Search form

Juan 10

Is Ebantey te Menge Kerehidu

1Ne impenurù ni Jesus is sempità, ke sikandin te, “Utew venar is egkeg̵iyen ku he ke zuen etew he edseled te tudil te menge kerehidu ne kenà diyà ebayà te g̵emawan su ziyà ebayà te selakew en he ibayà, ne haazà he etew, tekawen wey tulisan. 2Ne is etew he ziyà ebayà te g̵emawan, iyan sikan is ed-elima te kerehidu. 3Emun edseled sikandin, ebpuwasan te ebantey zutun te g̵emawan. Ne is menge kerehidu zin he ziyà te seled, egkekilala zan is lag̵eng din ne ed-umawen din sikandan pinaag̵i te menge ngazan dan, ne ibpeg̵uwè din sikandan. 4Ne emun ibpeg̵awas en te ed-elima is kandin he menge kerehidu, iyan sikandin edhuna ne edsunud dan kandin su neleyaman dan is lag̵eng din. 5Kenè dan edsunud te selakew he etew, kekenà, ebpeleg̵uyan dan su wazè dan meleyami is lag̵eng dutun te selakew he etew.”

6Sempità heini he impezineg kandan ni Jesus, iyan, wazè dan mesavut ke hengkey is ibpesavut din. 7Umba, migkag̵i en maan diyà te kandan te, “Utew venar is egkeg̵iyen ku keniyu he iring a te g̵emawan te tudil te menge kerehidu. 8Duen menge ebpenurù he midhuna kediey zini, iyan, iring dan dà te menge tulisan wey tekawen; iyan, is menge kerehidu ku, he ke và dà egkeg̵iya, menge etew he g̵aked ku, wazè dan mebpemineg kandan. 9Iyan a sikan is gemawan; ke zuen minsan hentei he edseled pinaag̵i kediey edlibriyen sikandin te silut. Iring sikandin te kerehidu ku he edseled te tudil ne egawas he ebpen-ahà te egkeenen. 10Umba edhendutun te tudil is tekawen su wey mekepenakew, ne wey mekehimatey, ne wey mekezezaat. Siak mulà, midhendini a te kelibutan wey meveg̵ayi is menusiyà te untung he wazà pidtemanan wey wazè en kurang dutun te untung.

11Iyan a sikan is ed-elima te menge kerehidu he utew meelima. Ibelavag ku is untung ku wey kenà mekeizi is menge kerehidu ku. 12Is etew he sinuhulan dà, kenà tutuu he ed-elima su kenà kandin is menge kerehidu. Ne emun egkeehè din is ebpekeuma he leew he asu he egngezanan te lubu, ed-ewaan din haazà is menge kerehidu ne ebpelag̵uy. Ne ebengaan dutun te lubu is sevaha he kerehidu ne is duma, ne ebpekedsusuwey. 13Umba ebpelag̵uy haazà is sinuhulen su kenà iyan sikandin sikan is tutuu he ed-elima, ne kenà daan mahal ziyà te g̵ehinawa zin haazà is menge kerehidu. 14-15Iyan a kes ed-elima te menge kerehidu he utew meelima. Netuenan ku ke hentei is Amey ku, ne netuenan din daan ke hentei a is anak din. Iring din ded daan is menge etew he g̵aked ku, netuenan dan ke hentei a ne egketuenan ku zaan ke hentei sikandan, ne ebpehimatey a he elili te menge etew he g̵aked ku. 16Ne zuen pa menge kerehidu ku, he ke và dà egkeg̵iya, menge g̵aked ku he etew, he kenà kayi te seled te ginhedian te menge Hudiyu. Ed-uwiten ku zaan sikandan ne ebpemineg dan kedì. Ne zutun sebsevaha zà is tudil ne sebsevaha zà daan is ed-elima kandan su iyan e zà.

17Umba utew a mahal ziyà te g̵ehinawa te Amey ku he Megbevayà su ebpehimatey a he elili te menge g̵aked ku he etew ne ebenhawen e zin. 18Wazà a teg̵ela te minsan hentei he etew su ebpehimatey a te kediey he g̵ustu. Kediey zà he ketenged is kebpehimatey ku, ne kediey zà daan he ketenged is kebenhawa kediey su insug̵ù heini kediey te Amey ku he Megbevayà.”

