Search form

Juan 17

Is Ampù ni Jesus Mehitenged te Keugelingen Din

1Ne hein nekepasad si Jesus dutun he egkag̵i, midlingahà diyà te langit ne ke sikandin te, “Amà, iyan en heini sikan is netagnà he timpu. Ipeehè nu en is dekelà he bentug̵an ku te Anak nu wey ku zaan ikepaahà is kezekelà te kenikew he bentug̵an. 2Insarig nu kediey is kebayàbayà te tivuuk he menusiyà su wey ku meveg̵ayi te untung he wazà pidtemanan is langun he menge etew he imbeg̵ey nu kediey. 3Ne iyan heini paag̵i he egkezawat dan is untung he wazà pidtemanan. Kinahanglan he egkesavut dan ke hentei ka is sevaha zà he tutuu he Megbevayà wey kinahanglan he egkesavut dan daan ke hentei a is Anak nu he si Jesu Kristu. 4Dini te kelibutan, impeehè ku is utew zekelà he bentug̵an nu su is menge vaal he insug̵ù nu kediey, nepasad ku en. 5Ne guntaan, Amà, iulì nu kediey ziyan te etuvangan nu sikan is daan he utew ku kegkelavew he iyan kes kegkelavew ku zengan hein diyan e pa te kenikew te wazè pa limbag̵a is kelibutan.

Is Ampù ni Jesus Mehitenged te Menge Sumusundan Din

6Is menge etew he imbeg̵ey nu kediey zini te kelibutan, impesavut ku kandan ke hentei ka. Kenikew sikandan he zaan ne imbeg̵ey nu kediey ne midtuman dan en is insug̵ù nu kandan. 7Netuenan dan en human he is langun he egkehimu ku, ne ziyè dà ebpuun te kenikew 8su is impepenurù nu kediey, impenurù ku en kandan ne netuenan dan he tutuu iyan he ziyan a ebpuun te kenikew. Ne midtuu zan he midsug̵ù a kenikew.

9Edhengyuan ku sikew tenged kandan; kenè ku sikew edhengyuan he tevangi nu is menge etew he kenà edtuu kedì, kekenà, edhengyuan ku sikew he tevangi nu is menge etew he imbeg̵ey nu kediey su kenikew zaan sikandan. 10Ne is menge etew he g̵aked nu, kediey zaan, ne is langun he kediey, kenikew zaan. Ne pinaag̵i kandan egkeahà is bentug̵an ku. 11Ne g̵untaan ed-ulì ad diyan te kenikew ne kenè e en ed-ubpà dini te kelibutan, iyan, heini is menge etew he g̵aked ta, dini zan pa te kelibutan. Wag̵as he Amey ku, pinaag̵i te g̵ehem te ngazan nu, ipata nu heini is menge imbeg̵ey nu kediey he etew su wey mesevaha sikandan iring te sevaha ki zà. 12Te kemulu e pa zuma zan, is menge etew he imbeg̵ey nu kediey, midlig-enan ku sikandan pinaag̵i te g̵ehem te ngazan nu he iyan daan kes ngazan he imbeg̵ey nu kediey. Mibentayan ku sikandan ne wazà minsan sevaha he egketazin kandan. Sikan is etew he netagnà is kedsiluti kandin, egketazin sikandin su egketuman is tagnà diyà te insurat he Lalag te Megbevayà. 13Ne g̵untaan ed-ulì ad diyan te kenikew ne edhengyuen ku kenikew heini te kemulu e pa zini te kelibutan su wey mepurung sikandan mengelipey te kediey he kelipey. 14Sikan is lalag nu he ibpepenurù nu kediey, impenurù ku en kandan, ne migkuntada sikandan te menge etew zini te kelibutan he kuntada nu su wazè dan upakat kayi iring te wazà daan kedì he upakat te menge kuntada nu. 15Kenè ku iyan edhengyuen he iawè nu zini te kelibutan heini is menge g̵aked ta he etew, kekenà, iyan edhengyuen ku kenikew he ipata nu sikandan wey kenà sikandan mekeizi ni Setanas. 16Wazè dan upakat te menge etew he kuntada nu iring te wazè ku zaan upakat dutun te menge kuntada nu. 17Heini is menge g̵aked ta he etew, pinaag̵i te tutuu he tuluuwen, himuwa nu sikandan he menge sulug̵uen nu. Is lalag nu, iyan tutuu he tuluuwen. 18Iring te midsug̵ù a kenikew zini te kelibutan, edsug̵uen ku zaan sikandan wey zan ikepesavut is tivuuk he menusiyà. 19Ne tenged kandan ibpeveyveyaan ku kenikew is gehinawa ku su wey zan daan ikepurung ikepeveyveyai kenikew is gehinawa zan.

Is Ampù ni Jesus Mehitenged te Langun he Edtuu Kandin

20Edhengyuan ku sikew kenà tenged dà kayi te menge g̵aked ta g̵untaan, kekenà, tenged daan te langun he edtuu kediey keuzemà pinaag̵i te kedwali zan. 21Amà, idhangyù ku sikandan pudu wey mesevaha zà is isip dan iring te kegkesevaha ta. Dini ka te kedì ne ziyan a zaan te kenikew. Edhengyuen ku zaan he mesevaha sikandan dini te kenita su wey meketuu is menusiyà he midsug̵ù a kenikew. 22Is kegkehimu ku he lavew he imbeg̵ey nu kediey, imbeg̵ey ku zaan kandan wey zan mesevaha te isip iring te kegkesevaha ta. 23Su ziyà a te kandan ne zini ka zaan te kedì wey mehustu is kegkesevaha te isip dan su wey metueni te tivuuk he menusiyà he midsug̵ù a kenikew, ne wey metueni zaan te menusiyà he mahal sikandan diyan te g̵ehinawa nu iring daan te mahal a ziyan te g̵ehinawa nu.

24Amà, is menge etew he imbeg̵ey nu kediey, egkesuatan ku he ziyè dan mekeamur te kediey diyà te ed-ubpaan ku keuzemà wey zan maahà is mekeg̵eg̵ehem he anlag ku he imbeg̵ey nu kediey zengan te wazè pa tukuza heini is kelibutan. Umba mibeg̵ayan a kenikew te anlag su mahal a ziyan te g̵ehinawa nu. 25Wag̵as he Amey ku, is menge etew zini te kelibutan he kuntada nu, wazè dan mesavut ke hentei ka, iyan, siak, nesavut ku; ne heini is menge etew he g̵aked ta, nesavut dan he midsug̵ù a kenikew zini. 26Impesavut ku kandan ke hentei ka ne ibpenigudu ku pa ibpesavut kandan heini su wey mehimu he ziyà a te kandan ne mahal ziyà te g̵ehinawa te uman sevaha kandan is minsan hentei kandan iring te mahal a zaan diyan te g̵ehinawa nu.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index