Search form

Juan 2

Is Keemuran Diyà te Kana

1Ne nekezuwa zutun duen eseweey ziyà te inged he Kana he ziyà te prubinsya he Geliliya, ne midtelavuk is iney ni Jesus. 2Ne zutun daan si Jesus wey is menge sumusundan din, su neumbita zaan sikandan he medtelavuk dan. 3Ne naamin is binu he igastu zutun te eseweey, umba mibeyaan si Jesus te iney zin. Ne ke sikandin te, “Wazè dan en binu.” 4Ne ke si Jesus te, “Inà, kenè ka kedì mebayàbayà su wazè pa metuman is hustu he timpu te kebpaahaa ku te g̵ehem ku zini te menge etew.” 5Ne is iney zin, migkeg̵iyan din is menge sulug̵uen te, “Tumana niw is minsan hengkey he sug̵ù din keniyu.”

6Sumalà te tuluuwen te menge Hudiyu, kinahanglan he zuen wahig he ibpenlùlù te kenè dan pa egkaan. Ne tenged kayi zuen neteg̵ana zutun he heenem he umuy he vatu. Egketeg̵uan is kada sevaha zutun te menge nenggatus he litru he wahig. 7Migkeg̵iyan ni Jesus is menge sulug̵uen te, “Penua niw heini te wahig.” Ne mibpemenù dan haazà is menge umuy taman te vivig. 8Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Sekilut kew en wey uwita niw ziyà te edumala kayi te keemuran.” Ne mid-uwit dan, 9ne is edumala, migezaman din haazà is wahig he mibaluy en he vinu. Wazè din metueni ke hendei ebpuun haazà is binu asal netuenan te menge sulug̵uen he midsekilut dutun. Ne haazà is edumala, mid-umew zin haazà is ebpengesawa, 10ne migkeg̵iyan din te, “Sumalà te vetasan tew, ke zuen keemuran, ibpenag̵ey idhuna is utew metaam he vinu, ne emun dekelè en is egkeinum te menge etew human ebpeneg̵aya is kenà utew metaam. Iyan, sikew, guntaan nu en peneg̵aya heini is binu he utew metaam!” ke sikandin.

11Iyan haazà nehuna he egkein-inuwan he mibeelan ni Jesus; midhimu zin diyà te inged he Kana ziyà te prubinsya he Geliliya, ne pinaag̵i zutun impeehè din is dekelà he g̵ehem din ne midtuu kandin is menge sumusundan din.

12Neiwas haazà, si Jesus wey is iney zin wey menge suled din wey is menge sumusundan din, midhendiyè dan te inged he Kepirnaum ne wazè dan med-awà dutun seled te nepipira he andew.

Is Kedseled ni Jesus Diyà te Valey te Megbevayà

(Juan 2:13-22; Mateo 21:12,13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45,46)

13Meg̵aan en dutun edtumana te menge Hudiyu ziyà te inged he Hiruselim is Pista te Kedlevayi. Ne tenged kayi midhendiyà ensi Jesus te Hiruselim. 14Ne ziyà te zekelà he simbahan he egngezanan te Valey te Megbevayà neehè din is ebpemelegyà te menge ibpemuhat he vaka, wey menge kerehidu, wey menge merepatik. Ne neehè din daan is ebpemenliwà te menge selapì he ziyà te lemisahan dan. 15Ne mibaal sikandin te letigu he pisì ne mid-avug din pehendiyà te g̵awas dutun te Valey te Megbevayà is menge vaka wey kerehidu. Ne mibpemiley zin is menge lemisahan te ebpemenliwà te selapì, ne is selapì dan, mid-ulaan din. 16Ne migkeg̵iyan din is ebpemelegyà te merepatik te, “Iawè niw heeyan! Kenè niw himuwa he tiyenggiyan heini is Baley te Amey ku he Megbevayà.” 17Ne zutun netenuzan te menge sumusundan din is ingkesurat dengan he tagnà he edhenduen te, “Utew zekelà is kegkenug̵uni ku te valey nu te Megbevayà umba egkehimu he ibmesakit utew te g̵ehinawa ku.”

18Ne zutun mid-insaan si Jesus te menge punuan te menge Hudiyu, ke sikandan te, “Duen be egkein-inuwan he igkepeehè nu wey key meketuu he mibeg̵ayan ka te Megbevayà te keg̵ehem he ibpaawè nu heini is menge etew puun kayi te valey zin?” 19Ne midtavak si Jesus te, “Rundusa niw heini is baley te Megbevayà ne seled te tetelu he andew egkevangun ku en maan!” 20Ne midtavak dan te, “Kepatan wey heenem he tuig is kebeeli kayi he valey ne egkevangun nu ve seled dà te tetelu he andew?”

21Iyan, wazè dan mesavut he is baley he egkeg̵iyen ni Jesus iyan is lawa zin. 22Ne neug̵et pa zutun hein nevanhew en si Jesus, netenuzan te menge sumusundan din heini is migkag̵i zin dutun, ne human dan dutun mesavut he tutuu is netagnà te insurat he Lalag te Megbevayà mehitenged te kegkevanhew ni Jesus wey tutuu zaan is midtagnà ni Jesus.

23Ne zutun te timpu te Pista te Kedlevayi hein diyè pa ensi Jesus te inged he Hiruselim, mezakel is nemeketuu kandin su neehè dan is menge egkein-inuwan he midhimu zin. 24Iyan, wazà si Jesus mevenari te kedtuu zan kandin su netuenan din ke hengkey is diyà te g̵ehinawa te tivuuk he menusiyà. 25Ne minsan te wazà edtazem kandin ke hengkey is neseled te g̵ehinawa te menge etew netuenan din en su nesayud sikandin he zaan ke hengkey is gehinawa te menusiyà.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index