ta⁴ je¹-le⁴, cˀoa⁴-ti⁴ je² Nˀai³-no³ li²coi³ si⁴²cha³tˀa³-no³ je¹-no³.

Jo³ tso² Jesús xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴vi³jna³nchjan³

16Cˀia⁴ nca³ vi³yo³nchjaon³, a³li² cˀoa⁴-jin² nˀiaon²³ jo³ sˀin¹ xi³ jao² ncjain¹ nca³ va³-le⁴ ncjain¹. Je² si¹cˀa³ntjai²ya³ ncjain¹, nca³ me³-le⁴ nca³ cˀoa⁴coan⁴ cjoan³ jo³-sˀin² cho⁴ta⁴ xi³ tsi² tsa² cjen². Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, nca³ je³tjin¹-le⁴ chji¹-le⁴. 17To⁴nca³ ji³, cˀia⁴ nca³ vi³jna³nchjain³, tˀe²jin³ si²ti⁴ ntsja⁴jcoi³, cˀoa⁴ cho¹ncjain⁴, 18jme¹-ni³ nca³ tsi² scoe⁴-si¹ni³li² cho⁴ta⁴, tsa² ti³jna³nchjain³, to⁴je² Nˀai³-li⁴ xi³ ti¹jna³ˀma³ xi³ scoe⁴-li², cˀoa⁴ je² Nˀai³-li⁴ xi³ ve³ xi³ tji¹ˀma³, je² xi³ tsjoa¹son²tsen³-li² chji¹-li⁴.

Chjoe¹xcoa¹ cjoa⁴nchi⁴na¹ ya⁴ ncˀa³jmi³

(Lc. 12:32-34)

19A³li² cjoa⁴nchi⁴na¹-jin² vˀe²xco¹³ i⁴ son³ˀnte³-vi⁴, jña³ nca³ cho⁴qui³xo³, cˀoa⁴ cao⁴ ntsjao¹ si¹qui³tson¹, cˀoa⁴ jña³ nca³ che¹ va³cja¹nqui³, cˀoa⁴ si¹che¹. 20To⁴nca³ chjoe¹xco¹ cjoa⁴nchi⁴na¹ ya⁴ ncˀa³jmi³, jña³ nca³ tsi² cho⁴qui³xo³, cˀoa⁴ cao⁴ ntsjao¹ xi³ si¹qui³tson¹, jña³ nca³ tsi² che¹-jin² xi³ va³cja¹nqui³, ni⁴ si¹che¹-jin². 21Nca⁴ ya⁴ jña³ nca³ ti¹jna³ cjoa⁴nchi⁴na¹-li⁴, cˀoa⁴²-ti⁴ ya⁴ cˀoe¹jna³ ni⁴ma⁴-li⁴.

Je² xcoan³² lˀi¹-le⁴ yao³-na¹

(Lc. 11:33-36)

22Je² xcoan³² lˀi¹-le⁴ yao³-na¹ ni¹. Tsa² je² xcoin³ ña³qui³ nta³, cˀoa⁴²-ti⁴ i³sen³ coan⁴-le⁴ nca³yi³je³ yao³-li⁴. 23To⁴nca³ tsa² xcoin³ xi³ chˀao³ cjoan³, njion² chon³-le⁴ nca³yi³je³ yao³-li⁴. Cˀoa⁴-sˀin² tsa² je² lˀi¹ xi³ ti¹jna³jin³ ni⁴ma⁴-li⁴, to⁴cjoa⁴njion² ni¹, jo¹ to⁴tse³ cjoa⁴njion²-ni³.

Xi³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹ cao⁴ cjoa⁴nchi⁴na¹

(Lc. 16:13)

24Ni⁴ˀya³-jin² xi³ jao² nai³-le⁴ ma³ si¹xa¹-le⁴. Cˀoa⁴ jti³que³ coan⁴ jnco³, cˀoa⁴ xi³jnco³ tsjoa³que³, cˀoa⁴ coai⁴tˀa³-le⁴ jnco³ cˀoa⁴ xi³jnco³ chˀao³ scoe⁴con³. A³li²coi³ coan⁴ ni²xa¹-lao⁴³ nca³ jao², Ni³na¹ cao⁴ cjoa⁴nchi⁴na¹.

