Search form

Juan 19

Is Kedhukumi ki Jesus te Kemetayen

(Juan 19:1-16; Mateo 27:15-31; Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25)

1Ne zutun insug̵ù ni Pilatu he ipevug̵el si Jesus. 2Ne hein netapus te menge sundaru haazà is kebug̵ela zan kandin, mibengkulè dan is dug̵iyen he g̵awed ne insuup dan diyà te ulu zin. Ne zutun impekukumbalè dan kandin is merig̵à he kumbalà su uvag hadì. 3Ne mid-uvayan dan su ebelvelayen dan. Ke sikandan te, “Kumusta ka, sikew is hadì te menge Hudiyu!” Ne midsumbag dan sikandin.

4Ne zutun midlawang en maan si Pilatu ne migkeg̵iyan din haazà is menge Hudiyu te, “Ibpelawang ku en maan sikandin dini te etuvangan niw su wey niw metueni he wazè ku naahà he salà he neveelan din.” 5Ne zutun midlawang si Jesus he kemulu midsuupan is ulu zin te zug̵iyen wey midsun-uzan te merig̵à he kumbalà. Ne migkag̵i si Pilatu te, “Tengtengi niw sikandin!” 6Ne is menge punuan he memumuhat wey is menge pulis, hein neehè dan si Jesus, mibpememensag dan te, “Himetayi, iransang te krus!” Ne midtavak si Pilatu te, “Iyan kew medransang kandin te krus su siak, wazè ku egketuenan he salè din!” 7Ne migkag̵i ziyà te kandin haazà is menge Hudiyu te, “Sumalà te kesug̵uan dey, kinahanglan he edhimetayan heini he etew su midsupak din is kesug̵uan su migkag̵i zin he iyan sikandin sikan is Anak te Megbevayà.”

8Ne te kegkezineg̵a ni Pilatu kayi, mid-iseg is kegkehandek din, 9ne midseled en maan sikandin dutun te turug̵an ne ke sikandin diyà te ki Jesus te, “Hendei ka ebpuun?” Ne wazà dutun medtavak si Jesus. 10Ne mid-uman megkag̵i si Pilatu te, “Maan is kenè ka egkag̵i? Wazè nu ve metueni he zekelà is keg̵ehem ku; igkepaawè ku sikew ne egkehimu zaan he idsug̵ù ku he iransang ka te krus?” 11Ne midtavak si Jesus te, “Is keg̵ehem nu te kebayàbayà kediey, ke wazè pa iveg̵ey heini te Megbevayà diyà te kenikew, wazè nu g̵eina egkehimu. Umba sikan is midsug̵ù he uwita a zini te kenikew, iyan edhuna he zekelà is salè din, kenà sikew.” 12Ne zutun, mid-iseg is gustu ni Pilatu he edlibriyen din si Jesus, iyan, mibpememensag en maan haazà is menge Hudiyu, ke sikandan te, “Emun ibpaawè nu heeyan he etew, egkuntedahan nu is hadì tew ziyà te Ruma he si Cesar su is etew he iring kayi he ebpahadì, ebpekigkuntada ki Cesar.” 13Ne zutun te nezineg haazà ni Pilatu, impelawang din si Jesus ne mibpinuu zutun te pinuuwè din te hukmanan, kes migngezanan dan te Gebata te kineg̵iyan he Hibriyuhanen, ne ke và dà kenitew, midseeg̵an te vatu.

14Ne neudtu en dutun. Ne haazà he andew, iyan andew te kedteg̵enahi zan te Pista te Kedlevayi. Ne zutun migkag̵i si Pilatu ziyà te menge Hudiyu te, “Heini en sikan is hadì niw!” 15Ne zutun mibpememensag en maan haazà is menge Hudiyu te, “Himetayi en, iransang te krus!” Ne migkag̵i ziyà te kandan si Pilatu te, “Ibperansang ku ve is hadì niw te krus?” Ne midtavak is menge punuan he memumuhat te, “Iyan dà hadì dey si Cesar!” 16Ne zutun intug̵ut ni Pilatu he iransang si Jesus diyà te krus.

Is Kedrensanga ki Jesus Diyà te Krus

(Juan 19:17-27; Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43)

Ne is menge sundaru, mid-uwit dan si Jesus 17ne migawas dan dutun te inged ne impetiang dan ki Jesus haazà is krus he edrensangan kandin. Midhendiyè dan te egngezanan te Tulan te Ulu. (Ne te kineg̵iyan he Hibriyuhanen egngezanan te Gulguta.) 18Ne zutun inransang si Jesus te menge sundaru. Ne zuen pa zezuwa he inransang dan daan diyà te krus. Impasek dan is krus te sevaha ziyà te egkeg̵ivang, ne is sevaha, diyà te egkekewanan, ne ziyà te teliwazà si Jesus. 19Duen insurat ni Gubirnedur Pilatu he impezeket dan dutun te zivavew te krus. Is menge lalag he insurat, edhenduen te, “Si Jesus he TigNeserit he Hadì te Menge Hudiyu.” 20Mezakel he menge Hudiyu is nemekevasa zutun su uvey te inged he Hiruselim haazà is midrensangan ki Jesus. Tetelu he kineg̵iyan is kedsurata zutun: Linatin, kineg̵iyan he Gerisyahanen, wey kineg̵iyan he Hibriyuhanen. 21Ne zutun migkag̵i haazà is menge punuan he menge memumuhat diyà te ki Pilatu te, “Deyzey ke wazè nu pezem isurat is ‘Hadì te Menge Hudiyu.’ Iyan nu isurat is, ‘Migkag̵i heini is etew he hadì sikandin te menge Hudiyu.’ ” 22Ne midtavak si Pilatu te, “Kenè en egkeilisan. Iyan en is insurat ku.”

