Search form

Nengeulaula 2:17

17‘Migkag̵i is Megbevayà te,

“Keuzemà te ketepusan he timpu, sikiyu is tivuuk he menusiyà,

ibpelumun ku keniyu is Wag̵as he Mulin-ulin.

Ne zutun ebpeneuven is menge anak niw he maama

wey is anak niw he vahi ne ibpesavut dan te menge etew is lalag ku.

Duen menge menguhed he ebpuwasan ku is id-ehè dan

wey zan maahà is kenà egkeahà te zuma.

Ne zuen menge meg̵urang

he edhimuwen ku he menge meneneg̵einep.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index