A³li² vˀe²xcon¹-jin²-le⁴² yao³-na¹ xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³-na¹

(Lc. 12:22-31)

25Cˀoa⁴xin³-no³: A³li² vˀe²xcon¹-jin²lao⁴³ yao³-no³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³-no³, jme³ xi³ chi⁴nao⁴³, jme³ xi³ sˀio⁴³, ni⁴ xi³ tˀa³tsˀe⁴ yao³-no³, jme³ xi³ chˀa²cjao¹³. A³ tsi² nqui²sa⁴ chji¹-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³-no³ cao⁴-ni³ tsa² xi³ chi⁴nao⁴³, cˀoa⁴ je² yao³-no³ cao⁴-ni³ tsa² je² xi³ chˀa²cjao¹³. 26Cho¹tsen³-lao⁴³ ni⁴se³ xi³ fi²tjen⁴ jin³sen¹, ni⁴vˀe¹ntje²-jin² jno⁴, ni⁴vˀe¹xco¹-jin², ni⁴vi³ncha³-jin² ya⁴ ni³ncˀa³. Cˀoa⁴ je² Nˀai³-no³ xi³ ti¹jna³ ncˀa³jmi³, tsjoa¹-le⁴ xi³ cji³ne³. Cˀoa⁴ jon² nqui²sa⁴-sa³ chji¹-no³ cao⁴-ni³ tsa² je². 27ˀya¹-ni³ xi³ jon²-vi⁴ xi³ coan⁴-le⁴ si⁴²ncˀa³-sa³ yao³-le⁴ jnco³ nta³, nta³ tsa² vˀe²xcon¹-lao⁴³ yao³-no³. 28Xi³ chˀa²cjao¹³, a¹-ni³ vˀe²xcon¹-ni³lao⁴³ yao³-no³. Cho¹tsen³-lao⁴³ na³xo¹jña¹, jo³-sˀin² ma³jcha¹. A³li²coi³ si¹xa¹, ni⁴va¹ˀa³-jin². 29To⁴nca³ an³ xin³-no³, nta³ tsa² Salomón, cao⁴ nca³yi³je³ cjoa⁴je³ya³-le⁴, li²coi³ tsa³cˀa³cja¹-ni³ na³jño³ xi³ cˀoa⁴cjoan³ jo³ cjoan³ na³xo¹-ve⁴. 30Cˀoa⁴ tsa² Ni³na¹ cˀoa⁴-sˀin² si¹cˀa³cja¹ je² xca⁴jña¹ xi³ tjio¹ ntˀai⁴-vi⁴, cˀoa⁴ nchaon³-li⁴ sˀe⁴tsao³ya³ nca⁴ja¹ˀnti¹, a³ tsi² si⁴²cˀa³cja¹-no³ jon², cho⁴ta⁴ xi³ to⁴choa³ ma³cjain¹-no³. 31A³li² vˀe²xcon¹-jin²lao⁴³ yao³-no³, tso²cˀoa⁴, nca³ coi⁴xon¹³: Jme¹ xi³ chi⁴ne⁴², cˀoa⁴ jme¹ xi³ sˀioa⁴², a³xo⁴ jme¹ xi³ chˀa²cja¹. 32Nca⁴ je² cho⁴ta⁴ xi³ li² judío-jin² xi³ va¹sjai³ je² cjoa⁴ xo⁴tjin¹-vi⁴. Je² Nˀai³-no³ xi³ ti¹jna³ ncˀa³jmi³ ve³ nca³ ma³chjen¹-no³ nca³yi³je³ cjoa⁴ je²-vi⁴. 33To⁴nca³ ti¹tjon² ti⁴jnchi¹sjao³ je² cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹, cao⁴ cjoa⁴qui²xi⁴-le⁴, cˀoa⁴ nca³yi³je³ cjoa⁴ je²-vi⁴ cˀoa⁴-sˀin² cˀoai⁴son²-no³. 34Cˀoa⁴-sˀin² a³li² vˀe²xcon¹-jin²lao⁴³ yao³-no³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ nchaon³, nca⁴ nchaon³-li⁴ sˀe⁴-no³ cjoa⁴ xi³ cˀoe¹xcon¹-ni³lao⁴³ yao³-no³. Ca²ta³ma³-ni³le⁴ jnco¹jnco¹ ni⁴čhjin³ cjoa⁴ñˀain³-le⁴.