19Ne hein nezineg te menge Hudiyu heini he penurù ni Jesus, kenè dan en egkengeuyun. 20Mezakel kandan is egkag̵i te, “Ebuneg̵en sikandin wey mid-ulinan te mezaat he mulin-ulin. Kenè tew ebpemineg̵en sikandin.” 21Ne egkag̵i is duma te, “Emun mid-ulinan sikandin te mezaat he mulin-ulin, kenà iring kayi is kebpenurù din. Is mid-ulinan te mezaat he mulin-ulin, kenà ebpekevawì te lakap!”

Kenà Edtuu is Menge Hudiyu

22Ne ziyà te inged he Hiruselim iyan en haazà timpu te pista te menge Hudiyu he zutun edsilibrahan dan is kedlumpiyu zengan te simbahan dan he Valey te Megbevayà. 23Tipenguzan haazà ne ziyà si Jesus edhiphipanew te Valey te Megbevayà, diyà te migngezanan te Helungà ni Hadì Sulumun. 24Ne midtig̵um diyà te kandin is menge punuan he menge Hudiyu, ne mid-insaan dan sikandin te, “Maan is kemulu nu pa id-eles kenami ke hentei ka? Keg̵iyi key. Iyan ke ve sikan is mibpilì te Megbevayà he ibpahadì?” 25Ne midtavak si Jesus te, “Migkag̵ì ku en keniyu ne wazè niw tuuwi. Is menge egkein-inuwan he midhimu ku he iyan insug̵ù te Amey ku he Megbevayà, iyan tuus ke hentei a. 26Ne wazè niw tuuwi su kenè kew menge g̵aked ku he etew. 27Su is menge g̵aked ku he etew, ebpemineg dan te menge lalag ku. Egkekilala ku sikandan ne edsundan dan kediey. 28Ebeg̵ayan ku sikandan te untung he wazà pidtemanan, ne kenè en ebpatey is gimukud dan ne wazà minsan hentei he ebpekeag̵ew kandan dini te kedì. 29Is Amey ku he Megbevayà he lavew te langun, imbeg̵ey zin sikandan kediey, ne wazà minsan hentei he ebpekeag̵ew kandan diyà te kandin. 30Sevaha key zà, siak wey is Amey ku he Megbevayà.”

31Ne hein nezineg haazà te menge Hudiyu mibpengamì dan en maan te menge vatu he idtuleng dan kandin su edhimetayan dan pezem. 32Ne migkag̵i ziyà te kandan si Jesus te, “Mezakel is impeehè ku keniyu he menge meupiya he vaal he insug̵ù kedì te Amey ku he Megbevayà. Hendei zapit kayi te menge vaal ku is idtulenga niw kediey?” 33Ne midtavak diyà te kandin haazà is menge Hudiyu te, “Kenà iyan dey idtulenga kenikew is meupiya he vaal, kekenà, geina te edsupaken nu is Megbevayà su maan is egkag̵i ka he Megbevayà ka te etew ke zà duen!” 34Ne midtavak si Jesus te, “Duen insurat he Lalag te Megbevayà diyà te kesug̵uan tew he edhenduen te, ‘Migkag̵i ku he menge megbevayè kew.’ ” 35Ne ke si Jesus te, “Kenà egkehimu he edhelinen is insurat he Lalag te Megbevayà. Umba, ke migngezanan din te menge megbevayà is menge kepuun tew zengan he mibeg̵ayan te lalag din, 36maan is egkag̵i kew he edsupaken ku is Megbevayà emun egkag̵i a he Anak a te Megbevayà? Iyan a sikan is mibpilì te Megbevayà wey a mekehendini te kelibutan. 37Is menge vaal te Amey ku he Megbevayà, iyan ebeelan ku. Emun kenà, kenà a keniyu tuuwi. 38Ne emun iyan ebeelan ku is ebeelan daan te Amey ku, minsan ke kenè kew edtuu te menge lalag ku, tuu kew te ibpesavut te menge vaal ku su wey niw metueni he sevaha key zà, siak wey is Amey ku, su zini sikandin te kedì ne ziyà a zaan te kandin.”

39Ne edekepen dan en maan pezem si Jesus dutun, iyan, nekelikey sikandin.

40Ne mid-awà si Jesus dutun te Hiruselim, ne midrapas te wahig he Hurdan ne midhendiyà te tanà he zutun mebpemewtismu si Juan Megbebewtismu zengan. Ne zutun med-ubpà si Jesus. 41Mezakel he menge etew is midhendiyà te kandin su egkeisip dan he, “Minsan ke wazà egkein-inuwan he mibeelan dengan ni Juan, utew venar is langun he migkag̵i zin mehitenged ki Jesus.” 42Ne mezakel is nemeketuu ki Jesus dutun.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index