Search form

Nengeulaula 27

Is Kedhendiyà ni Pablo te Ruma

1Ne hein neisip dan he ibpeuntud key en te barku su ibpeuwit key ziyà te Italya, impalad dan si Pablo wey is duma pa he pirisu ziyà te ki Julio. Si Julio, serhintu sikandin te kumpeniya te sundaru he egngezanan te Kumpeniya te Lavew he Hadì. 2Ne ziyà te Sisarya zuen barku he tig-Edremityu he edhendiyà te menge inged diyà te prubinsya he Asya. Ne mid-untud key ne migenat key. Is duma zey, ne iyan si Eristarku he tigTiselunika ziyà te prubinsya he Mesidunya. 3Ne hein nepawà, nekezunggù key ziyà te Sidun, ne si Julio, midtulengezan din si Pablo su midtug̵utan din he mekepenumbaley sikandin diyà te menge emig̵u zin dutun wey zan meveg̵ayi te egkinehenglanen din. 4Ne mid-awè key ziyà, ne g̵eina te kenè dey egkehimu te edsinug̵ung is bendes te keramag, diyè key mebayà te zivaluy te pulu he Sipru he egkeelangan haazà is keramag. 5Ne hein nekerapas key en te zag̵at he ziyà te uvey te menge prubinsya he Silisya wey Pempilya, midunggù key ziyà te inged he Mira he ziyà te prubinsya he Lisya. 6Ne zutun, nekeahà is serhintu te sevaha he barku he tig-Elihendriya he edhendiyà te tanà he Italya ne impeuntud key zin.

7Ne utew menaney haazà is hipanew zey ne nepipira he andew zutun ne human key mekelavey te inged he Nidu asal nereg̵enan key. Ne g̵eina te kemulu zey pa egkesinug̵ung is bendes te keramag, midhalin key te ibayà ne ziyè key mebayà te zivaluy te pulu he Krita he egkeelangan haazà is keramag, ne midlevayan dey is beyvey he egngezanan te Salmun. 8Ne wazè key mebpekeziyù te veyvey ne utew mereg̵en is hipanew zey. Ne hein neug̵et nekezunggù key ziyà te egngezanan te Memeupiya he Dungguan he uvey te inged he Lasya.

9Ne g̵eina te utew en neug̵et is hipanew zey, nesepenan key te mezaat he timpu te kedlayag su tipenguzan; ne piligru en haazà is hipanew te barku. Umba midsembag̵an sikandan ni Pablo te, 10“Henduen be te zuen egkehitavù kenitew ke edlaus kiw. Egkezeetan heini is barku wey is karga ne zuen daan ebpatey kenitew.” 11Iyan, is serhintu zutun, wazè din pemineg̵a haazà is sambag ni Pablo su midsarig te lalag te kepitan wey lalag te teg̵ig̵aked dutun te barku. 12Ne is dungguan dutun, kenà meupiya he edsevukan te barku emun tipenguzan. Umba, iyan egkesuatan te kezekelan te menge zuma zey is edlaus key en wey key mekeuma ziyà te Pinisi ke egkehimu. Su is Pinisi, dungguan diyà te pulu he Krita he neelangan is keramag ne zutun is meupiya he edsevukan te barku taman te egketapus haazà is tipenguzan.

Is Bagyu Ziyà te Zag̵at

13Ne zutun ebpuun en ebpengeramag, asal kenà mevendes he ziyà ebpuun te zapit te Libya. Ne kunaan dan ke iyan edtuman is neisip dan, umba midtines dan is perivatu zutun te barku ne migenat key. Ne wazè key mebpekeziyù te veyvey te pulu he Krita. 14Ne te wazè pa utew meug̵et dutun, mibegyuwan key. Nekeuma is utew mevendes he keramag he egngezanan te Ebagat. Diyà ebpuun haazà is keramag te zapit te tanà. 15Ne nesug̵at is barku. Ne g̵eina te kenè en ebpekeetuvang is barku zutun te keramag, mibpesagdan dey en ke hendei ed-uwita is barku te keramag. 16Ne hein diyè key en te uvey te pulu he Kewda, malù key neelangi te keramag. Ne zutun te utew key nereg̵eni, neteg̵el zey mekuwa is avang he eguyuzen te barku. 17Mibitbit dan ne in-untud dan. Ne zutun mibagkes dan haazà is barku te menge pisì su wey kenà mewag̵ey. Ne g̵eina te egkehandek dan su kela ke mewag̵ey is barku ke mekesukung te memevavew he tanà he uvey zutun te veyvey te tanà he Libya, ne in-awè dan is layag ne mibpesagdan dan is barku ke hendei ed-uwita te keramag. 18Ne g̵eina te kemulu pa is bagyu zutun te mid-ilis he andew, impuun dan impenimbag is menge karga zutun te barku su wey kenà melened. 19Ne te mid-ilis pa zutun he andew minsan is menge himan wey menge g̵elemiten te menge terebahanti zutun te barku, impenimbag dan en elin. 20Ne seled te mezakel he andew wazà mebpaahà kenami is andew wey menge vituen ne wazè pa med-engked haazà is bagyu he utew mezesen. Ne zutun wazè dey en isipa he egkelibri key pa.

