Search form

Nengeulaula 16:37

37Ne zutun, wazà dewata ni Pablo ne migkag̵i sikandin diyà te menge pulis te, “Kenà egkehimu su ed-inged key he zizalem te velaud te inged he Ruma ne nesupak dan is belaud te menge Rumanu su wazè key zan imbistigaha ne wazè key mekesupak te velaud, ne impevug̵el key zan diyà te etuvangan te langun he menge etew ne mibpirisu key zan. Ne g̵untaan id-eles-eles key keniyu ibpaawa! Kenà egkehimu su kinahanglan he iyan ebpaawà kenami sikan is menge egalen niw he upisyal he Rumanu.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index