23Ne haazà is menge sundaru, hein ingkeransang dan en si Jesus diyà te krus, migkuwa zan is ugelingen din ne mibahin dan te heepat he vahin su wey zan pudu mekekuwa is menge sundaru zutun. Ne zuen kumbalè din he te kedhevela zutun wazè din pidtemuwan. 24Ne tenged dutun migkag̵i is menge sundaru te, “Kenè tew ebindasen, kekenà, edripahan tew wey tew metueni ke hentei kenitew is ebpekeg̵aked.” Umba neulaula zan heini su egketuman kes netagnà dengan he Lalag te Megbevayà he insurat he edhenduen te,

“Mibahinbahin dan is ugelingen ku

ne midripahan dan is bisti ku.”

Ne neulaula haazà dutun te menge sundaru.

25Ne zutun te uvey te krus ni Jesus, edhithitindeg is iney zin ne zutun daan sikan is suled he vahi te iney ni Jesus, wey si Maria kes esawa ni Kelupas, wey elin daan si Maria Megdelina. 26Ne hein naahà ni Jesus is iney zin wey sikan is sumusundan he mahal ziyà te g̵ehinawa ni Jesus, migkeg̵iyan din is iney zin te, “Inà, iyan en heeyan anak nu.” 27Ne zutun migkeg̵iyan din sikan is sumusundan din te, “Iyan en heeyan iney nu.” Ne puun dà dutun he andew ziyè en med-ubpà is iney ni Jesus te valey zutun te sumusundan ni Jesus.

Is Kebpatey ni Jesus

(Juan 19:28-37; Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49)

28Ne zutun netuenan ni Jesus he nepasad din en is langun he netagnà mehitenged kandin, ne migkag̵i te, “Egkemezahan a.” Ne pinaag̵i zutun netuman is netagnà dengan diyà te insurat he Lalag te Megbevayà. 29Ne zuen umuy zutun he nepenù te mepezes he inumen. Migkuwa zan is ispungha ne intereb dan dutun, ne midtiyuk dan haazà te zeisek he kayu he egngezanan te hisup, ne indiwalwal ziyà te vèbè ni Jesus. 30Ne hein nesupsup ni Jesus haazà, migkag̵i te, “Nepasad ku en is langun.” Ne midungul ne zutun minatey.

31Mahapun haazà ne iyan andew te kedteg̵anaha te Pista te Kedlevayi. Is menge punuan he menge Hudiyu, midhendiyè dan te ki Pilatu ne midhangyù dan he ipepenlepui zin is menge paa zuen te impenransang te krus wey mebpematey su wey mehimu he ikeawà is menge lawa zan puun te krus te kenè pa Andew te Kedhimeley. Su haazà he Andew te Kedhimeley, utew mahal he andew ziyà te menge Hudiyu. 32Ne midsug̵ù din is menge sundaru. Ne mibeyaan dan ne mibpenlepuan dan is menge paa zuen te sevaha he inransang duma ki Jesus, ne human dan sikan is sevaha pa. 33Ne hein iyan en si Jesus, neehè dan he minatey en, umba, wazè dan en penlepui sikandin. 34Iyan, is sevaha zutun te menge sundaru, mibpilak din te vangkew is tengkilizan ni Jesus ne zuen midtudà he ebpuun dutun he lengesa wey wahig. 35Siak is midsurat kayi, edtistig̵usan ku he tutuu heini su neehè ku en. Netuenan ku he tutuu heini is insurat ku. Umba insurat ku su wey kew zaan meketuu. 36Umba neulaula haazà su egketuman sikan is tagnà diyà te insurat he Lalag te Megbevayà he edhenduen te, “Wazà minsan sevaha te menge tulan din he egkelepù.” 37Wey zuen daan insurat he tagnà he edhenduen te, “Edtengtengan dan is etew he mibpilak dan.”

Is Kedlevenga ki Jesus

(Juan 19:38-42; Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56)

38Ne hein nepasad haazà, si Jose he tig-Eremetiya, midhendiyà sikandin te ki Pilatu. (Ne haazà si Jose, sumusundan ni Jesus, iyan, meeles su egkehandek te menge punuan he menge Hudiyu.) Midhangyù he egkuwaan din is lawa ni Jesus ne midtug̵utan ni Pilatu. Ne mibeyaan ni Jose is lawa ni Jesus ne mid-uwit din. 39Ne si Nikudimu, sikan is nenumbaley ziyà te ki Jesus te sevaha he mezukilem, miduma zaan dutun. Duen mid-uwit din he kelimahan he kilu he pehemut he alus he midsehug̵an te pehemut he mira. 40Ne migkuwa zan is lawa ni Jesus ne mibukusan dan te meputì he manggad ne inragkes dan dutun is menge pehemut sumalà is betasan te menge Hudiyu te kedleveng. 41Ne ziyà te uvey te midrensangan ki Jesus duen lugar he mibpememulaan te kayu. Ne zuen dutun surung he penlevengà he sikan pa mepasad he wazè pa melevengi. 42Ne g̵eina te egkezeg̵usu zan su iyan haazà andew te kedteg̵ana te pista, wey g̵eina te uvey zà daan dutun te midrensangan ki Jesus, ne zutun dan isavuk haazà is lawa zin.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index