21Ne zutun, neug̵et he wazè dey nekaan ne midhitindeg si Pablo ne migkag̵i te, “Menge zuma ku, angin ke mibpemineg kew te sambag ku he kenè kiw ed-awà diyà te pulu he Krita, su kenè tew g̵eina egkeseg̵azan heini is hitavù kenitew. 22Ne edhengyuan ku sikiyu g̵untaan he kenè kew mahandek su wazà minsan sevaha kenitew he egkepatey, iyan dà egkezeetan heini is barku. 23Geina te mezukilem, is Megbevayà he iyan ed-ezapen ku, mibpaahà kedì is belinsug̵uen din, 24ne ke sikandin te, ‘He Pablo, kenè ka mahandek. Kinahanglan he ziyè ka mekeetuvang te lavew he hadì diyà te Ruma. Ne is Megbevayà, tenged te g̵ag̵ew zin kenikew, intug̵ut din daan he wazà minsan sevaha kayi te menge zuma niw he egkepatey.’ 25Umba,” ke si Pablo, “kenè kiw egkehandek, su ebpekesarig a te Megbevayà he sumalà is impesavut din kediey, iyan egkehitavù kenitew. 26Iyan dà is idampil kiw ziyà te sengepupulu.”

27Ne zutun te ikesepulù en wey heepat he kezukileman te ked-uuwita kenami te vagyu, diyè key en te zag̵at he egngezanan te Miditiranyu. Ne hein metaneb en is kezukileman, is menge etew he ed-uwit te barku, neisip dan he kela ke zuen en tanà diyà te uvey zey. 28Ne tenged dutun mid-ulug dan is sevaha he perivatu ne netuenan dan he menge keluwaan dà he repa is kezalem te wahig. Ne netegteg̵aad maan dutun mid-umanan dan ne menge sepulù wey lelima zà he repa is kezalem din. 29Ne zutun nahandek dan su kela ke mekesukung haazà is barku te menge vatu, umba, inhiket dan is heepat he perivatu ziyà te huziyan he zulung dutun te barku. Ne egkesuatan dan pezem he mepawè en haazà. 30Ne is menge terebahanti zutun te barku, ed-ewaan key zan pezem te ebpemelag̵uy puun dutun te barku. Impenaug dan is avang ne mid-ekalan key zan he egkag̵i zan he ebperivetuwan dan haazà is dulung he edhuna. 31Iyan, migkag̵i zutun si Pablo ziyà te serhintu wey menge sundaru zin te, “Emun ed-ewaan kew te menge terebahanti kayi, kenè kew en egkelibri.” 32Ne zutun, migetas te menge sundaru haazà is menge pisì he inhiket dutun te avang wey maanud haazà is avang.

33Ne hein meg̵aan en egkepawà, midhengyuan ni Pablo sikandan is langun he megkaan dan. Ke sikandin te, “Sepulù en wey heepat he andew is kebpekeantus tew te kegkehandek ne wazà meselezi is getek tew te minsan hengkey. 34Edhengyuan ku sikiyu he megkaan kew su wey kew meteg̵ui te zesen su wey kew melibri kayi. Su wazà minsan sevaha keniyu he kenà egkelibri kayi te egkeulaula tew.” 35Ne te nekag̵i ni Pablo haazà, migkuwa te supas ne mibpeselematan din te Megbevayà ne mibpenevìtevì din ne migkaan din. 36Ne zutun naawà is kegkeseeng dey ne langun te sikami, migkaan key zaan. 37Ne is kezakel zey te menge etew zutun te barku ne zezuwa key he g̵atus wey kepituwan wey heenem. 38Ne hein nengehantey key en pudu, intimbag dan diyà te zag̵at is karga zutun te barku he veg̵as te trigu su wey mebmahagkap haazà is barku.

Is Kegkezeeti Zuen te Barku

39Ne hein nepawà dutun, haazà is tanà he neuvayan dey, wazà mekilala te menge terebahanti zutun te barku. Neehè dan is nekesuyuk he zag̵at ne zuen dutun beyvey he pantad. Ne neisip dan dutun he ke egkehimu, meupiya ke igkepezunggù dan haazà is barku. 40Ne zutun migetas dan is menge pisì he inhiket dutun te menge perivatu su wey metag̵ak is menge perivatu, ne mibpenhekad dan is menge vagkes dutun te menge vegsey he idtandang dutun te barku su egemiten dan. Intaud dan is layag he ziyà te egkehuna he zulung su wey meuwit te keramag is barku pehendutun te tanà. Ne zutun migenat is barku. 41Ne nekesukung haazà is barku te mevavew he tanà ne mid-enget. Is egkehuna he zulung kenè en egkewaleng, iyan, is huziyan he zulung egkerupet en te kezesen te zezekelà he menge vag̵el.

42Ne neisip te menge sundaru he ebpenhimetayan dan is menge pirisu su wey kenè dan mekeg̵aun dutun te veyvey ne kenè dan egkepeleg̵uyan haazà is menge sundaru. 43Iyan, is serhintu, kenè din egkesuatan he mehimetayi si Pablo ne wazè din itug̵ut he mehimetayi sikandan. Insug̵ù din he med-agbur is metau he ed-emparas wey mekeg̵aun, 44ne is kenà metau he ed-emparas, megeg̵entungan te menge tabla wey te nengerupet he pengawid te barku ne medsunud dan. Ne mid-ulaula zey haazà. Ne sikami is langun, nekeg̵aun he wazà nekeizan kenami.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index